​LEKGETHO LA DINYEHELO

Ke sefe se Setjha?

12 Tshitwe 2016 - Dintlafatso tse ding Kgutlisong ya Lekgetho la Lekeno la Dikhampani (ITR14)
 
SARS e tsebisitse ka dintlafatso tse ding Kgutlisong ya Lekgetho la Lekeno la Dikhampani (ITR14) ka la 9 Tshitwe 2016. Bala tse ngata mona.

Ke eng?

Lekgetho la dinyehelo le lefiswa ho latela sekgahla se bataletseng sa boleng ba thepa/ntlo e tlohetsweng ka nyehelo (dikarolo tsa 54 ho isa ho 64 tsa Molao wa Lekgetho la Lekeno, 1962). Lekgetho la dinyehelo le lefiswa ho latela sekgahla se bataletseng sa 20% hodima boleng ba thepa/ntlo eo ho nehelanweng ka yona.
Nyehelo e kentse thepa/ntlo e tlohetsweng ka mabaka a sa lekanang (karolo ya 58). 

Tse sa ameheng

Karolo ya 56(1) e kentse lenane la dinyehelo tse sa ameheng tse kentseng hara tse ding dinyehelo tse pakeng tsa balekane le dinyehelo tse lebang mekgatlong e tswelang setjhaba molemo e tjhaetsweng monwana. 

Tse sa ameheng tsa selemo ka seng

Nyehelo e ka se amehe ebang paloyohle ya boleng ba dinyehelo bakeng sa selemo sa hlahlobo e sa fete:
  • Dimpho ka dikhampani le ditherasete: R10 000.
  • Dinyehelo ka batho ka bonnotshi: R100 000 (dilemo tsa hlahlobo tsa 2008 ho isa ho 2013) (karolo ya 56(2) (a) le (b)).

E tobile mang?

Lekgetho la dinyehelo le sebetsa ho motho ofe kapa ofe kapa therasete eo e leng moahi ho latela tlhaloso ya karolo ya 1 ya Molao wa Lekgetho la Lekeno, 1962.
 
Bao e seng baahi ha ba jare boikarabelo ba lekgetho la dinyehelo.
 
Motho ya etsang nyehelo (monyehedi) o jara boikarabelo ba lekgetho ebang monyehedi a hloleha ho lefa lekgetho ka nako eo a e behetsweng, monyehedi le moamohedi wa nyehelo ka kopanelo le ka bonngwe ba jara boikarabelo ba lekgetho (karolo ya 59).
 
Dikhampani tsa setjhaba le mekgatlo e tswelang setjhaba molemo hara tse ding ha di angwe ke lekgetho la dinyehelo (karolo ya 56(1) (h) le (n)).
 
Ebe Lekgetho la Dinyehelo le sebetsa jwang ho tse mabapi le lefa?, tobetsa mona ho fumana lesedi le fetang lena.

Ke tlameha ho nka mehato efe?

Ka mora ho etsa nyehelo o lokela ho tlatsa foromo ya IT144 (Tsebahatso ka monyehedi / moamohedi wa nyehelo) mme o e romele SARS le tefo ya hao.

E lokela ho leshwa neng?

Lekgetho la dinyehelo le tlameha ho leshwa mafelong a kgwedi e latelang kgwedi eo nyehelo e qalang ho sebetsa ka yona kapa ho latela nako e nngwe e jwalo e teletsana ho ya ka moo SARS e ka dumellang ka teng (karolo ya 60(1)). Tefo e tlameha ho ba mmoho le foromo ya IT144 (karolo ya 60(4)).
 
Nyehelo e qala ho sebetsa ha tsohle tse mabapi le molao o mabapi le nyehelo ya makgonthe di se di hlophisitswe (karolo ya 55(3)). 

E lokela ho leshwa jwang?

Lekgetho la dinyehelo le ka leshwa ka tsela ya eFiling. Ho fumana lesedi le fetang mona mabapi le melao ya tefo, tobetsa mona.
 
Last Updated: 21/12/2017 10:32 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ