GO KLEIMA DITSHENYAGELO TŠA KALAFO (Tlaleletšo ya Sekoloto sa Motšhelo wa Ditshenyagelo tša Kalafi)

Na ke eng?

Tlaleletšo ya Sekoloto sa Motšhelo wa Ditefelo tša Sekimi sa tša Kalafo (gape e tsebega bjalo ka AMTC) ke phokoletšo ya tšhelete yeo e fokotšago palo ya motšhelo yeo motho a swanetšego go e lefela. Phokoletšo ye ga e lefelwe gomme e ka se fetišetšwe ngwageng o latelago wa kelo. E šoma mengwageng ya kelo ya go thoma ka goba ka morago ga 1 Matšhe 2014 (go tloga ka ngwaga wa 2015 wa kelo) gape e tlhakantšhwa kgatlhanong le ditshenyagelo tše amegago (khwalifayago) tša tšhelete ya go tšwa ka potleng tša kalafo. Ke phokoletšo ya go fiwa go tlaleletša sekoloto sa motšhelo wa kalafo(MTC).

Na ke eng se amegago (khwalifayago) bjalo ka ditshenyagelo tša go tšwa ka potleng tša kalafo?

Tše ke dipalo tša ditšhelete tše di lefetšwego gomme tša utullwago ka ngwaga wa kelo mabapi le wena goba moholegi o mongwe le o mongwe, gape di akaretša:
 • Ditirelo tše di dirilwego le dikalafi tše di abelwago ke ngaka ya kalafo e ngwadišitšwego, ngaka ya meno, ngaka ya mahlo, ngaka ya go alafa ka mokgwa wa homopate, ngaka ya go alafa ka mokgwa wa tlhago (naturopath), ngaka ya go šoma ka tiišo ya mešifa le marapo (osteopath) , ngaka ya go šoma ka mešunkwane, ngaka ya tšhidullo ya mmele, ngaka ya go šoma ka malwetši a mokokotlo (chiropractor) goba ngaka ya go šoma ka mešifa le marapo (orthopaedist);
 • Go robatšwa bookelong bjo bo ngwadišitšwego goba legae la booki;
 • Go okelwa ka gae ke mooki wa go ngwadišwa, mmelegiši goba mothuša mooki, go akaretša ge kalafi e filwe ke agente enngwe le enngwe ya booki;
 • Dikalafi tše di ngwaletšwego ke ngaka ya setsebi e ngwadišitšwego gomme di tšewa khemiseng;
 • Ditshenyagelo tša kalafi tše di tšweletšego gomme di lefeletšwe ka ntle ga Afrika Borwa tše di swanago le ditshenyagelo tša mo godimo;
 • Ditshenyagelo tše di ngwaletšwego ke Komišinare ka baka la kgobalo mmeleng goba go se itekanele mmeleng.

Na moholegi ke mang?

Moholegi ke:
 • Molekane
 • Ngwana le ngwana wa molekane (mohlala: morwa, morwedi, ngwana wa mošimane yo a tlilego ka lenyalo, ngwana wa mosetsana yo a tlilego ka lenyalo, ngwana wa go tšewa semolao a godišwa):
  • Motho yo a bego a phela ka nako ya karolo ya ngwaga wa kelo, yoo ka letšatši la mafelelo la ngwaga wa kelo a bego:
   • A sa nyalwa gomme o be a ka se nyalwe, ge mohlomongwe a phetše, o be a:
    • Na le mengwaga ya go feta 18
    • A feta mengwaga e 21 gomme o be a tloga a itshephile tlhokomelo goba ga nnyane a itshephile kholego ya tlhokomelo ya motho o mongwe gomme a se na maikarabaelo a go lefela motšhelo o tlwaelegilego ka ngwaga woo.
    • A feta mengwaga e 26 gomme a tloga a itshephile tlhokomelo goba ga nnyane a itshephile karolo ya tlhokomelo ya motho o mongwe gomme ga a na maikarabaelo a go lefela motšhelo o tlwaelegilego wa ngwaga gomme e be e le moithuti wa sekolo lekaleng la thuto la setšhaba; goba 
   • Go ngwana yo mongwe le yo mongwe, yo a paledišitšwego ke go se itekanele mmeleng go ka kgona go itlhokomela gomme o be a tloga a itshephile go tlhokomelwa goba ga nnyane a itshephile kholego ya tlhokomelo ya motho o mongwe gomme a se na maikarabelo a go lefela motšhelo o tlwaelegilego wa ngwaga woo.
 • Leloko le lengwe la motho wa lelapa yo a nago le maikarabelo a tlhokomelo ya lapa le thekgo (mohlala: mma, tate, mmatswale, ratswale, buti, sesi, rakgolo, koko le ditlogolo)
 • Motho yo mongwe yo a tsebjwago bjalo ka moholegi wa motho yoo go ya ka melao ya sekimi sa tša kalafo goba tšhelete.

Tlhakantšho ya Tlaleletšo ya Sekoloto sa Motšhelo wa Ditshenyagelo tša Kalafo

AMTC e ya le mengwaga ya molefela motšhelo le ge eba molefela motšhelo, molekane, goba yo mongwe wa baholegi ba bagwe ga ba itekanela mmeleng
 1. Motho yo a nago le mengwaga ye 65 goba go feta a ka kleima AMTC e latelago:
Ditshenyagelo tša kalafi tše swanetšego tša go lefelwa ka ngwaga wa kelo, tša palo ya –
 • 33,3% ya ditefelo tše lefetšwego tša sekimi sa tša kalafo goba ditšhelete tša dinaga tša ka ntle tše swanetšego ka ge di feta palo ya MTC ga raro yeo motho a swanetšego go e hwetša; gape le
 • 33,3% ditshenyagelo tša kalafo tše di swanetšego tše di lefetšwego (ka ditshenyagelo tša go tšwa ka potleng)
 2. Motho yo a, goba yo molekane goba ngwana wa gagwe  a sa itekanela mmeleng, a ka kleima AMTC e latelago:
 
Ditshenyagelo tša kalafi tše lefetšwego ka ngwaga wa kelo, tša palo ya –
 • 33,3% ya tšhelete e lefetšwego go sekimi sa kalafo goba tšhelete ya dinaga tša ka ntle e swanetšego ka ge e feta palo ya tšhelete ya MTC ga raro yeo motho yoo a  swanetšego go e hwetša; gape le
 • 33,3% ya ditshenyagelo tša kalafo e swanetšego (ka ditshenyagelo tša go tšwa ka potleng).
3. Batho ba bangwe ka moka bao ba sa  akaretšwago mo magorong a mabedi ka godimo, ba ka kleima di AMTC tše latelago:
25% ya palo yeo palomoka ya tšhelete e filwego mo tlase e feta 7,5% ya letseno la go lefišwa motšhelo (go sa akaretšwe dikholego tša palomoka ya tšhelete ya go rola modiro, dikholego tša go ntšha tšhelete ya palomoka ya tšhelete ya go rola modiro, le dikholego tša go rola modiro pele ga nako ya go rola modiro) pele o ka hlokomelana le AMTC ye:
 
(i) Dikabelo ka moka tše di dirilwego ke molefela motšhelo go sekimi se se ngwadišitšwego sa tša kalafo (mabapi le molefelamotšhelo, molekane wa gagwe goba moholegi o mongwe le o mongwe) yo a fetago MTC gane; le
 
(ii) Ditshenyagelo tša kalafi tše swanetšego (go akaretša ditshenyagelo tša go se itekanele mmeleng ke gore, g o palelwa ke go sepela) tše di lefetšwego ke molefela motšhelo gomme di sa utullwa go tšwa go sekimi sa tša kalafo bakeng sa molefela motšhelo, molekane wa gagwe goba ngwana goba moholegi o mongwe le o mongwe.
 
Go hwetša tshedimošo enngwe mabapi le go tlhakantšha AMTC, ka kgopelo šupetša go Tlhahli ya Taetšo ya Melato ya Dikoloto tša Motšhelo wa Kalafo (Issue 9).

Na o nyaka thušo?

 • Letšetša SARS Contact Centre go 0800 00 SARS (7277)
 • Etela lekala la kgauswi la SARS.
 
Last Updated: 20/04/2018 3:33 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ