​WERKNEMERSBELASTING [LOPENDE BETAALSTELSEL (LBS)]

TOELAE EN BYVOORDELE

Wat is moontlike toelae en byvoordele?

Hieronder volg ‘n lys van toelae en byvoordele: 

Toelae

 • Verblyftoelaag - is enige toelaag wat deur die werkgewer aan die werknemer betaal word om akkommodasie, etes of onvoorsiene uitgawes te dek waar die werknemer, omrede werksverpligtinge, verwag word om ten minste een nag weg van sy/haar gewoonlike plek van woning binne die Republiek, te spandeer.
 • Reistoelaag - is enige toelaag betaal, of voorskot toegestaan deur die werkgewer aan die werknemer vir die gebruik van sy/haar private motor vir die werkgewer se besigheidsdoeleindes.  Toelaag aan ‘n openbare ampsdraer – is enige toelaag toegestaan aan ‘n openbare ampsdraer vir die dekking van onkostes aangegaan deur hom/haar wat verband hou met die amp. 

Byvoordele

 • Aanskaffing van ‘n bate teen minder as die werklike waarde (nie geld nie) – dit is ‘n belasbare voordeel wanneer ‘n bate deur jou, van die werkgewer of enige instansie wat met die werkgewer verband hou of van enige persoon deur die werkgewer gereël, aangekoop word teen minder as die werklike waarde. 
 • Regte tot die gebruik van ‘n bate – dit is ‘n belasbare voordeel wanneer ‘n werknemer gebruiksregte van enige bate (nie vir residensiële akkommodasie of enige motorvoertuig nie) toegestaan word vir sy/haar persoonlike doeleindes, hetsy gratis of teen ‘n mindere verwagting as die waarde van sulke gebruik. 
 • Regte tot die gebruik van ‘n motorvoertuig – dit is ‘n belasbare voordeel wanneer ‘n werknemer die regte tot die gebruik van enige motorvoertuig toegestaan word vir sy/haar persoonlike doeleindes, hetsy gratis of teen ‘n verwagting minder as die waarde van sulke gebruik. 
 • Maaltye, verversings en maaltyd- en verversingskoopbewyse – dit is ‘n belasbare voordeel wanneer die werknemer voorsien is van enige maaltyd of verversing of koopbewyse, hetsy gratis of teen ‘n verwagting minder as die waarde van so ‘n maaltyd, verversing of koopbewys. 
 • Akkommodasie – dit is ‘n belasbare voordeel wanneer die werknemer voorsien is van residensiële akkommodasie, hetsy gratis of teen ‘n huurverwagting van minder as die huurwaarde van sulke akkommodasie. 
 • Gratis of goedkoop dienste – dit is ‘n belasbare voordeel waar enige diens, vir die werkgewer se uitgawe, aan die werknemer gelewer is (hetsy deur die werkgewer of deur ‘n ander persoon), waar dié diens deur die werknemer vir persoonlike doeleindes gebruik is en daar geen verwagting van die werkgewer is of die verwagting is minder as die waarde van so ‘n diens. 
 • Lenings teen lae of geen rentekoers – dit is ‘n belasbare voordeel as die werkgewer, of enige ander persoon deur die werkgewer gereël of enige instansie wat met die werkgewer verband hou, ‘n lening aan ‘n werknemer toestaan en daar is geen rente deur die werknemer betaalbaar nie of die betaalbare rente is minder as die offisiële rentekoers (lenings toegestaan vir die doel om ‘n kwalifiserende aandeel te koop, enige seëlregte of ongesertifiseerde effektebelasting betaalbaar vir die aandeel, uitgesluit) 
 • Subsidies in verband met lenings – dit is ‘n belasbare voordeel as die werkgewer enige subsidie op die rente of betaalbare kapitale terugbetalings deur die werknemer vir die lening betaal het, indien die bedrag betaalbaar deur die werkgewer die rentebedrag oorskry wat, as dit teen die offisiële rentekoers bereken was, betaalbaar sou wees op so ‘n lening.
 • Mediese skema bydrae deur die werkgewer betaal – dit is ‘n belasbare voordeel as die werkgewer, direk of indirek, enige bydrae tot ‘n mediese skema, tot die voordeel van enige werknemer of werknemer se afhanklikes, gemaak het. 
 • Mediese onkoste deur werkgewer aangegaan – dit is ‘n belasbare voordeel as die werkgewer, direk of indirek, enige bedrag (nie mediese skema bydrae betaal aan geregistreerde mediese skema nie) aangaan met betrekking tot mediese, tandheelkundige of soortgelyke dienste, hospitaal dienste, verpleegkundige dienste of medikasie aan die werknemer, sy/haar eggenoot, kind, familielid of afhanklike. 
 • Betaling deur ‘n werkgewer aan versekeraar – dit is ‘n byvoordeel as die werkgewer enige betaling aan enige versekeraar gemaak het, onder ‘n versekeringspolis, direk of indirek tot die voordeel van die werknemer, sy/haar eggenoot, kind, afhanklike of genomineerde. 
Last Updated: 24/06/2016 3:21 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ