HO TSEKWA HA DITJEO TSA KALAFO (KHREDITI YA LEKGETHO YA DITJEO TSA TLATSETSO TSA KALAFO)

Ke eng?

Khrediti ya Tlatsetso ya Lekgetho la Ditefiso tsa Sekema sa Kalafo (eo hape e tsejwang e le AMTC) ke nyehlisetso e fokotsang lekgetho la tlwaelo leo motho a le lefang. Nyehlisetso ena ha se e ka kgutliswang mme e ka se nkelwe selemong se latelang sa hlahlobo. E sebetsa dilemong tsa hlahlobo ho qala ka la kapa ka mora la 1Tlhakubele 2014 (ho tloha selemong sa hlahlobo sa 2015) mme e sebetswa palo ho ipapisitswe le ditjeo tsa kalafo tse amehang tseo motho a itefellang tsona ka tjhelete ya hae. Ke nyehlisetso eo ho fanwang ka yona hodima khrediti ya lekgetho la kalafo (MTC). 

Ditjeo tsa kalafo tse nkuwang e le tse tswang pokothong (tseo o itefellang tsona) ke dife?

Bokaalo bona bo lefilweng mme bo sa fumanwa hape ka selemo sa hlahlobo bo mabapi le wena kapa moitshetlehi ofe kapa ofe, mme bo kentse:
 • Ditshebeletso tseo ho fanweng ka tsona mmoho le meriana e ntshitsweng ke ngaka, ngaka ya meno, ngaka ya mahlo, ngaka ya meriana ya tlhaho (homeopath), ngaka ya kalafo ntle le dithethefatsi (naturopath), ngaka ya tshidilo ya masapo le mesifa (osteopath), ngaka ya ditlama (herbalist), ngaka ya tshidilo ya mmele (physiotherapist), ngaka ya mesifakutlo ka tshidilo ya mokolokolo kapa ngaka ya masapo (chiropractor or orthopaedist);
 • Ho ba sepetleleng se ngodisitsweng kapa lehaeng la bookelo;
 • Ho okelwa lapeng ke mooki ya ngodisitsweng, mobelehisi kapa mothusamooki, ho kenyeleditswe le ha tsena di fumaneha ka setheo sefe kapa sefe sa booki;
 • Meriana e laetsweng ke ngaka e ngodisitsweng mme e fumanwe ho tswa khemising;
 • Ditjeo tsa kalafo tse etsahetseng le tse lefilweng kantle ho Afrika Borwa tse tshwanang le tse boletsweng ka hodimo;
 • Ditjeo dife kapa dife tse laetsweng ke Khomeshenara ka lebaka la temalo efe kapa efe kapa boqhwala.

Moitshetlehi ke mang?

Moitshetlehi ke:

 •  Molekane
 • Ngwana le ngwana wa molekane (mohlala: mora, moradi, mora wa molekane, moradi wa molekane, ngwana ya inketsweng ho ya ka molao)
  • Ya neng a ntse a phela karolong efe kapa efe ya selemo sa hlahlobo, mme eo ka letsatsi la ho qetela la hlahlobo:
   • Ya neng a so ka a nyalwa mme ya neng kapa eo a ka beng (ebang a ne a phela kapa a sa phele):
    • A le moholo ho feta dilemo tse 18
    • A le boholo bo fetang dilemo tse 21 mme a ne a itshetlehile ka hohlehohle kapa hannyane ho motho empa a so ka a angwa ke ho lefa lekgetho la tlwaelo la selemo
    • A le boholo bo fetang dilemo tse 26 mme a ne a itshetlehile ka hohlehohle kapa hannyane ho motho empa a so ka a angwa ke ho lefa lekgetho la tlwaelo la selemo mme e le moithuti wa dinako tsohle setheong sa thuto sa setjhaba; kapa
   • Ebang e le ngwana ofe kapa ofe e mong, ya ileng a sitiswa ke boqhwala ho ka ikemela mme a ne a itshetlehile ka hohlehohle kapa hannyane ho motho bakeng sa tlhokomelo mme a so ka a angwa ke ho lefa lekgetho la tlwaelo la selemo seo
 • Setho sefe kapa sefe se seng sa lelapa la motho se itshetlehileng ho motho bakeng sa tlhokomelo ya lelapa (jwaloka mme, ntate, mme matswale, ratswale, moena, kgaitsedi, bonkgono le bontatemoholo, ditloholwana.)
 •  Motho ofe kapa ofe e mong ya ananelwang jwaloka moitshetlehi wa motho ho latela dintlha tsa melao ya sekema kapa letlole la kalafo.

Tshebetso ya palo ya Khrediti ya Tlatsetso ya Lekgetho la Ditjeo tsa Kalafo

Khrediti ya Tlatsetso ya Lekgetho la Ditjeo tsa Kalafo (AMTC) e tla itshetleha hodima dilemo tsa molefalekgetho le hore molefalekgetho enwa, molekane kapa moitshetlehi/baitshetlehi bafe kapa bafe ba na le boqhwala kapa tjhe.
 
1. Motho ya dilemo tse 65 kapa tse fetang tsena a ka etsa ditseko tse latelang tsa Khrediti ya Tlatsetso ya Lekgetho la Ditefiso tsa Sekema sa Kalafo (AMTC):
Ditjeo tsa kalafo tse amehang tse lefilweng selemong sa hlahlobo, tse kana ka - 
 • 33,3% ya ditefiso tse lefilweng sekema sa kalafo kapa letlole la matjhabeng le molemong wa sena mme di feta bokaalo ba khrediti ya lekgetho la kalafo (MTC) hararo ho feta ka moo motho a lokelang ho lefa ka teng; mmoho le
 • 33,3% ya ditjeo tsa kalafo tse amehang tse lefilweng tse tswang pokothong (tseo o itefellang tsona).  

2. Motho eo e leng, kapa eo molekane wa hae kapa ngwana wa hae a nang le boqhwala, a ka etsa ditseko tse latelang tsa Khrediti ya Tlatsetso ya Lekgetho la Ditefiso tsa Sekema sa Kalafo (AMTC):
Ditjeo tsa kalafo tse amehang tse lefilweng selemong sa hlahlobo, tse kana ka -

 • 33,3% ya ditefiso tse lefilweng sekema sa kalafo kapa letlole la matjhabeng le molemong wa sena mme di feta bokaalo ba khrediti ya lekgetho la kalafo (MTC) hararo ho feta ka moo motho a lokelang ho lefa ka teng; mmoho le
 • 33,3% ya ditjeo tsa kalafo tse amehang tse lefilweng tse tswang pokothong (tseo o itefellang tsona).

3. Batho bohle ba bang ba sa bolelwang mekgahlelong ena e mmedi e ka hodimo, ba ka etsa ditseko tse latelang tsa Khrediti ya Tlatsetso ya Lekgetho la Ditefiso tsa Sekema sa Kalafo (AMTC):

25% ya bokaalo boo palo ya bona e boletsweng ka tlase mona e fetang 7,5% ya lekeno le lefiswang lekgetho (ho sa kenyeletswa melemo ya tefo ya tjhelete hang ya letlole la peho ya meja fatshe, melemo ya ho hulwa ha tjhelete ya letlole la peho ya meja fatshe mmoho le ya ho dihela mosebetsing) pele ho akaretswa Khrediti ya Tlatsetso ya Lekgetho la Ditefiso tsa Sekema sa Kalafo (AMTC) ena:

(i) Dikabelo tsohle tse entsweng ke molefalekgetho sekemeng se ngodisitsweng sa kalafo (ha ho tluwa ho molefalekgetho, molekane wa hae kapa moitshetlehi ofe kapa ofe) tse fetang khrediti ya lekgetho la kalafo (MTC) ka makgetlo a mane; le

(ii) Ditjeo tsa nnete tse amehang tsa kalafo (ho akareditswe le ditjeo tsa boqhwala) tse lefilweng ke molefalekgetho mme tseo molefalekgetho, molekane wa hae kapa ngwana le moitshetlehi ofe kapa ofe a sa kgoneng ho ka di fumana hape ho tswa sekemeng sa kalafo.
 
Ho fumana lesedi le mabapi le ka moo o ka sebetsang palo ya Khrediti ya Tlatsetso ya Lekgetho la Ditefiso tsa Sekema sa Kalafo (AMTC) ka teng, ka kopo sheba Tataiso e mabapi le ho fumanwa ha Dikhrediti tsa Lekgetho la Kalafo (Phatlalatso ya 9).  

O hloka thuso?

 • Letsetsa SARS Contact Centre ho 0800 00 SARS (7277)
 • Etela lekala la hao le haufi la SARS.
Last Updated: 20/04/2018 3:35 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ