​TATAISO YA HO KGETHWA HA MEKGA YA BORARO (AA88)

Ke eng?

Khomeshenara ya Ditshebeletso tsa Lekgetho tsa Afrika Borwa (SARS) o na le matla a ho kgetha motho ofe kapa ofe (ya tla tsejwa e le akgente) ho lefa lekgetho lefe kapa lefe le morao le kolotwang ke molefi wa lekgetho, ho tswa tjheleteng efe kapa efe e tshwaretsweng molefi eo wa lekgetho.

E tobile mang?

Ho kgethwa ha akgente ho etswa ka ho kgethwa ha mokga wa boraro jwalo ka akgente ka hore ho ntshuwe tsebiso ya ho kgethwa ha mokga wa Boraro (AA88) moo motho e mong a tshwaretseng molefi wa lekgetho tjhelete. Mehlala ya batho ba ka kgethwang ho ba diakgente e ka ba beng ba mesebetsi, ditheo tsa ditjhelete tse kang dibanka mme ho ka akaretswa le matlole, dikhampani tsa inshorense, batsamaisi ba botsetedi, baemedi ba molao le ba sebetsang ka dikoloto
 
Ho tsa Ditlhoko tsa Kgwebo: Sebetsana le tse mabapi le faele ya CSV ka ho qolleha ya ho kgethwa ha mekga ya boraro (AA88) e hlalosang ka botebo motjha o latelwang le ka moo faele e leng ka teng bakeng sa ho ka romellwa ha lesedi kapa phumano ya dintlha tsa AA88 ho tswa ho [email protected]™ Employer.

E lokela ho leshwa jwang, neng?

Letsatsi leo tefo e lebelletsweng ka lona le tla hlahella ho AA88 e tlang ho romellwa akgente e amehang.
Ho na le mefuta e latelang ya tefo:
  •  eFiling
  • Phetiso ya matlole ka mokgwa wa elektronike ho sebediswa ho banka ka inthanete
  • Khaontareng ya banka makaleng a ditheo tsa dibanka tse amehang.
  • Ditefo ka tjheke ha di a lokela ho feta R50 000. Moedi ona o dula o sebetsa ho sa natswe palo ya dinako tsa lekgetho tse lefellwang, kapa ho sa natswe hore ho etswa ditefo ka ditjheke tse ngata.
  • [email protected]™ Employer.
Ho fumana lesedi la moraorao tjena mabapi le AA88 tobetsa mona.
 
Last Updated: 28/06/2016 3:14 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ