​LOPENDE BETAALSTELSEL (LBS) BOETES 

Wat is dit?

Lopende Betaalstelsel (LBS) boetes word op werkgewers gehef in terme van die Vierde Bylaag tot die Inkomstebelastingwet van 1962 (die Wet), gelees saam met Hoofstuk 15 van die Belasting Administrasie Wet, 2011, waar daar verwys na nie-nakoming van ‘n werkgewer se verpligtinge.  
 
Die nie-nakoming waarna verwys word kan insluit: 
  • Indiening van ‘n Werkgewer Rekonsiliasie Verklaring (EMP501) na die sperdatums 
  • Nie-indiening van Werknemersertifikate IRP5 of IT3(a) [m.a.w. uitstaande IRP5/IT3(a)’e]
  • Indiening van foutiewe, onvolledige of onakkurate data met betrekking tot die IRP5/IT3(a)’e, selfs al was die EMP501 betyds ingedien 
  • Laat betaling van Werknemersbelasting.

Vir wie is dit?

Waar nie-nakomingsboetes gehef word (met ander woorde, vir werkgewers wat nie hul rekonsiliasie opgawe teen die sperdatum indien nie, of wat onvolledige opgawes indien) sal werkgewers aan ‘n persentasie gebaseerde boete gebonde wees.  ‘n Boete sal opgehef word vir elke maand wat die werkgewer nie die nie-nakoming regstel nie.  In totaal, mag die boete nie 10% van die totale Werkgewersbelasting afgetrek of teruggehou deur die werkgewer gedurende die jaar (of wat moes afgetrek of teruggehou word), oorskry nie.
 
Laat betaling boetes word opgehef as ‘n eenmalige bedrag van 10% van die belasting wat teen die sperdatum betaal moes wees. 

Hoe en waar moet dit betaal word?

In terme van artikel 214 van die Belasting Administrasie Wet, is ‘n boete betaalbaar met assessering en moet betaal word voor of op die datum gestipuleer in die Kennisgewing van Boete Assessering (AP34) wat aan die werkgewer uitgereik is. 
 
Die volgende betalingopsies is beskikbaar: 
  • eFiling
  • Elektronies deur die internet
  • By ‘n tak van een van die relevante bank instansies,  Betalings per tjek mag nie R500 000 oorskry nie. Hierdie limiet is van toepassing ongeag die aantal belastingtydperke wat betaal word en ongeag of verskeie tjekbetalings gemaak word. 

DISPUTE

‘n Werkgewer wat gegrief is deur die boetes gehef is, kan ‘n dispuut aanteken in terme van artikel 215 van die Belasting Administrasie Wet.  So ‘n dispuut kan deur ‘n Versoek om Kwytskelding-vorm (RFR) ingedien word.  Die RFR-vorm kan verkry word deur: 
 
Last Updated: 19/07/2016 12:11 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ