GO LAOLA AKHAONTE YA GAGO YA MONGMOŠOMO

Na ke eng?

  • Taodišo ya Mongmošomo ya Kgwedi ka kgwedi (EMP201) le tshepetšo ya tefelo e fa mongmošomo mokgwa o bonolo wa go laola diakhaonte tša gagwe tša Lefela ka ge o Gola (PAYE), Lebi ya Tšwetšopele ya Mabokgoni (SDL), le Tšhelete ya Inšorense ya go felelwa ke Mošomo (UIF). Kgale, bengmošomo ba be ba swanetše go kgopela bašomi ba Ditirelo tša Motšhelo tša Afrika Borwa  (SARS) go dira tefelo ya go aba gape le go ba direla diphošollo legatong la bona. Tsebagatšo ya EMP201 le diphetogo tša tefelo di nepilwe go thuša bengmešomo go ba le maikarabelo a go tlatša diakhante tša bona ka nepo le ka botlalo. Phetogo ye ya maikarabelo tsitsinkelo e tlaša balefela motšhelo ka bokgoni bja go: Fetoša ditaodišo tša bona le dikabo tša ditefelo ba diriša EMP201

  • Lebelela diakhaonte tša bona go kgona go šupetša le go latela tshepetšo ya akhaonte go lekola ge eba e fotšagetše/hlaela ka go diriša Akhaonte ya Setatamente sa Mongmošomo e kopantšwego (EMPSA) le mokgwatšhomo wa go nyakišiša

  • Ditefelo tše di botse tša go se abelwe gabotse.
Taolo ya akhaonte e kgonthiša gore akhaonte ya gago ya matlotlo (goba motšhelo) e dutše botse gomme e nepagetše. Ka mantšu a mangwe, difaele ka moka tša motšhelo di laeditšwe botse, ditefelo di abetšwe botse, ditefišo ka moka tša akhaonte ya gago (go akaretšwa dipušetšwa madulong, ditswala le dikotlo) di tlhakantšhitšwe botse gape di rekhotilwe.
 
Nepo ke go bea mongmošomo maemong a go kgona go laola ditšhelete tša gagwe ka boyena, gabotse le ka tšwelelo.

Ke ya mang?

SARS e file bengmešomo sebaka sa go laola diakhaonte tša bona ka palo ya didirišwa le dithulusi:
  • EMP201 le nomoro ya tšhupetšo ya Tefelo (PRN) yeo e go dumelelago go fetoša taodišo ya gago le go beakanya ditefelo tša gago ga bonolo.
  • EMPSA e akanyeditšwego gape ya go kopanya PAYE, SDL le UIF setatamenteng se se tee ka thekgo ya tlhaloso le dingwalwa go hwetša tlhaloso e bonolo.
  • Phihlelelo ya inthanete diakhaonteng tša gago. Ga o kgone fela go lebelela le go nyakišiša tshepetšo kgatlhanong le diakhaonte tša gago, eupša o tla kgona go beakanya diakhaonte tše ka nako.
  • Mokgwatšhomo wa taolo ya kgetsi moo o tla kgonago go bega diphošo tša akhaonte goba ditlogelo tše o sa kgonego go di rarolla ka bowena tše o nyakago go di nyakišiša, go akaretša bokgoni bja go latela le go šetša tšwelopele ya tharollo ya nyakišišo ya gago.
Taolo ya akhoante e swanetše go ba tshepetšo ya ka pejana gape e bonolo kudu ge eba o dirišitše PRN gabotse ge o faela le go lefela EMP201 ya gago.
Last Updated: 24/10/2016 9:54 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ