I-E-LOG BOOK YOKUHAMBELA 

Ukufakela nini isicelo ukuhambela?

Uma uthola isabelo sokuhambela kumqashi noma umphathi, ungakwazi ukufaka isicelo sokubanjelwa sokusebenzisa imoto yakho ngezinhloso zebhizinisi.

Kudingeka ngenze njani?

Okokuqala, qopha okulotshwe yisiqophabanga semoto yakho ngomhlaka ka-1 kuNdasa, okusho usuku lokuqala lonyaka wentela.
Okwesibili, qikelela ukuba ugcina i-logbook unyaka wonke. Ungasebenzisa ne-eLogbook yakwa-SARS, vele utheze:
  • I-Logbook ka-2017/18 yonyaka wokubuyekezwa ka -1 kuNdasa 2017 - 28 kuNhlolanja 2018 noMzuliswano Wentela oqala ngo-1 kuNtulikazi 2018
  • I-Logbook ka-2016/17 yonyaka wokubuyekezwa ka -1 kuNdasa 2016 - 28 kuNhlolanja 2017 noMzuliswano Wentela oqala ngo-1 kuNtulikazi 2017
  • I-Logbook ka-2015/16 yonyaka wokubuyekezwa ka -1 kuNdasa 2015 - 28 kuNhlolanja 2016 noMzuliswano Wentela oqala ngo-1 kuNtulikazi 2016
  • I-Logbook ka-2014/15  yonyaka wokubuyekezwa ka-1 kuNdasa 2014 - 28 kuNhlolanja 2015 noMzuliswano Wentela oqala ngo-1 kuNtulikazi 2015
Isu-Ngqangi: Ngaphandle kwe-Logbook angeke ukwazi ukufaka isicelo sezindleko zokuhambela ebhizinisini kwisabelo sakho sokuhambela.
Okwesithathu, qopha phansi okugcine kushiwo yisiqophabanga semoto yakho ngosuku lokugcina lukaNhlolanja (28/29) lonyaka olandelayo, okungukuthi usuku lokugcina lonyaka wentela. 
 
Okwesine, bala isamba samakhilomitha sonyaka wonke (amakhilomitha ovale ngawo ususa amakhilomitha ovule ngawo).
 
Okwesihlanu, bala isamba samakhilomitha ebhizini onyaka wonke (isamba esigcwele samakhilomitha ebhizinisini).

Ngilobani kwi-logbook yami?

Mayelana nezinkambo zebhizinisi uqopha lokhu okulandelayo:
  • Usuku lokuhamba
  • Amakhilomitha owahambile
  • Imininingwane yohambo lwebhizinisi (lapho uqale khona uhambo, uyephi nesizathu sohambo)
Isu-Ngqangi: Ukuhamba kwakho lwakho ukusuka ekhaya uya endaweni yokusebenzela angeke ukwazi ukukufakela isicelo sebhizinisi, lokhu kuthathwa njengokuzihambela kwakho. Imoto ngayinye esetshenziselwa ukuhweba kufanele ibe neyayo i-logbook.

Ngilibala kanjani inani okufanele ngilifakele isicelo?

Zimbili izindlela zokwenza lokhu:
  • Bala ozokufakela isicelo ngokulandela ithebula lesikalo sokubala izindleko elikhishwa ngu-SARS (Uzolithola leli thebula esigabeni sokungenisa se- eLogbook yokuhambela)
  • Bala ozokufakela isicelo ngokuhambisana nezindloko ngqo. Ukwenza lokhu, kuzofanele ugcine amarekhodi aqonde kahle ezindleko zonke zakho kulowo nyaka, ngaphezu kwalokho ugcine ne-logbook. Lezi zindleko zibandakanya ezikaphethilolo, amafutha, ukukhanda kanye nokugcina esimweni esihle, ilayisense yemoto, umshwalense, izindleko zezimali nezokukhumuzeka kumbe nezokusisa.
Isu-Ngqangi: kufanele i-logbook yakho uyigcine iminyaka emihlanu njengalokhu kungenzeka kudingeke uyethule ku-SARS ukuze ufakazele isicelo sakho owasenzayo.
Last Updated: 01/03/2017 3:37 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ