1. DINTLHA TSA MONGAMOSEBETSI

 

 • Dintlha tsa Mongamosebetsi di tla be di se di kentswe. Lekola hore na lesedi leo le nepahetse kapa tjhe.
Keletso ya Bohlokwa: Dikgeo tsohle di tlameha ho tlatswa.
 • Lebitso le kgwebisano kapa le leng – Lebitso la kgwebisano ke lebitso leo kgwebo ya hao e hwebang ka tlasa lona. Le ka fapana le lebitso la kgwebo ya hao le molaong.

 • Nomoro ya referense ya PAYE – Nomoro ya referense e tlameha ho qala ka ‘7’.

 • Nomoro ya referense ya SDL (ebang ho hlokeha) – Nomoro ya referense e tlameha ho qala ka ‘L’.

 • Nomoro ya referense ya UIF (ebang ho hlokeha) – Nomoro ya referense e tlameha ho qala ka ‘U’.

2. MOO HO KA IKOPANNGWANG LE WENA TENG

 
 • Dintlha tsa moemedi wa molefi wa lekgetho ya ikarabellang ho tsa tsbehatso/tefo di tlameha ho tlatswa mona.

 • Mabitso a pele le Sefane – Dikgeo tsena di tlamehile ho tlatswa.

 • Maemo a tshwerweng Kgwebong – Sekgeo sena se tlameha ho tlatswa.

 • Nomoro ya mohala wa kgwebo kapa nomoro ya sele – Sekgeo sena se tlameha ho tlatswa. Ho tlameha hore ho tlatswe sekgeo sa mohala wa kgwebo kapa sa selfounu.
Keletso ya Bohlokwa: Mohala wa kgwebo o tlameha ho qala ka khoutu e amehang ya sebaka seo.
 • Nomoro ya fekse –O na le boikgethelo ba ho tlatsa kapa ho se tlatse sekgeo sena.

 • Imeile eo ho ka ikopanngwang le wena teng –O na le boikgethelo ba ho tlatsa kapa ho se tlatse sekgeo sena.

3. LENANEO LA TSHENOLO YA TSOHLE KA BOITHAOPILENANEO LA TSHENOLO YA TSOHLE KA BOITHAOPI

 

 • Moo ho nang le tumellano ya VDP (lenaneo la tshenolo ya tsohle ka boithaopi) pakeng tsa khampani/CC le SARS, tshwaya ka "X" ka hara lebokose la "Y" mme o fane ka nomoro ya kopo eo ya VDP.
Keletso ya Bohlokwa: Ha o phethela EMP201 kaofela ha yona, o se lebale ho kenyeletsa bokaalo ba tjhelete yohle bo amehang selemong seo sa lekgetho seo VDP e ntsheditsweng sona, ho kenyeleditswe le lesedi le leng, le neng le sa kenngwa pejana.

4. DINTLHA TSA TEFO

 

Dikeletso tsa Bohlokwa:
 • O tlameha ho tlatsa dintlha kaofela
 • Ebang ho se tefo/tsebahatso ya letho (NIL), kenya bokaalo ba "0".
 • Ho kentswe dikarolwana tse tharo tse ntjha:
1. Tshebetso ya dipalo ya Lekgetho la Meputso yohle (Payroll Tax Calculation)
 • PAYE Liability – Phethela paloyohle ya bokaalo bo tlamehang ho abelwa PAYE.
 • SDL Liability  – Phethela paloyohle ya bokaalo bo tlamehang ho abelwa SDL.
 • UIF Liability – Phethela paloyohle ya bokaalo bo tlamehang ho abelwa UIF.
 • Payroll Liability - Bokaalo bona bo tla itshebetsa ka bo ona. Ke sephetho sa PAYE le SDL le UIF tse kolotwang.
2. Tshebetso ya dipalo ya ETI
 
Keletso ya Bohlokwa: Mongamosebetsi ya nang le tjhelete eo a ntseng a e kolota SARS letsatsing la ho qetela la kgwedi a ke ke a dumellwa ho etsa tseko ya ETI, ntle feela le ha e ba o na le tumellano le SARS.
 • ETI Brought Forward – Phethela bokaalo bo tlisitsweng pele (ETI Carry Forward amount) ho tswa kgweding e fetileng.
Ka kopo hlokomela:
  • Bokaalo bo tlisitsweng pele ba Tlhakubele (nako ya 03) le Loetse (nako ya 09) ka mehla bo tlameha ho dula e le ha ho letho (0).
  • Tjhelete e setseng e ka fetisetswa kgweding e latelang, ha ETI:
    • E feta ya PAYE e lokelang ho leshwa kgweding eo.
    • E ne e le teng, empa e sa hulwa ho PAYE kgweding eo.
  • Moo mongamosebetsi a sa dumellwang ho etsa tseko ya ETI ka lebaka la ho se ikobele ditaelo, mohlala: ho kolotwa ha tefo ya tsepamiso ya dibuka kapa sekoloto, jwalo-jwalo, tjhelete ena eo a neng a lokela ho e tseka e ka behellwa ka thoko mme e be teng ha mongamosebetsi a se a ikobela ditaelo hape.
Keletso ya Bohlokwa: Mongamosebetsi o tla fuwa dikgwedi tse tshelela ho lokisa ho se ikobele hofe kapa hofe, sena se ba dumelle hore ba dule ba ntse ba etsa tseko ya ETI ka nako eo ya ho tsepamisa dibuka tsa bona. Ebang mongamosebetsi a ntse a sa ikobele ditaelo le nakong e latelang ya tsepamiso ya dibuka, a ke ke a dumellwa ho etsa tseko ya ETI (bakeng sa nako e fetileng ya tsepamiso ya dibuka) mme o tla lahlehelwa ke tjhelete ena.
 • ETI Calculated – Phethela paloyohle ya bokaalo ba ETI boo o lokelang ho bo fumana kgweding eo.
Keletso ya Bohlokwa: Ho fumana lesedi le leng mabapi le ka moo Lekgetho la Kgothatso ya Khiro (ETI) le sebetsang ka teng le ho sebetsa dipalo tsa ETI le bokaalo ba tjhelete eo o ka e tsekang.
 • ETI Utilised – Phethela paloyohle ya bokaalo ba ETI bo tlang ho sebediswa kgweding eo.
Dikeletso tsa Bohlokwa:
 • Ebang ETI e sebedisitsweng e ngata ho feta ya sekoloto sa PAYE kgweding eo, nett ya PAYE e tla ba ha ho letho (R0), seo se bolela hore nett ya PAYE e ke ke ya ba bokaalo bo ka tlase ho ha ho letho (negative) ho tlang ho baka khrediti.
 • Bokaalo ba tjhelete ena bo ka sa fete ba ETI e tlisitsweng pele le ya ETI e o palo ya yona e sebeditsweng kgweding eo.
 • Ebang mongamosebetsi a sa ikobele ditaelo, tjhelete e sebediseditsweng ETI e ka sebediswa feela kgweding eo mongamosebetsi a boetseng a ikobela ditaleo ka yona mme e ka se qale morao.

 • ETI Carry Forward – Bokaalo bona bo tla itshebetsa ka bo ona. Sena e tla ba bokaalo ba ETI ya kgwedi e tlang bo tlisitsweng pele bo tlang ho phethelwa mme ke ETI e tlisitsweng pele le ETI e sebeditsweng ho ya ka dipalo ho tlositswe ya ETI e sebeditsweng.

 • Payment Reference No. – Ena ke palo e entsweng ke SARS mme ke e tlang ho tlatswa ha ho ntshuwa EMP201.
 • Payment period – Sena ke sekgeo se tlang ho tlatswa ke SARS ka PRN e amehang bakeng la nako eo.
3. Paloyohle e lokelang ho leshwa
 • PAYE Payable - Bokaalo bona bo tla itshebetsa ka bo ona. Ke sekoloto sa PAYE ho ntshitswe le ETI e sebedisitsweng.
 • SDL Payable - Bokaalo bona bo tla itshebetsa ka bo ona.
 • UIF Payable - Bokaalo bona bo tla itshebetsa ka bo ona.
 • Penalty & Interest – Phethela paloyohle ya bokaalo bo tlamehang ho abelwa dikotlo le tswala tsa kgwedi eo ka ho qolleha.
Dikeletso tsa Bohlokwa:
 • Bokaalo bona bo lokela ho tshwana le bo bontshitsweng ho Employer Statement of Account (EMPSA).
 • Mongamosebetsi ya fumanang ETI ya mosebetsi ya sa angweng ke sena, o tla lefa kotlo ya 100% ya ETI eo a e fumaneng boemong ba mosebetsi eo.
 • Total Payable - Bokaalo bona bo tla itshebetsa ka bo ona.

5. LEKGETHO LA KGOTHATSO YA KHIRO (ETI)

 

Hore o kgone ho etsa tseko ya ETI, tlhokeho eo mongamosebetsi a tlamehang ho ikobela yona ke hore a se be le ditokomane tseo a eso di nehele SARS kapa sekoloto.
 
Tlatsa E kapa Tjhe.
 
Keletso ya Bohlokwa: Ebang o kgetha Tjhe, ho tla hlahella molaetsa wa temoso o bolelang hore o ka se dumellwe ho etsa tseko ya ETI.

6. DINTLHA TSA SETSEBI SA LEKGETHO (ebang ho hlokeha) • Ebang EMP201 e tlatswa le ho nyehelwa ke setsebi sa lekgetho, karolo ena e tlameha hore e tlatswe:
  • Dinomoro tsa boingodiso tsa Setsebi sa Lekgetho
  • Dinomoro tsa mohala tsa Setsebi sa Lekgetho.

 7. TSEBAHATSO

 

 • Sekgeo sena se tlameha ho tlatswa mme ha ho boikgethelo ba ho se tlatswe.
Keletso ya Bohlokwa: Lebitso le lenstwe la lekunuru (password) tseo o di sebedisang ho kena inthaneteng di nkuwa e le tshaeno ya hao e elektronike.
 
Last Updated: 24/06/2016 3:30 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ