NA KGOKETŠO YA MOTŠHELO WA KHIRO (ETI) E ŠOMA BJANG?

 

Maele a Bohlokwa kudu: Go lekola ge eba o mongmošomo yo a ka kgonago go hwetša se kgotla mo.  
 
Bengmešomo bao ba ka amegago ba swanetše go tlhakantšha le go kleima dikgoketšo kgwedi ka kgwedi. Palo ye e swanetše go tlatšwa go Taodišo ya Mongmošomo ya Kgwedi ka Kgwedi (EMP201), yeo e fetošitšwego.
 
Maele a Bohlokwa kudu: Gopola gore o ka kleima fela ETI go kgwedi ya Janaware 2014 bakeng sa bašomi ka moka bao ba thapilwego go tloga ka 1 Oktoboro 2013. Palo yeo e ka kleingwago ga ya swanela go lefelwa go tloga morago ka Octoboro 2013. ETI e thomile go šoma ka 1 Janaware 2014, gomme mongmošomo o kgona fela go hwetša ETI go tloga ka tšatšikgwedi ye.

Na nka tlhakantšha bjang ETI ya ka?

Latela dikgato tše nne kgwedi ka kgwedi go tlhakantšha palo ya ETI ya gago yeo o ka e kleimago:
 
1. Šupetša bašomi ka moka bao ba angwago kgweding yeo
2. Šomana le nako yeo e amegago ya thwalo ya mošomi o mongwe le o mongwe

 

3. Bjale šomana le “moputso wa kgwedi ka kgwedi” wa mošomi o mongwe le o mongwe

 

Ge o šomana le palo ya moputso yeo e tlo dirišwago go tlhakantšha ETI, ge eba mošomi o be a thwetšwe bakeng sa:
    • Diiri tše 160 ka kgwedi, moputso wa maleba wo o lefetšwego o swanetše go dirišwa
    • Diiri tša ka fase ga 160 ka kgwedi, palo ya moputso e swanetše go ‘balwa ka moka ntle le dintšho/grossed up’ go diiri tše 160 ka kgwedi go tlhakantšha boleng bja ETI. Palo e ka tlhakantšhwa gomme ya ‘balwa le dintšho/grossed down’ ka kabo ya go swana.
Mohlala
Ge eba mošomi yo a angwago o be a thapilwe diiri tše 80 mo kgweding gomme o lefelwa R1 500, moputso o swanetše go ‘grossed up/ balwa ka moka ntle le dintšho’ go diiri tše 160 go lekola ge eba palo e wela ka gare ga dinyakwa tša moputso.
  • Hwetša palo ya moputso wa diiri tše 160 ka kgwedi: “Bala diiri ka moka tše 160”: diiri tše 160/80 = 2
  • Moputso wa nnete wo o hweditšwego X 2 = R1 500 X 2 = R3 000 (ka gare ga dinyakwa tša moputso).
4. Tlhakantšha palo ya dikgoketšo go ya ka mošomi o mongwe le o mongwe yo a amegago go ya ka tafola mo fase.
 
Ka kgopelo lemoga: Moo mošomi a thapilwego diiri tša ka fase ga 160 ‘bala ka moka le dintšho’ ka kabo ya go swana ya ‘bala ka moka ntle le dintšho’. Se se ra gore palo ya ETI yeo e ka kleingwago e swanetše go arolwa ka tše 2 go tšwa go mohlala wa mo godimo.
 
Maele a Bohlokwa kudu: Gopola ka mehla go dira ditlhakantšho tša ka mašakaneng pele.   

 

​Moputso wa kgwedi ka kgwedi  Kgoketšo ya Motšhelo wa Khiro ka kgwedi mo dikgweding tše 12 tša mathomo tša khiro ya mošomi yo a amegago. Kgoketšo ya Motšhelo wa Khiro ka kgwedi mo dikgweding tše 12 tša khiro ya mošomi yo a amegago
R 0 - R2 000 ​ ​50% ya Moputso wa Kgwedi ka kgwedi ​25% ya Moputso wa Kgwedi ka kgwedi
​R 2 001 - R4 000 ​R1 000 ​R500
​R 4 001 - R6 000 ​Fomula:
R1 000 – (0.5 x (Moputso wa Kgwedi ka kgwedi – R4 000) 
 
Kgato ya 1: Tšea moputso wa kgwedi ka kgwedi gomme o ntšhe R4 000
 
Kgato ya 2: Tšea karabo go Kgato ya 1 gomme o ripaganye
 
Kgato ya 3: Tšea R1 000 gomme o ntšhe palo e tlhakantšhitšwego go kgato ya 2
​Fomula:
R500 – (0.25 x (Moputso wa Kgwedi ka kgwedi  – R4 000)
 
Kgato ya 1: Tšea moputso wa kgwedi ka kgwedi gomme o ntšhe R4 000

Kgato ya 2: Tšea karabo go kgato ya 1 gomme o tšee kotare ya palo

Kgato ya 3: Tšea R500 gomme o ntšhe palo e tlhakantšhitšwego go kgato ya 2.
 

 

Maele a Bohlokwa kudu: Difomula ka nako tše dingwe go boima go di kwešiša ka fao re na le mehlala ka kgato ka kgato, kgotla mo.
 
Ge o šoma nako ya dikgwedi tša mathomo goba tša bobedi tše 12, ke fela dikgwedi tšeo mošomi a bego a amega tšeo di tlogo lebelelwa. 
 
Mošomi o be a thwetšwe ka 1 Matšhe 2015 gomme a swanelwa ke ETI mo dikgweding tša Matšhe, Aprele le Mei. Ka baka la letseno la tlaleletšo le le amogetšwego, mošomi ga se a swanelwa ke ETI ya dikgwedi tša June le Julae. Go tloga ka Agosetose, mošomi o amogetše letseno la ka mehla gomme a swanelwa ke ETI gape. Go laetša dikgwedi tše 12 ka morero wa go tlhakantšha Matšhe, Aprele, Mei le Agostose gomme Aprele e swanetše go akaretšwa. Se se ra gore go tlhakantšha ETI ka go diriša dikgwedi tše 12 tše swanetšego e sego dikgwedi tša go latelana go ya ka khalentara (tšhupamabaka).

Last Updated: 24/10/2016 9:51 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ