​UMHLAHLANDLELA WOKUQOKA ABANYE (I-AA88)

Uyini?

Ukhomishana woPhiko Lwezekuqoqwa Kwentela  (u-SARS) unamandla okuqoka noma yimuphi umuntu (obizwa ngomxhumanisi) ukukhokha imali yentela esele, eselile kumkhokhintela, nganoma yiyiphi imali ayibambile egameni lomkhokhintela lowo.

Kwenzelwe bani??

Ukuqokwa komxhumanisi kwenziwa ngokuqoka omunye okusetshenziswana naye ukuba  abe  ngumxhumanisi ngokukhipha Isaziso Sokuqoka Omunye (AA88) lapho umuntu ebambe imali egameni lomkhikhintela. Izibonelo zabaxhumanisi ezingaqokwa kungaba ngabaqashi, izikhungo zezimali njengamabhange futhi kungahlanganiswa nezikhwama, izinkampani zemishwalense, abasingathi botshalomali, abameli kanye nabamkweletayo.
 
Ukuhlalukiswa Kwezidingo Zasebhizinisini: Uhlelo kanye nokuhlalukiswa kwefayela le-CSV Lokuqokwa Komunye  (AA88) luveza imininingwane yohlelo kanye nendlela ifayela elakheke ngayo ukuze kuthekelwe imininingwane lwe-AA88 l [email protected]™ Employer.

Lokhu kufanele kukhokhwe kanjani futhi nini?

Usuku lokugcina lokukhokhwa luzovela kwi-AA88 ezothunyelwa kulowo mxhumanisi okuqondene naye.
Yilezi zindlela zokukhokha ezikhona :
  • Nge-eFiling
  • Nge-inthanethi
  • Ezikhungweni zamabhange.
  • Ukukhokha ngesheke kungedlule ku-R50 000. Lo mkhawulo usebenza noma ngabe kukhokhelwa izikhathi ezingaki zesikathi sentela, kumbe umakukhokhwa ngamasheke amaningi.
  • [email protected]™ Employer.

Ngemininingwane yakamuva ye-AA88 cindezela lapha

Last Updated: 28/06/2016 3:13 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ