​LEKGETHO LA MOSEBETSI (LEFA- HA-O-NTSE-O-SEBETSA (PAYE)

DITLATSETSO LE MELEMO YA MOSEBETSING

Ebe ke ditlatsetso le melemo ya mosebetsing efeng e ka bang teng?

Ka tlase mona ke lenane la ditlatsetso le melemo ya mosebetsing:

Ditlatsetso

 • Subsistence allowance - ke tlatsetso e leshwang kapa e nyehelwang ke mongamosebetsi ho mosebetsi ho akaretsa ditjeo tsa maroko, dijo kapa ditjeo tse ding tse entsweng ke mosebetsi ka lebaka la tshebetso ya hae kapa ofisi kapa mosebetsi, tlatsetso ena e fumanwa feela ha e le hore o tswile ka mosebetsi mme o tla robala hole le tulo eo o tlwaetseng ho robala ho yona ka hara Rephablike.
 • Travel allowance - ke tlatsetso e leshwang kapa bokaalo bo kenngwang mokgolong wa hao ke mongamosebetsi bakeng la ha o sebedisa koloi ya hao ya praevete ho phetha mabaka a mosebetsi.
 • Allowance to a holder of a public office - ke tlatsetso e fuwang ya ofising ya setjhaba ho akaretsa ditjeo tsa hae tse amanang le yena tse mabapi le ofisi eo.

Melemo ya Mosebetsing

 • Acquisition of an asset at less than the actual value (other than money) - ona ke molemo o lefiswang lekgetho ha o fumana thepa ka tjhelete e ka tlase ho boleng ba yona ba nnete ho tswa ho mongamosebetsi kapa setheo sefe kapa sefe se amanang le mongamosebetsi kapa mothong e mong ka tlhophiso ya mongamosebetsi.
 • Right of use of an asset - ke molemo o lefiswang lekgetho ha mosebetsi a fuwa tokelo ya ho sebedisa thepa efe kapa efe (ntle le ya ntlo kapa koloi) ho phetha mabaka a hae a praevete kapa a lehae mahala kapa ka theolelo e ka tlase ho ya boleng ba yona.
 • Right of use of a motor vehicle - ke molemo o lefiswang lekgetho ha mosebetsi a fuwa tokelo ya ho sebedisa koloi efe kapa efe ho phetha mabaka a hae a praevete kapa a lehae mahala kapa ka theolelo e ka tlase ho ya boleng ba yona.
 • Meals, refreshements and meal and refreshment vouchers - ke molemo o lefiswang lekgetho ha mosebetsi a fumantshwa dijo kapa dino dife kapa dife le/kapa divoutjhara mahala kapa ka theolelo e ka tlase ho boleng ba dijo, dino kapa voutjhara e jwalo.
 • Accommodation - ke molemo o lefiswang lekgetho ha mosebetsi a fumantshwa sebaka sa ho dula mahala kapa ka rente e ka tlase ho boleng ba bodulo bo jwalo.
 • Free or cheap services - ke molemo o lefiswang lekgetho ebang tshebeletso efe kapa efe, ka ditjeo tsa mongamosebetsi, di fuwa mosebetsi (ho sa natswe hore ke tsa mongamosebetsi kapa motho e mong), moo tshebeletso eo e sebedisitsweng ke mosebetsi bakeng la mabaka a hae a praevete kapa a lehae mme ho se letho le ileng la nehelwa mongamosebetsi kapa se filweng se le ka tlase ho ditjeo tsa tshebeletso e jwalo.
 • Low interest or interest free loans - ke molemo o lefiswang lekgetho ebang kadimo e fuwe mosebetsi ke mongamosebetsi, kapa ke motho e mong ka tlhophiso ya mongamosebetsi kapa setheo sefe kapa sefe se amanang le mongamosebetsi mme ho se na tswala e leshwang ke mosebetsi kapa tswala e leshwang ke mosebetsi e le ka tlase ho ya sekgahla sa tswala sa semmuso (ho sa kenyeletswa dikadimo tse tjhaetsweng monwana tsa ho reka diabo, setempe sa tshebeletso kapa lekgeto le itseng le leshwang bakeng la seabo se itseng).
 • Subsidies in respect of loans - ke molemo o lefiswang lekgetho ebang mongamosebetsi o lefile thuso e itseng hodima tswala kapa ditefo tsa tjehelete e kolotwang ke mosebetsi tsa kadimo, ebang tjhelete e leshwang ke mongamosebetsi e feta bokaalo ba tswala boo ha bo sebetswa ka dipalo ho latela sekgahla sa semmuso sa tswala se neng se tla lokela ho leshwa bakeng la kadimo eo.
 • Medical scheme contributions paid by an employer - ke molemo o lefiswang lekgetho ebang mongamosebetsi ka kotloloho kapa e seng ka kotloloho, a bile le kabelo ho sekema sa bongaka molemong wa mosebetsi kapa baitshetlehi (dependants) ba mosebetsi ya jwalo.
 • Medical scheme contributions paid by an employer - ke molemo o lefiswang lekgetho ebang mongamosebetsi ka kotloloho kapa e seng ka kotloloho, a bile le ditjeo tsa bokaalo bofe kapa bofe (ntle le kabelo ya sekema sa bongaka se leshwang ho sekema sa bongaka) tsa bongaka, meno le ditshebeletso tse jwalo, ditshebeletso tsa sepetlele, tsa booki kapa tsa meriana tse fuweng mosebetsi, molekane wa hae, ngwana, wa leloko kapa moitshetlehi (dependant).
 • Payment by an employer to an insurer - ke molemo wa mosebetsing ebang mongamosebetsi a entse tefo efe kapa efe ho mongainshorense efe kapa efe tlasa pholisi ya inshorense ka kotloloho kapa e seng ka kotloloho molemong wa mosebetsi kapa molekane wa hae, ngwana, moitshetlehi kapa mothonngwa.
Last Updated: 24/06/2016 3:25 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ