UKUFAKA ISICELO SEZINDLEKO ZEZEMPILO (INZUZO YEZENTELA YEZINDLEKO EZONGEZIWE ZEZEMPILO)

Kuyini?

Umhlomulo Wentela Wezinkokhelo Zesikhwama Sezempilo (owaziwa nge-AMTC) uyisaphulelo  esinciphisa intela evame ukukhokhwa ngumuntu. Lesi saphulelo kasikwazi ukubuyiselwa kuwe futhi angeke sadluliselwa kunyaka wokubuyekeza olandelayo. Sisebenza eminyakeni yokubuyekeza kusukela ngo 1 kuNdasa 2014 (kunyaka wokubuyekeza ka-2015) futhi sibalwa ngokweyamiswa ezindlekweni zephakethe zezempilo. Uyisaphulelo esiyisongezo somhlomulo wentela yezempilo. (MTC). 

Yikuphi okwamukelwa njengezindleko zezempilo eziphuma ephaketheni?

Lezi yizamba ezikhokhiwe nezingeke zabuyiswa ngonyaka wokubuyekezwa ezimaqondana nawe noma omunye oweyeme kuwe, futhi zifaka phakathi :
 • Usizo kanye nemithi okukhishwe ngumsebenzi wezempilo ogunyaziwe, ngudokotela wamazinyo, ngudokotela wamehlo, ngusikhandamayeza, ngumelaphingemvelo, ngusomathambo, ngusomakhambi, ngumeluli-mathambo, ikhayiroprektha kumbe i-othophedisti;
 • Ukulaliswa esibhedlele esigunyaziwe ngumbe ikhaya labadala;
 • Ukuhlengwa ngumhlengikazi ogunyaziwe ekhaya, ngunesi obelethisayo noma umelekeleli womhlengikazi, okuhlanganisa nalapho esuke ephuma kwisikhungo esithekelisa ngamanesi;
 • Imishanguzo egunyazwe ngudokotela ogunyaziwe yathengwa kusokhemesi;
 • Izindleko zezempilo ezenzeke zakhokhwa ngaphandle kweNingizimu  Afrika ezifana nalezi zindleko ezingaphezulu;
 • Noma yiziphi izindleko ezimiswe nguKhomishana ezenzeke ngenxa yokuthiyeka emzimbeni kumbe ukukhubazeka.

Ngonjani umuntu oweyeme?

Umuntu oweyeme ngo-:
 •  Owakwakho
 • Umntwana kanye nomntwana ozalwa ngowa(isib. Indodana,indodakazi, indodana nendodakazi yoshade naye, umntwana omgcine ngokusemthethweni)
  • Abebephila ngesikhathi sonyaka obuyekezwayo, futhi okungukuthi ngosuku lokugcina lonyaka obuyekezwayo:
   • Ubengashadile futhi, ukube ubephila, ubengezokuba:
    • Ngaphezu kweminyaka eli-18 ubudala
    • Ngaphezu kweminyaka engama-21 ondliwa nguwe ngokugcwele kumbe ingxenye futhi engakabi sezingeni lokukhokha intela yonyaka
    • Ngaphezulu kweminyaka engama-26 ondliwa nguwe ngokugcwele kumbe ingxenye futhi engakabi sezingeni lokukhokha intela yonyaka futhi ungumfundi ngokugcwele esikhungweni sezemfundo esingesomphakathi; kumbe;
   • Esimweni somunye umntwana, wanqindwa ngukukhubazeka ukuba akwazi ukuzenzela futhi ondliwa ngumuntu futhi engakabi sezingeni lokukhokha intela ejwayelekile  yonyaka
 • Noma yiliphi ilungu lomndeni womuntu anejoka lokuwondla awunakekele (isib. Unina, uyise, umamezala/umkhwekazi, ubabezala/umukhwe, umfowabo, udadewabo, ogogo nomkhulu bakhe, abazukulu bakhe).
 • Noma yimuphi omunye umuntu owamkelwe njengoncike kumuntu ngokuhambisana nemithetho yesikhwama sezempilo.  

Ukubala Umhlomulo Wentela Wezindleko Ezongeziwe  Zezempilo

I-AMTC inceke eminyakeni yobudala yomkhokhintela nasekutheni yena umkhokhintela, owakwakhe kumbe omunye wabeyem kuye benokukhubazeka

1.  Umuntu oneminyaka engaphezu kwengama-65 nangaphezulu angakwazi ukufaka isicelo se-ATMC mayelana nalokhu okulandelayo:
Izindleko zezempilo ezifanele ezikhokhwe kuwo unyaka wokubuyekeza, ezifinyelela ku–
 • 33,3%  wezindleko ezikhokhwe esikhwameni sezempilo noma esikhwameni  sasemazweni esikulungele lokhu  lapho  zedlula kathathu  isabelo  se-MTC  umuntu abelwe sona ukusisebenzisa;  kuhlanganisa
 • 33,3%  wezindleko zezempilo ezikulungele lokhu  ezikhokhiwe (ziyizindleko eziphuma ephaketheni) 

2.  Umuntu  ophila nokukhubazeka, kumbe owakwakhe noma umntwana wakhe, angakwazi ukufaka isicelo se-AMTC esilandelayo:
Izindleko zezempilo ezikhokhwe onyakeni wokubuyekeza, eszifinyelela ku –

 • 33,3%  wezindleko ezikhokhwe esikhwameni sezempilo noma esikhwameni  sasemazweni esikulungele lokhu  lapho  zedlula kathathu  isabelo  se-MTC  umuntu abelwe sona ukusisebenzisa;  kuhlanganisa
 • 33, 3% wezindleko zezempilo ezikulungele lokhu  ezikhokhiwe (ziyizindleko eziphuma ephaketheni).

3. Bonke abanye abantu abangabalulwanga  kulezi zigaba ezingenhla, bona bangafaka isicelo se-AMTC maqondana nalokhu okulandelayo:
U-25% wesamba okungaso umthamo sezamba ezibalulwe ngezansi z ezidlula ngawo u-7,5% wengenisomali elithelayo (kushiya ngaphandle umhlomulo wesamba ophuma esikhwameni somhlalaphansi,  ukukhipha isamba esikhwameni somhlalaphansi, kanye nemihlomulo yokuthatha umhlalaphansi isikhathi singakafiki) andukuba kucatshangelwe phezu kwale-AMTC 2:

(i) Zonke izinkokhelo ezikhishwe ngumkhokhintela esikhwameni sezempilo esisemthethweni (ekhokhela umkhokhintela uqobo, owakwakhe kanye nanoma yimpuphi oweyeme kuye) ezidlulele ngokuphindwe kane kwi-MTC; kanye

(ii) Nezindleko zezempilo ngokomthetho ezifanele (kubandakanya nezindleko zokunqindeka emzimbeni). Ezikhokhwe ngumkhokhintela futhi ezingeke zabizwa esikhwameni sezempilo maqondana nomkhokhintela, owakwakhe kumbe umntwana wakhe kanjalo nanoma yimuphi omunye obalulwe njengoweyeme kuye.

Ngeminye imininingwane mayelana nokubala i-AMTC, sicela uthathise kuMhlahlandlela Wokuklama Umhlomulo Wentela Kwezempilo (Ushicilelo 9).

Udinga Usizo?

 • Shayela i-Contact Centre yakwa-SARS ku-0800 00 SARS (7277)
 • Vakashela igatsha lakwaSARS
Last Updated: 20/04/2018 3:32 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ