TRAVEL E-LOG BOOK 

O ka etsa tseko ya maeto neng?

Ebang o fumana tjhelete ya tlatsetso ya maeto ho tswa ho mongamosebetsi kapa ho ya ka sehloohong, o ka etsa tseko ya kgulo bakeng sa ho sebedisa koloi ya hao ya praevete mabakeng a kgwebo.

Ke lokela ho etsa eng?

Taba ya pele, ngola/rekota palo ya odometara ya koloi ya hao ka la 1 Tlhakubele; ka mantswe amang; ka letsatsi la pele la selemo sa lekgetho
 
Ya bobedi, netefatsa hore o boloka bukana ya hao ya maeto selemo kaofela. O ka nna wa sebedisa SARS eLogbook, ka ho e fumana inthaneteng tjena:
  • 2017/18 logbook ya selemo sa hlahlobo sa 1 Tlhakubele 2016 - 28 Hlakola 2018 le sa sehla sa lekgetho se qalang ka 1 Phupu 2018
  • 2016/17 logbook ya selemo sa hlahlobo sa 1 Tlhakubele 2016 - 28 Hlakola 2017 le sa sehla sa lekgetho se qalang ka 1 Phupu 2017
  • 2015/16 logbook ya selemo sa hlahlobo sa 1 Tlhakubele 2015 - 29 Hlakola 2016 le sa sehla sa lekgetho se qalang ka 1 Phupu 2016
  • 2014/15 logbook ya selemo sa hlahlobo sa 1 Tlhakubele 2014 - 28 Hlakola 2015 le sa sehla sa lekgetho se qalang ka 1 Phupu 2015
Keletso ya Bohlokwa: Ntle le bukana ya maeto (logbook), o ka se kgone ho etsa tseko ya ditjeo tsa maeto a kgwebo kgahlano le tjhelete ya tlatsetso (allowance) ya maeto.
Ya boraro, ngola/rekota palo e kwalang ya odometara ya koloi ya hao ka letsatsi la ho qetela la Tlhakubele (28/29) ka mantswe amang; ka letsatsi la ho qetela la selemo seo sa lekgetho.
 
Ya bone, sebetsa palo ya dikilomitara tsa hao kaofela tsa selemo se felletseng (tlosa palo ya dikilomitara tse kwalang ho ya tse bulang).
 
Ya bohlano, sebetsa palo ya dikilomitara tsa hao kaofela tsa kgwebo tsa selemo (paloyohle ya dikilomitara tsa kgwebo).

Ebe ke rekota eng bukaneng ya ka ya maeto?

Mabapi le leeto ka leng la kgwebo o rekota tse latelang:
  • Letsatsi la leeto
  • Dikilomitara tsa leeto
  • Dintlha tsa leeto la kgwebo (moo leeto le qadileng teng, moo le lebileng teng le lebaka la leeto)
Keletso ya Bohlokwa: Maeto a hao a pakeng tsa lehae la hao le mosebetsing a ke ke a tsekwa e le a kgwebo hobane sena se nkuwa e le maeto a praevete. Ho tshwanela hore ho sebediswe bukana tse fapaneng tsa maeto bakeng sa koloi ka nngwe e sebedisetswang maeto a kgwebo.

Ke tseba jwang hore nka tseka bokae?

Ho na le ditsela tse pedi tsa ho etsa sena:
  • Sebetsa palo ya tseko ya hao o ipapisitse le tafole ya sekala sa ditjeo eo SARS e fanang ka yona (O tla fumana tafole ena karolong ya selelekela ya travel eLogbook)
  • Sebetsa palo ya tseko ya hao o ipapisitse le ditjeo tsa nnete. Ho etsa sena, o tla lokela hore o boloke rekoto e nepahetseng ya ditjeo tsohle tsa hao hara selemo, hodima poloko ya bukana ya hao ya maeto. Ditjeo tsena di akareditse mafura, oli, ditokiso le tlhokomelo, laesense ya koloi, inshorense, ho fela ha dintho mmoho le ditefiso tsa ditjhelete kapa lisi
Keletso ya Bohlokwa: o tlameha ho boloka bukana ya hao ya maeto bonnyane dilemo tse hlano hobane ho ka nna ha hlokeha hore o nehelane ka yona ho SARS pakahatsa tseko hao.
Last Updated: 01/03/2017 3:41 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ