​DIE EIS VAN MEDIESE UITGAWES (ADDISIONEEL TOT MEDIESE UITGAWES BELASTINGKREDIET)

Wat is dit?

'n Addisionele Mediese Skemafooie Belastingkrediet (ook bekend as 'n AMTC) is 'n korting wat die normale belasting wat 'n persoon betaal, verminder. Hierdie korting is nie-terugbetaalbaar en kan nie oorgedra word na die volgende jaar van aanslag nie. Dit is van toepassing op jare van aanslag wat op of na 1 Maart 2014 begin (vir die 2015 jaar van aanslag) en word bereken teen kwalifiserende mediese uit-die-sak uitgawes. Dit is 'n korting toegestaan bykomend tot die mediese belastingkrediet (MTC)

Wat kwalifiseer as uit-die-sak mediese uitgawes?

Hierdie is bedrae betaal en nie verhaal, met betrekking tot jouself of enige ander afhanklike, gedurende die jaar van aanslag, en sluit in:
 • Dienste gelewer en medikasie verskaf deur 'n geregistreerde mediese praktisyn, tandarts, oogkundige, homeopaat, naturopaat, osteopaat, kruiedokter, fisioterapeut, chiropraktisyn of ortopeed.
 • Hospitalisasie in 'n geregistreerde hospitaal of verpleeginrigting;
 • Tuisverpleging deur 'n geregistreerde verpleër of verpleegassistent, ingesluit deur enige verpleegagentskap verskaf;
 • Medisyne voorgeskryf deur 'n geregistreerde dokter en vanaf 'n apteek bekom;
 • Mediese uitgawes aangegaan en betaal, buite Suid-Afrika wat soortgelyk is aan die bostaande uitgawes;
 • Enige uitgawes, soos voorgeskryf deur die Kommissaris, na aanleiding van enige liggaamlike gebrek of gestremdheid.

Wie is ‘n afhanklike? 

‘n Afhanklike is:  
 • 'n Eggenoot
 • 'n Kind en die kind van 'n eggenoot (bv. seun, dogter, stiefseun, stiefdogter, wettige aangenome kind)
  • Wie lewend was gedurende enige gedeelte van die jaar van aanslag, en wie op die laaste dag van die jaar van aanslag:
   • Ongetroud was en, indien hy of sy gelewe het, nie was of sou nie wees:
    • Ouer as 18 jaar
    • Ouer as 21 jaar en heeltemaal of gedeeltelik afhanklik van die persoon vir onderhoud en nie verplig geword het om normale belasting te betaal vir die jaar nie
    • Ouer as 26 jaar en heeltemaal of gedeeltelik afhanklik van die persoon vir onderhoud en nie verplig geword het om normale belasting te betaal vir die jaar nie en 'n voltydse student was by 'n onderriginstansie of 'n openbare hoedanigheid; of
   • In die geval van enige ander kind, deur 'n gestremdheid onbevoeg was om hom- of haarself te onderhou en heeltemaal of gedeeltelik afhanklik was van die persoon vir onderhoud en nie verplig geword het om normale belasting te betaal vir daardie jaar nie
 • Enige ander lid van 'n persoon se familie vir wie hy of sy verantwoordelik is vir familiesorg en ondersteuning (bv. moeder, vader, skoonma, skoonpa, broer, suster, grootouers, kleinkinders)
 • Enige ander persoon wie as afhanklike geag word van daardie persoon in terme van die reëls van 'n mediese skema of fonds.

Berekening van Addisionele Mediese Uitgawes Belastingkrediet

Die AMTC sal afhang van 'n belastingpligtige se ouderdom en of die belastingpligtige, eggenoot of enige van hulle afhanklikes 'n gestremdheid het.   
 
1. 'n Persoon wat 65 jaar of ouer is mag die volgende AMTC eis:
Kwalifiserende mediese uitgawes betaal gedurende die jaar van aanslag, ten bedrae van -
 • 33,3% van die fooie aan 'n mediese skema of kwalifiserende fonds betaal wat drie maal die bedrag van die MTC, waartoe daardie persoon geregtig is, oorskry; plus
 • 33,3% van kwalifiserende mediese uitgawes betaal (uit-die-sak uitgawes). 
   

2. 'n Persoon wie, of wie se eggenoot of kind, 'n persoon met 'n gestremdheid is, mag die volgende AMTC eis:
Kwalifiserende mediese uitgawes betaal gedurende die jaar van aanslag, ten bedrae van -

 • 33,3% van die fooie aan 'n mediese skema of kwalifiserende fonds betaal wat drie maal die bedrag van die MTC, waartoe daardie persoon geregtig is, oorskry; plus
 • 33,3% van kwalifiserende mediese uitgawes betaal (uit-die-sak uitgawes).
3. Alle ander persone wat nie in die twee bostaande katogorieë genoem is nie, kan die volgende AMTC eis: 
25% van die bedrag waarvan die som van die bedrae hieronder gelys, 7,5% van die belasbare inkomste (uitgesluit uittreefonds enkelbedragvoordele, uittreefonds enkelbedragonttrekkingsvoordele en diensbeëindigingsvoordele) oorskry, voordat hierdie AMTC in berekening gebring word:
 
(i) Alle bydraes deur die belastingpligtige aan 'n geregistreerde mediese skema gemaak (met betrekking tot die belastingpligtige, sy of haar eggenoot en enige afhanklike) wat vier maal die MTC oorskry; en
 
(ii) Werklike kwalifiserende mediese uitgawes (ingesluit uitgawes voortspruitend uit liggaamlike gebrek) deur die belastingpligtige betaal en nie verhaalbaar van die mediese fonds met betrekking tot die belastingpligtige, sy of haar eggenoot of kind en enige afhanklike nie.
 
Vir meer inligting oor hoe om die AMTC te bereken, verwys asseblief na die Guide on the Determination of Medical Tax Credits (Issue 9).  

Benodig jy hulp?

 • Skakel die SARS-kontaksentrum by 0800 00 SARS (7277)
 • Besoek jou naaste SARS-tak.
 
Last Updated: 20/04/2018 3:29 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ