TSAMAISO YA AKHAONTO YA HAO YA MONGAMOSEBETSI

Ke eng?

Tsebahatso ya kgwedi ka nngwe ya mongamosebetsi (EMP201) le metjha ya ho lefa e neha beng ba mesebetsi ditsela tse sebetsang hantle, tse bonolo tsa ho tsamaisa diakhaonto tsa bona tsa Pay-As-You-Earn (PAYE), Skills Development Levy (SDL), le Unemployment Insurance Fund (UIF). Nakong ya ho feta, beng ba mesebetsi ba ne ba lokela ho kopa basebeletsi ba Ditshebeletso tsa Lekgetho tsa Afrika Borwa (SARS) hore ba ba etsetse ditefo le kabo botjha mmoho le ditokiso.  Ho kenngwa tshebetsong ha EMP201 mmoho le diphetoho tsa tefiso di ikemiseditse ho thusa beng ba mesebetsi hore ba kgone ho itsamaisetsa le ho jara boikarabelo ba ho nepahala le ho fella ha diakhaonto tsa bona. Ho suthiswa hona ha boikarabelo le tsepamo bo tla fihlellwa ka ho neha beng ba mesebetsi bokgoni ba ho:
  • Lokisa ditsebahatso tsa bona le kabo ya ditefo ka tshebediso ya EMP201
  • Ho boha diakhaonto tsa bona hore ba kgone ho bona le ho latella ditransekshene tse fosahetseng/tse siyo ka ho sebedisa Employer Statement of Account (EMPSA) le tshebetso ya ho tletleba
  • Lokisa ditefo tse sa ajwang.
Botsamaisi ba diakhaonto ke ho netefatsa hore akhaonto ya hao ya ditjhelete (lekgetho) ke ya moraorao tjena le hore e nepahetse. Ka mantswe a mang, ho netefatsa hore tse mabapi le ho faelela lekgetho di hlahella hantle, ditefo di abilwe ka nepo, le hore ditjeo tsohle tsa akhaonto ya hao (ho kenyeleditswe le ditokiso, tswala le dikotlo) di sebeditswe palo le ho rekotwa hantle.
 
Sepheo ke ho beha beng ba mesebetsi maemong a tlang ho ba kgontsha ho tsamaisa boikarabelo ba bona ba ditjhelete ka bobona, ka tsela e phethahetseng le se sebetsang. 

E tobile mang?

SARS e entse hore mongamosebetsi a tsebe ho tsamaisa akhaonto ya hae ka thuso ya ditshebetso le disebediswa tse mmalwa:
  • EMP201 le nomoro ya referense ya tefo (PRN) tse o kgontshang hore o fetole tsebahatso ya hao le ho aba botjha ditefo tsa hao ka mokgwa o bobebe.
  • EMPSA e radilweng botjha e matlafatsang PAYE, SDL le UIF hore di be setlankaneng se le seng mmoho le ditlhaloso tse tshehetsang le dinoutsu hore o tsebe ho toloka se ngotsweng ha bonolo
  • Phihlello ya diakhaonto tsa hao tsa ditjhelete ka inthanete Jwale ha o kgone feela ho boha le ho tletleba ditransekshene tse entsweng diakhaontong tsa hao, jwale o boela o kgona ho di hlophisa botjha ka yona nako eo
  • Ho se ho na le mokgwa wa tshebetso wa taolo ya ditaba moo o kgonang ho kena inthaneteng ho tsebisa ka diphoso kapa tse sa akaretswang akhaontong ya hao tseo o sa kgoneng ho di lokisa ka bowena kapa tseo a ratang ho tletleba ka tsona, mmoho le tsela ya ho beha leihlo tswelopele e etswang ke SARS ho rarolleng bothata ba hao.
Botsamaisi ba akhaonto bo lokela ho ba ntho ya ka potlako, e bobebe ebang o sebedisitse PRN ka nepo hao faela le ha o lefa EMP201 ya hao.
 
Last Updated: 24/06/2016 3:38 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ