​UKULINGANISA

Kuyini?

Kumayelana nokuthi umqashi alethe Isidaluli Sokulinganisa Sabaqashi (i-EMP501) esiqonde kahle, kanye neSitifiketi Sentela Yabasebenzi [i-IRP5/IT3(a)s esizokhishwa kanjalo, uma sikhona, neSidaluli Sokuhoxiswa Kwesitifiketi Sentela (i-EMP601).
 
U-SARS uzokwamukela kuphela Ukulungiswa KweSidaluli Sokulinganisa (EMP701) kokulinganisa okwenziwa eminyakeni ephakathi kuka-1999 -2008. Konke ukulungiswa kwezilinganiso okusukela ngo-2009 kuya phambili kufanele kulethwe nge-EMP501 ebuyekeziwe.
 
Izinhlaka ezintathu okumele zilingane ukuze okulethayo kuphumelele yilezi:
  • Ukuletha zidaluli Zabaqashi Zanyanga Zonke (ama-EMP201) [ Izimali ezibanjelwe INhlawulo – Nganzuzo (i-PAYE) kanye/noma Intela Yokuthuthukisa Amakhono (i-SDL),  Isikhwama Somshwalense Wokungasebenzi (i-UIF) kanye NoMhlomulo Wentela Yabaqashi (ETI)
  • Izinkokhelo ezenziwe( kushiya ngaphandle izinkokhelo zenhlawulo nenzalo)
  • I-IRP5/IT3(a)s njengokushicilelwa kwayo- amanani e-PAYE, SDL nawe-UIF.

Yini Okusha?

  • 1 kuMbasa 2016 – Isilinganiso Sabaqashi Sonyaka
Abaqasha kulindeleke  ukuba bethule  Isilinganiso Sabaqashi Sonyaka seNhlawulo Nganzuzo maphakathi nomhla we-18 kuMbasa kuya zingama-31 kuNhlaba  ku-2016 kwa-SARS, beqinisekisa noma belungisa isamba sentela yokuholela abayidalula ngo-2015/2016
 
Kulo nyaka abaqashi bayanxenxwa ukuba baqinisekise kahle futhi babuyekeze imininingwane yezezimali zomsebenzi ngamunye andukuba balethe kwabakwa-SARS Idaluli Zezilinganiso Zonyaka (i-EMP501) kanye NeZitifiketi Zentelangeniso Zabasebenzi [IRP5/IT3 (a) s].
Uma le mininingwane ingalungile kwisitifiketi se-IRP5, umsebenzi angeke akwazi ukufaka Imbuyiselo YeNtelangeniso Yomuntu (ITR12) ngeSikhathi Sentela. Abantu ngeke besavunyelwa ukuba balungise imininingwane yama-IRP5 ebisifakwe ngaphambilini ezimbuyiselweni zabo.
 
Lapho imininingwane ingaqondile, abasebenzi kuzofanele baxhumane nabaqashi babo nokuyibo okuzomele benze izinguquko kuma-IRP5 bese bewaletha futhi kwa-SARS. Lolu hlelo lungadla isikhathi futhi lungaba yinkinga kubasebenzi ekubambeni isikhathi sezimbuyiselo.
Abaqashi banegalelo elikhulu emzuliswaneni wentenlangeniso nozoqala zili-18 kuMbasa ngokulethwa kwezilinganiso zonyaka. Sithembele kubambiswano lwenu ekuletheni ngokungenazinselele ama-ITR12 ekuhambeni konyaka abo bonke abathintekayo. Udinga usizo? Shayela iCall-Centre yakwa-SARS KU 0800 00 7277.
  •  20 kuMasingana 2016 -  I-BRS ka-2017 yezilinganiso ze-PAYE  isishicileliwe:
  
Ukuhlalukiswa Kwezidingo ZaseBhizinisini​ Unyaka wayo​
I-BRS – Izilinganiso ze-PAYE zika-2017  KUSHA!​ ​2017 Ukulinganisa Kwabaqashi Konyaka
(1 kuNdasa 2016 – 28 kuNhlolanja 2017)
I-BRS – Izilinganiso ze-PAYE zika-2015/16 ​Izilinganiso Zabaqashi Zonyaka zika-2016
(1 kuNdasa 2015 - 29 kuNhlolanja 2016)
kanye
Nezilinganiso Zabaqashi Zonyaka zika-2015
(1 kuNdasa 2014 - 28 kuNhlolanja 2015)
 

Qaphela – [email protected] yohlobo lwe-6.7.5
[email protected] yohlobo lwe- 6.7.5 nokuyiyo eyakamuva ingasetshenzwelwa ukuletha izitatimende zakho zokulinganisa (EMP501) kanye nazo zonke ezinye izilinganiso nokulethwa impinda.

Ingeyani?

Abaqashi kudingeka balethe izilinganiso zabo ngaphambi kosuku olushicilelwe  KuSomqulu kaHulumeni.

Kufanele kulethwe nini futhi kanjani?

Isilinganiso kufanelwe silethwe kabili ngonyaka wezimali, kulethelwa:

  • Isithuba sesikhashana–  esiyizinyanga eziyisithupha kusukela ku-1 kuNdasa kuya ku-31 kuNcwana
  • Isithuba sonyaka– esingangonyaka wonke ogcwele kusuka ngo 1 kuNdasa kuya ku-28/29 kuNhlolanja 
Ukuhlalukiswa Kwezidingo ZaseBizinisini (i-BRS) kuchaza izidingo zokulethayo kwesitifiketi sentela i-IRP5/IT3(a)s kanye nesilinganiso se-PAYE, se-SDL kanye/noma se-ETI, uma sikhona. 
 
Business Requirement Specification​ ​​Year Applicable​​
BRS - PAYE Employer Reconciliation for 2017​  NEW!​ ​2017 Annual Employer Reconciliation
(1 March 2016 – 28 February 2017)
BRS - PAYE Employer Reconciliation for 2015/16 ​ ​2015 Annual Employer Reconciliation
(1 March 2014 - 28 February 2015)​​​​​
and
2016 Annual Employer Reconciliation
(1 March 2015 - 29 February 2016)
  
 
Ukugcwalisa isilinganiso sakho kwi-inthanethi  kuyikhethelo elinokushesha, elilula nelinganyinyani. Ungasebenzi-:

Amakhophi azo zonke izidalulo ezilethiwe kanye noshicilelo olwesekayo (amaphepha afanela) kufanele kulondolozwe iminyaka emihlanu.

 
Isu-Ngqangi: Uma kwenzeka okulethile kungalinganiseki ngokwezinhlaka ezintathu [i-EMP201, izinkokhelo ezilethiwe kanye ne-IRP5/IT3(a)s)] sizokwazisa ngencwadi.
 
 
Last Updated: 14/08/2017 12:55 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ