​1. WERKGEWER BESONDERHEDE

 

 • Die Werkgewer se besonderhede sal vooraf ingevul wees.  Kyk dat jou inligting korrek is. 

Top Wenk:  Alle velde is verpligtend.

 • Handels- of Ander Naam – Die handelsnaam is die naam waaronder jou besigheid handeldryf.  Dit mag verskil van jou besigheid se regsnaam. 

 • LBS-verwysingsnommer – Die verwysingsnommer moet met ‘n ‘7’ begin. 

 • SDL-verwysingsnommer (indien van toepassing) – Die verwysingsnommer moet met ‘n ‘L’ begin. 

 • WVF-verwysingsnommer (indien van toepassing) – Die verwysingsnommer moet met ‘n ‘U’ begin. 

2. KONTAK BESONDERHEDE

 
 
 • Die besonderhede van die verteenwoordigende belastingpligtige verantwoordelik vir die verklaring moet hier ingevul word. 

 • Eerste Naam en Van – Hierdie velde is verpligtend.

 • Pos beklee by Besigheid – Hierdie veld is verpligtend.

 • Besigheidstel. nr of  selfoonnr. – Hierdie veld is verpligtend.  Of die besigheidstelefoonnommer of die selfoonnommer moet ingevul wees. 
Top Wenk:  Die besigheidstelefoonnommer moet met die relevante areakode begin. 
 • Faksnr. – Hierdie veld is opsioneel.

 • Kontak e-pos – Hierdie veld is opsioneel.
   

 3. VRYWILLIGE BLOOTLEGGINSPROGRAM (VDP)

 • Waar ‘n goedgekeurde VDP-ooreenkoms in plek is tussen die maatskappy/BK en SARS, merk met ‘n “X” in die “Y”-boksie en verskaf die VDP-aansoeknommer. 
Top Wenk:  Wanneer jy die res van die EMP201 voltooi, moenie vergeet om al die bedrae wat toepassing het op die belastingjaar waarvoor VDP toegestaan was, te voltooi, insluitend vorige weggelate inligting.    

4. BETALINGBESONDERHEDE


 
Top Wenke:
 • Alle besonderhede is verpligtend
 • Ingeval van NUL verklarings, vul die bedrag/bedrae “0” in. 
 • Drie nuwe onderafdelings is nou ingesluit:
  • Salarisrolbelasting berekening – jou maandelikse salarisrolbelasting verskuldig. 
  • ETI-berekening – slegs as jy aan al die kriteria en vereistes voldoen, sal jy vir Employment Tax Incentive (indiensnemingbelastingaansporing) kan eis. Kyk of jy kwalifiseer.
  • Totaal betaalbaar – die bedrag aan SARS verskuldig, indien van toepassing. 
1. Salarisrolbelasting berekening
 • LBS Aanspreeklikheid – Voltooi die totale bedrag wat vir LBS geallokeer moet word.

 • SDL Aanspreeklikheid – Voltooi die totale bedrag wat vir SDL (vaardigheidontwikkelingsheffing) geallokeer moet word.

 • WVF Aanspreeklikheid – Voltooi die totale bedrag wat vir WVF geallokeer moet word.

 • Salarisrol Aanspreeklikheid – Hierdie bedrag sal outomaties bereken word.  Dit is die som van LBS plus SDL plus WVF verskuldig. 
2. ETI berekening
Top Wenk:  ‘n Werkgewer wat uitstaande opgawes het of geld aan SARS verskuldig is op die laaste dag van die maand, sal nie toegelaat word om ETI te eis nie, tensy die werkgewer ‘n ooreenkoms met SARS aangegaan het. 
 • ETI Oorgedra – Voltooi die bedrag oorgedra (ETI Carry Forward amount) van die vorige maand. 
Let wel:
  • Die bedrae oorgedra vir Maart (periode 03) en September (periode 09) moet altyd nul (0) wees. 
  • ‘n Oortollige bedrag mag na die volgende maand oorgedra word, wanneer die ETI: 
   • Meer is as die LBS verskuldig vir ‘n sekere maand. 
   • Beskikbaar was, maar nie van LBS afgetrek was vir ‘n sekere maand nie. 
  • Waar die werkgewer nie mag ETI eis as gevolg van nie-nakoming, bv. uitstaande opgawes of skuld, ens., mag hierdie toelaatbare bedrag oorgedra word na ‘n toekomstige periode, sodra die werkgewer weer nakomend is. 
Top Wenk:  ‘n Werkgewer sal ses maande gegun word om enige nie-nakoming reg te stel, terwyl toegelaat word om steeds die ETI-aanspraak te eis gedurende daardie rekonsiliasie tydperk.  As die werkgewer steeds nie-nakomend is teen die volgende rekonsiliasie tydperk nie, sal die werkgewer nie toegelaat word om die ETI-aanspraak te eis nie (vir die vorige rekonsiliasie tydperk) en sal hierdie bedrag verlore wees.
 • ETI berekening – Voltooi die totale bedrag ETI waarop jy geregtig is vir die bepaalde maand. 
Top Wenk: Sien meer inligting hieroor by Hoe werk die Indiensnemingbelastingaansporing (“Employment Tax Incentive” of ETI) en berekening van ETI bedrae waarop jy geregtig is.
 • ETI Aangewend – Voltooi die totale bedrag ETI wat vir die bepaalde maand aangewend sal word. 
Top Wenk:
 • As die ETI aangewend meer is as jou LBS-aanspreeklikheid in ‘n bepaalde maand, sal die netto LBS nul (R0) wees d.i. die netto LBS kan nie ‘n negatiewe bedrag wees wat ‘n krediet tot resultaat het nie. 
 • Hierdie bedrag kan nie meer wees as die ETI oorgedra plus die ETI bereken vir die bepaalde maand nie. 
 • As die werkgewer nie-nakomend is, mag die ETI aangewendbedrag eers in die maand waarin die werkgewer weer nakomend is, gebruik word en mag dit nie terugdateer word nie. 

 • ETI Oorgedra – Hierdie bedrag sal outomaties bereken word.   Dit word die volgende maand se ETI-oorgedrabedrag wat voltooi moet word en is die ETI-oorgebring plus die ETI-bereken minus die ETI-aangewend.  This amount will automatically be calculated.

 • Betalingverwysingsnommer – Hierdie nommer word deur SARS geskep en sal reeds ingevul wees wanneer die EMP201 uitgereik word. 
 • Betalingsperiode – Hierdie veld sal deur SARS ingevul word saam met die ooreenkomstige PRN vir die tydperk.
3. Totaal Betaalbaar
 • LBS Betaalbaar – Hierdie bedrag sal outomaties bereken word.  Dit is die LBS-aanspreeklikheid minus die ETI-aangewend. 
 • SDL Betaalbaar – Hierdie bedrag sal outomaties bereken word. 
 • WVF Betaalbaar – Hierdie bedrag sal outomaties bereken word. 
 • Boetes en rente – Voltooi die totale bedrag wat aan boetes en rente geallokeer moet word vir die bepaalde maand. 
Top Wenke:
 • Hierdie bedrag moet dieselfde wees as die bedrag aangetoon op die “Employer Statement of Account” (EMPSA).
 • ‘n Werkgewer wat die ETI ontvang vir ‘n werknemer wat nie kwalifiseer nie, sal beboet word teen 100% van die ETI wat jy vir die werknemer ontvang het. 
 • Totaal Betaalbaar – Hierdie bedrag sal outomaties bereken word. 

5.  INDIENSNEMINGBELASTINGAANSPORING (“EMPLOYMENT TAX INCENTIVE” OF ETI)Om die ETI te kan eis, is dit ‘n vereiste dat die werkgewer geen uitstaande opgawes of skuld aan SARS het nie. 
Voltooi “Ja” (Y) of “Nee” (N).
Top Wenk:  As “N” geselekteer is, sal ‘n boodskap verskyn wat waarsku dat jy nie ETI sal kan eis nie. 

6. BELASTINGPRAKTISYN BESONDERHEDE (indien van toepassing) 

 

 •  Indien ‘n belastingpraktisyn die EMP201 voltooi en indien, moet hierdie afdeling ingevul word: 
  • Belastingpraktisyn-registrasienommer
  • Belastingpraktisyn telefoonnommer

 7. VERKLARING

 • Hierdie afdeling is verpligtend en moet ingevul word.
Top Wenk:  Die inteken-gebruikersnaam en wagwoord word beskou as elektroniese handtekening. 
 

 

Last Updated: 05/06/2019 11:18 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ