TSEPAMISO YA DIBUKA

Ke eng?

Mongamosebetsi o lebelletswe hore a kenye tsena tse nepahetseng, Tsebahatso ya Mongamosebetsi ya Tsepamiso ya dibuka (EMP501), Ditifikeiti tsa Basebetsi tsa Lekgetho [IRP5/IT3(a)s tse tlang ho ntshuwa ebang ho hlokeha, Tsebahatso e behellang ka thoko Setifikeiti sa Lekgetho (EMP601).
 
SARS e tla amohela feela Tokiso ya Tsebahatso ya Tsepamiso ya dibuka (EMP701) ya ditokiso tse entsweng dilemong tsa bo 1999 - 2008. Ditokiso tsohle tsa tsepamiso ya dibuka tsa 2009 ho ya pele di tlameha ho etswa ka hore ho nehelanwe ka EMP501 e lekotsweng botjha.
 
Dintho tse tharo tse tlamehang ho tsamaisana hore nyehelo ya hao e tle e atlehe ke tsena:
 • Ho lokela hore ho kenngwe tjhelete yohle e kolotwang ya tsena tse latelang, Ditsebahatso tsa kgwedi ka nngwe tsa mosebetsi (EMP201s) [Lekgetho-la-Lefa-ha-on-ntse-o-sebetsa] (PAYE) le/kapa Levi ya Ntshetsopele ya Boitsebelo (SDL), Letlole la ho hloka mosebetsi (UIF) le Lekgetho la Kgothatso ya Khiro (ETI), ebang ho hlokeha ]
 • Ditefo tse entsweng (ho sa kenyeletswa dikotlo le ditefo tsa tswala)
 • IRP5/IT3(a)s e hlahisitsweng - le boleng ba PAYE, SDL le UIF.

Ke sefe se setjha?

 • 1 Loetse 2016 - Tsepamiso ya Dibuka (Reconcilliation) ya Mongamosebetsi ya Hara Selemo

  Beng ba mesebetsi ba lokela ho nehelana ka Ditsebahatso (EMP501) tsa Tsepamiso ya bona ya Lekgetho la Lefa ha o ntse o sebetsa (PAYE) pakeng tsa la 1 Loetse le la 31 Mphalane 2016 ho SARS, ba lokela ho tiisa kapa ho lokisa bokaalo bo hlahellang lenaneng la bona la meputso ya basebetsi boo ba bo tsebahaditseng ka nako ya la 1 Tlhakubele - 31 Phato 2016.

  Beng ba mesebetsi ba koptjwa hore ba netefatse le ho ntjhafatsa dintlha tsa basebetsi ba bona le tsa ditjhelete tsa bona ka ho nepahala pele ba nehelana ka Tsebahatso tsa bona tsa Tsepamiso ya dibuka (EMP501) mmoho le Ditifikeiti tsa Lekgetho la Lekeno [IRP5/IT3(a)s] ho SARS.

  Moo dintlha di fosahetseng, basebetsi ba tla lokela ho kgutlela ho beng ba bona ba mesebetsi hore ba etse diphetoho tseo ho IRP5 mme ba boele ba di romele ho SARS. Sena se ka nka nako e ngata mme se ka etsa hore ho be thata hore mosebetsi a faele ka nako.

  Beng ba mesebetsi ba kgatha tema e bohlokwa lebiding lena la lekgetho la lekeno. Re tshepile tshebedisano ya lona hore ho nyehelwa ha di ITR12 di se ngamole dihlooho tsa bohle ba amehang. O hloka thuso? Letsetsa SARS Contact Centre ho 0800 00 7277.

Ka kopo hlokomela - [email protected] version 6.7.4

[email protected] version 6.7.4 ke ya moraorao tjena mme e ka sebediswa ho fana ka setlankana sa hao sa tsepamiso (EMP501) mmoho le ditsepamiso tsohle tse ding le tseo ho fanwang ka tsona hape.

E tobile mang?

Beng ba mesebetsi ba lokela ho nehelana ka tsepamiso ya bona ya dibuka ka letsatsi le hatisitsweng ka hara Koranta ya Mmuso.

Ebe dinyehelo di lokela ho etswa neng, jwang?

Ditsebahatso tsa tsepamiso ya dibuka di lokela ho nyehelwa habedi selemong sa hlahlobo, bakeng la:
 • Nako ya Nakwana - eo e leng ya dikgwedi tse tshelela ho tloha ka la 1 Tlhakubele ho isa ho la 31 Phato
 • Nako ya selemo - ena ke selemo se felletseng ho tloha ka la 1 Hlakola ho isa ka la 28/29 Tlhakubele.
Ditlhoko tse itseng tsa Kgwebo (BRS) di hlalosa ditlhoko tsa ho nyehelwa ha data bakeng la ditifikeiti tsa lekgetho [IRP5/IT3(a)s],  mmoho le tsepamiso ya dibuka ya PAYE, SDL, UIF le/kapa ETI,ebang ho hlokeha.

 

Ditlhoko tse itseng tsa Kgwebo​ Selemo se Amehang​
BRS - PAYE Tsepamiso ya dibuka ya mongamosebetsi ya 2017  E NTJHA!​ Tsepamiso ya dibuka ya Selemo ka seng ya Mongamosebetsi ya 2017
(1 Hlakola 2016 – 28 Tlhakubele 2017)

BRS - PAYE Tsepamiso ya dibuka ya mongamosebetsi ya 2015/16 ​ 2015 Tsepamiso ya dibuka ya Selemo ka seng ya Mongamosebetsi
(1 Hlakola 2014 – 28 Tlhakubele 2015)
le
2016 Tsepamiso ya dibuka ya Selemo ka seng ya Mongamosebetsi
(1 Tlhakubele 2015 - 29 Hlakola 2016)

 
Ho tlatsa tsepamiso ya hao ya dibuka inthaneteng ke mokgwa o potlakang ebile o bonolo ka ho fetisisa. O na le boikgethelo ba ho sebedisa:


Keletso ya Bohlokwa: Ebang o teana le mathata ka lebaka la EMP501 e iphetang kapa e sa fellang mme o ile wa sebedisa [email protected]™ Employer, bala tse ngata mona.
 
Dikhopi tsa ditsebahatso tsohle tse kentsweng le ditokomane (tse amanang le tsona) tsa tshehetso di tlameha ho bolokwa nako ya dilemo tse hlano. 
 
Keletso ya Bohlokwa: Ebang nyehelo ya hao e sa tsepame le ya dipehelo tse tharo tsa [EMP201, ditefo tse nyehetsweng mmoho le
IRP5/IT3(a)s)], re tla o tsebisa sena ka lengolo.
 

 

Last Updated: 19/04/2017 1:55 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ