SARS EFILING APP & MOBI-SITE

Ebe SARS eFiling App ke eng?

SARS Smartphone App ke tshebetso ya selfounu eo o ka e kenyang ho tswa ho App Store (disebedisweng tsa Apple) kapa ho tswa ho Google Play Store (disebedisweng tsa Android) ho phethela/tlatsa le ho nehelana ka Kgutliso ya hao ya Lekgetho la Lekeno (ITR12).
 
Ke disebediswa dife tse sebetsang mmoho le SARS eFiling App?
  • iPhone 4/4S/iPhone 5 e nang le iOS v6+
  • iPhone6 /iPhone 6s le iPhone 6 Plus
  • iPad
  • iPad mini e nang le iOS v6+
  • Difounu tsa Android
  • Di-Tablet tsa Android

Ebe ke fumana SARS eFiling App jwang?

Disebediswa tsa Apple
Bakeng sa disebediswa tsa Apple, ho tlameha hore ho latelwe mehato e latelang ho fumana SARS eFiling App:
 
1.  Bula App Store ka ho penya letshwao la App Store le sefahlehong sa sesebediswa sa hao sa Apple.
 
 

2.  Tlanya "SARS eFiling" ka hara Search box.
 
3. Tobetsa hodima FREE:
 
 


4. Tobetsa hodima INSTALL APP:
 
 
5. Tlanya APPLE ID  le Password ya hao mme o be o penya OK ho tswela pele.
 
 

6. App e tla qala ho laela le ho kena sesebedisweng sa hao jwalo ka ha ho boletswe ka tlase. 


 
7. SARS Smartphone App e tla pepeswa sefahlehong sa sesebediswa sa hao.
 
Disebediswa tsa Android
 
Bakeng sa disebediswa tsa Android, o ka kenya SARS eFiling App ho tswa ho Google Play Store:
 
1. Bula Play Store ka ho penya thaele ya Play Store e sefahlehong sa sesebediswa sa hao.
 
 

2. Kena ho Play Store ka ho sebedisa Google Account ya hao.
 
3. Tlanya SARS Mobile eFiling ka hara Search box.
 
 
 
Tobetsa hodima Install.
 
Hang ha sena se kene ka ho phethahala, ho tla hlahella mokgwa o mokgutshwane founung ya hao.
 
Kenya username ya hao le password bakeng sa eFiling hore o kene
 

Ebe SARS eFiling Mobisite ke eng?

SARS eFiling mobisite e o dumella ho faela Kgutliso ya hao ya Lekgetho la Lekeno (ITR12) ka eFiling ho tswa inthaneteng e ka hara selfounu ya hao. Mobisite ena jwale e se e ka sebediswa le ke difofu le balefalekgetho ba sa boneng hantle.

Ebe nka fumana eFiling Mobisite jwang?

 O tlameha ho latela mehato e latelang ho fumana eFiling Mobisite:
 1. Kenya aterese ya eFiling mobisite www.sarsefiling.mobi ka hara browser ya Inthanete ya selfounu ya hao.
 
2. SARS eFiling App e tla hlahella sefahlehong sa sesebediswa sa hao.
 
3. Karolo ya ‘Latest News’ e tla fana ka dintlha tse ngata mabapi le tshebetso e teng ka hara mobisite mmoho le matsatsi a bohlokwa a dikgutliswa.
 
  
 


4.  Atolosa letshwao la ho kena.
 
5. Kenya username le password tsa hao tsa eFiling.
 
6. Ebang o lebetse dintlha tsa hao tsa ho kena, theohela tlase ho sehokedi sa kgopotso ho boela o etsa password hape mme ho tla hlahella boikgethelo bo metjha e mmedi hore mosebedisi a boele a hlophe botjha lebitso la ho kena (login name) kapa lentswe la lekunutu (password).
 
  7.  Ho itshetlehilwe hodima boikgethelo bo kgethilweng ka hodimo, ho tla boela ho hlokeha lesedi le leng le amehang hore o hlophe password ya hao botjha.
  
 
 


Ka kopo hlokomela:
O ke ke wa ingodisetsa eFiling ho mobisite kapa ho App ka lebaka la mabaka a tshireletso. O eletswa hore o ingodisetse eFiling pele ka tshebediso ya desktop kapa laptop mme hang ha boingodiso bona bo atlehile, o ka nna wa tswela pele ho sebedisa eFiling App kapa SARS mobisite. 

O hloka thuso?

Letsetsa SARS Contact Centre ho 0800 00 7277 kapa o etele lekala la hao le haufi la SARS.
 
Last Updated: 26/08/2016 11:33 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ