DITLHATLHO TŠA DIKGETHO TŠA MEKGATLO YA BORARO (AA88)

Na ke eng?

Mokomišinare wa Ditirelo tša Motšhelo tša Afrika Borwa (SARS) o na le maatla a go kgetha (hira) motho yo mongwe le yo mongwe (yo a šupetšwago bjalo ka agente) go lefela motšhelo ofe goba ofe wo o sa lefelwago, woo o swanetšego go lefelwa ke molefela motšhelo, go tšwa tšheleteng enngwe le enngwe yeo e swerwego legatong la molefela motšhelo.

Ke ya mang?

Kgetho ya agente e dirwa ka go kgetha mokgatlo wa boraro bjalo ka agente ka go ntšha tsebišo ya kgetho ya mokgatlo wa Boraro (AA88) moo motho a swarago tšhelete legatong la molefela motšhelo. Mehlala ya diagente tše di ka kgethwago ke bengmešomo, makala a tša ditšhelete bjalo ka dipanka gape go ka akaretšwa ditheo tša matlotlo, dikhamphani tša inšorense, balaodi ba dipeeletšo, boramolao le bašoma ka dikoloto 
 
Ditlhoko tša Dinyakwa tša Kgwebo: Tshepetšo le tšhupetšo ya faele ya CSV bakeng sa Dikgetho tša Mokgatlo wa Boraro (AA88) di fa tlhalošo ya tshepetšo le tlhaloso ya faele go ntšha le go tsenya data ya AA88 go tšwa go [email protected]™ Employer.

Na e swanetše go lefelwa bjang gape neng?

Letšatši la tefelo le tla laetšwa go AA88 yeo e tlo romelwago go agente ya maleba.
Mekgwa e latelago ya tefelo e a hwetšagala:
Go hwetša tshedimošo ya bjale ya AA88  kgotla mo.
Last Updated: 24/10/2016 9:53 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ