LEKGETHO LA LEKENO LA RENTE

Phumantsho ya bodulo ba rente ke eng?

Ebang motho a rentisa bodulo mme a fumana lekeno la rente, seo se lefiswa lekgetho.
Ho rentisa ka bodulo ho kentse:
 • matlo a matsatsi a phomolo
 • dibaka tsa maroko le dijo tsa hoseng (bed-and-breakfast)
 • matlo a baeti
 • ho rentisa karolo ya ntlo ya hao jwalo ka phaposi kapa folete
 • dintlo tsa bodulo le
 • tse ding tsa bodulo bo tshwanang.  

Ebe lekgetho le sebetswa palo jwang lekenong la rente?

Lekeno la rente leo o le fumanang  le lokela ho kenyeletswa hodima lekeno la lekgetho lefe kapa lefe le leng leo o ka beng o na le lona.

Bokaalo bofe kapa bofe boo o bo leshwang hodima rente ya kgwedi ka nngwe le bona bo angwa ke lekgetho la lekeno. Bokaalo bona ba tlatsetso kapa diprimiamo tsa lisi hangata di ye di leshwe ka tsela ya ditefo tse kgolo ha dilisi di qala mme paloyohle ya bokaalo bona e lefiswa lekgetho ka selemo seo e eketsehang ka sona kapa ha e fumanwa.

Dipositi e busetswang ho mohiri ha e lefiswe lekgetho ha feela e le hore e bolokwa ka thoko akhaontong ya therasete mme ha e sebediswe ke wena empa ha e le hore mohiri o lahlehelwa ke yona, e tla lefiswa lekgetho. 

Ebe bokaalo bona bo lefiswang lekgetho bo ka fokotswa?

E, bokaalo bo lefiswang lekgetho (lekeno la rente) bo ka fokotswa ka ha o ka ba le ditjeo nakong ena ha sebaka se ntse se hirilwe. Ke feela ditjeo tse etsahetseng nakong ya tlhahiso ya lekeno la rente ena leo ho ka etswang tseko ya tsona. Tjhelete efe kapa efe le kapa ditjeo tsa praevete di ka se dumellwe ho ba dikgulo.  

Ke ditjeo dife tse dumelletsweng?

Ditjeo tse ka hulwang lekenong le hulelwang lekgetho le ka kenyeletsa:
 • ditefiso tsa ditshebeletso tsa masepala
 • tswala ya bonto
 • dipapatso
 • ditefiso tsa diakgente tsa diakgente tsa thekiso ya matlo
 • inshorense (ya beng ba matlo e seng dikahare tsa ntlo)
 • ditshebeletso tsa tshimo
 • ditokiso tsa sebaka se hirilweng le le
 • tshireletseho le dilevi tsa moaho

Ke ditjeo dife tse sa dumellwang?

Tlhokomelo le ditokiso di lokela ho hlwauwa e le ditjeo tse itseng mme di ferekanngwe le ditjeo tsa ntlafatso. Ya ho qetela ke tshebediso ya tjhelete e tlang ho kenyeletswa ditjeong tsa motheo tsa moaho e le ho fokotsa kuno kapa tahlehelo e entsweng ka mora thekiso ya dithoto ha ho ne ho rekiswa moaho molemong wa lekgetho la kuno e entsweng ka mora thekiso ya dithoto.
 
Ha ho tluwa ditjeong tsa ditseko tsa VAT (Lekgetho la Boleng bo Ekeditsweng), phumatsho ya "bodulo" ha e angwe ke tsa VAT mme o ka se hule ditjeo tsa VAT ho ditjeo tsa bona.
 
Ho etsahalang ebang ditjeo di fetile lekeno la rente?
Ebang ditjeo di ka feta lekeno la rente, tahlehelo e lokela ho ba teng hore e tsebe ho bapiswa le lekeno le fumanweng ke monga ntlo, ha feela e le hore ditahlehelo tseo ha di a "bolokwa" (ring fenced) ho latela dintlha tsa dipehelo tse teng tsa thibelo ya ho qojwa ha tefo. Ho fumana lesedi le fetang lena, boha Guide on ring-fencing of assessed losses arising from trade conducted by individuals.
 
Monga ntlo o tlamehile hore a kgone ho kgotsofatsa SARS ka ho phethahala hore o feela a qhoba kgwebisano ya nnete ka ho rentisa ntlo ya hae.
 
 
Last Updated: 15/11/2018 9:41 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ