​DIKOTLO TSA LEFA-HA-O-NTSE-O-FUMANA-MOPUTSO (PAYE)

Ke eng?

Dikotlo tsa Lefa-ha-o-ntse-o-fumana-moputso (PAYE) di fuwa beng ba mesebetsi ho latela dintlha tsa Sejule ya Bone ya Molao wa Lekgetho la Lekeno wa 1962 [Molao], o balwang le Kgaolo ya 15 ya Molao wa Tsamaiso ya Lekgetho, wa 2011, ha mongamosebetsi a sa ikobele boitlamo ba hae.
 
Ho se ikobele hona ho ka kenyeletsa tsena:
  • Ho se nyehelwe ha Tsebahatso ya Tsepamiso ya dibuka ya Mongamosebetsi (EMP501) ka letsatsi la ho qetela kapa pele ho moo
  • Ho hloleha ho nehelana ka IRP5 kapa ka ditifikeiti tsa lekgetho tsa Mosebetsi tsa IT3(a)  (ke hore IRP5/IT3(a)s) tse lahlehileng)
  • Ho nyehelwa ho fosahetseng, lesedi le sa fellang kapa le fosahetseng le mabapi le IRP5/IT3(a)s, le ha EMP501 e nyehetswe ka nako
  • Tefo e morao ya Lekgetho la Mosebetsi

Di tobile mang?

Moo ho fanweng ka dikotlo tsa ho se ikobele (ka mantswe a mang, bakeng sa beng ba mesebetsi ba hlolehang ho nehelana ka kgutliso ya tsepamiso ya bona ya dibuka ka letsatsi le behilweng, kapa ba nehelanang ka dikgutliso tse sa fellang) beng ba mesebetsi ba tla fumantshwa kotlo ho ya ka diphesente. Ho tla ba le kotlo bakeng sa kgwedi ka nngwe eo mongamosebetsi a ntseng a hloleha ho lokisa taba ya hae ya ho se nehelane ka ditokomane. Paloyohle ya kotlo ha ya tshwanela ho feta 10% ya paloyohle ya Lekgetho la Mosebetsi le hulwang kapa le tshwerweng (kapa le neng le lokela ho hulwa kapa ho tshwarwa)
 
Dikotlo tse morao ho nako di fumantshwa ditjeo tsa levi hang feela tsa 10% ya lekgetho le neng le lokela hore le ka be le lefilwe ka letsatsi la ho qetela.

Di lokela ho leshwa jwang, neng?

Ho ya ka karolo ya 214 ya Molao wa Tsamaiso ya Lekgetho, ho na le kotlo e ba teng ka nako ya hlahlobo mme e tlameha ho leshwa ka la kapa pele ho letsatsi la tefo le boletsweng tsebisong ya kotlo ya hlahlobo [AP34]. Letsatsi leo tefo e lebelletsweng ka lona le tla tsebiswa tsebisong ya AP34 e ntsheditsweng mongamosebetsi.
 
Ho na le mefuta e latelang ya tefo:
  • eFiling
  • Ka mokgwa wa elektronike ka tshebediso ya inthanete
  •  Lekaleng le ho e nngwe ya ditheo tse amehang tsa banka, ditefo ka tjheke ha di a lokela ho fetaR500 000. Moedi ona o dula o sebetsa ho sa natswe palo ya dinako tsa lekgetho tse lefellwang, kapa ho sa natswe hore ho etswa ditefo ka ditjheke tse ngata.

DIKGANYETSANO

Mongamosebetsi ya sa kgotsofatswang ke dikotlo tseo a di fumaneng a ka kenya kganyetsano ho latela karolo ya 215 ya Molao wa Tsamaiso ya Lekgetho. Kganyetsano e jwalo e ka etswa foromong ya Kopo ya Phokotso (RFR).  Kopo ya Phokotso (RFR) e ka fumaneha ho:
Last Updated: 20/07/2016 11:33 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ