​SEHLA SA LEKGETHO SA 2017 SA BATHO KA BOMONG

Sehla sa Lekgetho sa 2017 jwale se qadile.
 
Ba sebedisang eFile ba ka faela ho tloha ka la 1 Phupu ha makala a rona le ditsi tsa boikopanyi di butswe ho ka o thusa ho tloha ka la 3 Phupu 2017.

Matsatsi a makgaolakgang a eme tjena:

Kanale/Motjha​ Letsatsi la makgaolakgang​ Mofuta wa Molefalekgetho​
Ka letsoho - romela lengolo kapa mabokoseng a makaleng a SARS​ ​22 Loetse 2017 ​Bao e seng ba nakwana le ba nakwana
eFiling kapa ho faela ka mokgwa wa elektronike lekaleng la SARS ​ ​24 Pudungwana 2017 ​Bao e seng ba nakwana
​eFiling ​31 Pherekgong 2018 ​Ba nakwana
 

Ke sefe se setjha? 14 Phupu 2017 - Ho siuwa ha khoutu ya mohlodi ya 4582
Ka lebaka la ho phethahatswa ha ditlhoko tsa ho tliswa ha diphetoho ho tse mabapi le ho beha meja fatshe, khoutu ya lesedi (karolo ya moputso ya lekeno e akareditswe tlasa dikhoutu tsa lekeno: 3701 Alawense ya Maeto, 3702 Alawense e Busetswang ya Maeto, 3802/3816 Tshebediso ya Sepalangwang seo Mongamosebetsi a fanang ka sona) mmoho le boleng ba yona di ile tsa siuwa faeleng ya nyehelo e ileng ya sibollwa ke e@syFile™ Employer. Mona ke seo Beng ba mesebetsi ba lokelang hore ba se etse le seo Basebetsi ba lokelang ho se etsa, tobetsa mona.

Dikeletso tsa ho faela kgutliso ya hao ya lekgetho

 •  Fumana lebitso la hao la ho kena (login name) mme o tehe botjha lentswe la hao la lekunutu (password) ebang o di lebetse.ebang o di lebetse.
 • Netefatsa hore lesedi la hao le pepesitsweng kgutlisong ya lekgetho ke la moraorao tjena.
 • Dintlha tsohle tsa banka di tlameha ho ba tse nepahetseng.
 • Netefatsa hore o na le ditokomane tsohle tsa tshehetso:
  • Bopaki ba lekeno le kang:
   • IRP5/IT3(a) ho tswa ho mongamosebetsi wa hao kapa letloleng la hao la penshene
   • Ditifikeiti tsa Lekgetho tseo o di fumaneng ka lebaka la lekeno la botsetedi IT3(b)
   • Ditifikeiti tsa Matsete a sa lefisweng Lekgetho IT3(s)
   • Ditlankana tsa ditjhelete (jwalo ka lekeno la kgwebo) jwalojwalo.
  • Bopaki ba dikgulo tse kang:
   • Ditifikeiti tsa dikabelo tsa sekema sa kalafo mmoho le dirasiti
   • Foromo e tlatsitsweng ka botlalo e tiisang boqhwala (ITR-DD) ebang o batla ho etsa ditseko dife kapa dife tse mabapi le ditshenyehelo tsa boqhwala
   • Dtifikeiti tsa dikabelo tsa letlole la peho ya meja fatshe
   • Bukana ya maeto (ebang o fumana alawense ya maeto) kapa ebang o sebedisa sepalangwang sa khampani, jwalojwalo.

Ho fumana lesedi le leng mabapi le ka moo o ka qhwaelang ditokomane tsa tshehetso ho eFiling, tobetsa mona.

Keletso ya bohlokwa: Nka bukana ya hao ya boiitsebiso, phasepoto kapa laesense ya ho kganna ebang o etela lekala ho ya nyehelana ka kgutliso ya hao.

Diphetoho Kgutlisong ya Lekgetho ya ITR12

Sehleng sena sa lekgetho sa 2017 re tsebisa ka diphetoho tse latelang kgutlisong ya lekgetho ya ITR12:

 • Ditshenyehelo tsa kalafo

Lekola hore na lesedi le setifikeiting sa hao sa legetho la kalafo le nepahetse kapa tjhe. Ebang ho se jwalo, ikopanye le sekema sa hao sa kalafo hore se lokise sena pele o faela kgutliso ya hao ya lekgetho. Ebang mongamosebetsi wa hao a lefile dikabelo sekemeng sa hao sa kalafo boemong ba hao, bokaalo bo tla hlahella setifikeiting sa hao sa IRP5/IT3 (a) empa SARS e keke ya sebedisa bokaalo bona ha ho sebetswa palo ya hlahlobo ya hao. O tlameha ho tlatsa karolo ya ditshenyehelo tsa kalafo ho ITR12 ka ho sebedisa lesedi le setifikeiting sa hao sa kalafo. Ho fumana lesedi le fetang lena mabapi le diphetoho tsa ditshenyehelo tsa kalafo, boha ditshenyehelo tsa Kalafo. Hlokomela: Ebang lesedi le seng le kentswe ka hara ITR12 ya hao le sa tsamaisane le lesedi le ka hara setifikeiti kapa ditifikeiti tsa hao tsa kalafo tseo o di fumaneng ho tswa sekemeng sa hao sa kalafo, ka kopo tobetsa konopo ya ‘Refresh Medical Data’ ho netefatsa hore data ya moraorao tjena e tswang setifikeiting kapa ditifikeiting tsa hao tsa sekema sa kalafo de feela di hlahella kgutlisong ya hao ya ITR12. Ebang o na le mathata afe kapa afe ha o tlatsa Dikgulo tsa hao tsa Kalafo ka hara ITR12 ya hao, tobetsa mona.

 • Dikabelo tsa Letlole la Peho ya meja fatshe

Ebang o batla ho tseka dikgulo tsa dikabelo tseo o di entseng letloleng la peho ya meja fatshe, o tlameha ho fana ka nomoro/dinomoro tsa dipholisi mmoho le lebitso/mabitso a inshoresnse/di-inshorense kapa letlole/matlole a e nngwe le e nngwe. Ebang o na le mathata afe kapa afe ha o tlatsa Dikabelo tsa Letlole la Peho ya Meja Fatshe Kgutlisong ya Lekgetho la Lekeno (ITR12), tobetsa mona.

 • Lekeno le abilweng/bileng teng ka lebaka la ho ba mounamolemo wa Ditherasete

Ebang o fumane lekeno jwalo la mounamolemo wa therasete/ditheratsete, dintlha tsa therasete ka nngwe mmoho le dintlha tsa lekeno la lehae le la matjhabeng le fumanweng therasetng ka nngwe le tlameha ho fanwa ka bonngwe ba tsona. Lekeno la therasete le tswang theraseteng e fetang bonngwe ha le a tlameha ho kopanngwa empa le tlameha ho tsebahatswa dikgeong tse arohaneng.

 • Boqhwala

Lesedi la tlatsetso la motho ka mong ya monyetleng wa ditlhoko tsa boqhwala le lokela ho tlatswa ho ITR12. Ebang wena, molekane wa hao kapa ngwana/bana ba monyetleng was sena ba fumanwe ba na le boqhwala ke mosebetsi wa kalafo ya ngodisitsweng mme o batla ho tseka dikgulo, o lokela ho fana ka lesedi lena le latelang:

  • letsatsi la tswalo la motho/batho ba monyetleng
  • tekanyo ya boqhwala ho latela ITR-DD
  • letsatsi leo ka lona ho Tiiswa ha setifikeiti sa ho fumanwa ha Boqhwala (ITR-DD) ho ileng ha tlatswa ka lona ke mosebetsi wa kalafo
  • nomoro ya tshebetso ya mosebetsi wa kalafo ya ngodisitsweng ya tlatsitseng ITR-DD.

Moo ho nang le motho ya fetang bonngwe ya nang le boqhwala, ho hlokeha lesedi le tletseng bakeng sa motho ka mong.

 Keletso ya Bohlokwa: Se nyehele ka ITR-DD. Re tla o bolella mohlang re e hlokang.

 • Maemo a ho ba moahi wa Afrika Borwa

Balefalekgetho ba tla tlameha ho bontsha, moo ho hlokehang, hore ke ka letsatsi lefe la selemo se amehang sa hlahlobo (mohlala 1 Tlhakubele 2016 ho isa ho 28 Hlakola 2017) ba kgaoditseng ho ba baahi ba Rephablike ya Afrika Borwa.

 • Maemo a tsa mosebetsi

Balefalekgetho ba neng ba sa sebetse bakeng sa selemo sohle se tletseng sa hlahlobo (mohlala 1 Tlhakubele 2016 ho isa ho 28 Hlakola 2017), mme ba sa fumana mofuta ofe kapa ofe wa lekeno (ho kenyeleditswe le kuno/tahlehelo ya tjhelete) ba tla lokela ho bontsha sena ho ITR12. Balefalekgetho ba neng ba sa sebetse bakeng sa nako efe kapa efe ya selemo sa hlahlobo le bona ba tla tlameha ho bontsha dinako tsena tsa ho se sebetse ka hara sekgeo seo ho fanweng ka sona ka hara ITR12.  

 • Mokgwatshebetso wa netefatso ya molefalekgetho

Re phethahaditse mehato ya tlatsetso ya tshireletso makaleng a rona bakeng sa balefalekgetho ba batlang ho fetola dintlha tsa bona tsa banka kapa dintlha dife kapa dife tse ngodisitsweng le SARS. O tla netefatswa ho tiisa hore lesedi la hao le bolokehile. Hopola, balefalekgetho ba ngodiseditsweng eFiling ba ka fetola dintlha tsa bona tsa banka mmoho le dintlha tse ding tse amehang tse ngodisitsweng ho eFiling. Ebang netefatso ya dintlha tsa hao tsa banka e sa atleha ho eFiling, o tla koptjwa ho etela lekala la SARS ho ya netefatsa dintlha tsa hao tsa banka ka seqo. Hopola, boholo ba dintlha tsa hao bo ka fetolwa ho eFiling, ke feela tlasa boemo bo itseng, moo ho ka hlokehang hore o lebe lekaleng la SARS ho ya fetola dintlha.

Mehato ya Netefatso:

  • Fana ka ID ya hao
  • Re tla skena menwana ya hao
  • Re tla nka setshwantsho sa hao
  • Re tla lekola ID ya hao le monwana le Lefapha la Merero ya tsa Lehae ho netefatsa hore
   di feela le tsamaisana le direkoto tsa bona.
 • Hlokomela boqhekanyetsi

O se be lehlatsipa la boqhekanyetsi ba boitsebiso ba lekgetho - sireletsa lesedi la hao jwalo ka molefalekgetho, dintlha tsa banka, lebitso la ho kena le lentswe la lekunutu (password) kamehla.

Hlokomela batho ba ithaopelang ho o tlatsetsa dikgutliso tsa hao tsa lekgetho ka tshepiso ya hore ba ka o fumanela pusetso. Sebetsa feela le ditsebi tsa lekgetho tse ngodisitsweng. Ebang o etsa ditumellano le batho ba reng ba tla o fumanela pusetso, le wena o molato wa ho tlola molao.

Keletso ya bohlokwa: SARS e keke ya o kopa dintlha tsa hao tsa banka kapa dintlha tsa hao puisanong efe kapa efe eo o tlang ho e fumana ka lengolo, imeile, mohala kapa SMS. SARS e keke ya o romella puisano e nang le dihokedi (hyperlinks) tsa diwebsaete tse ding.  

Ho fumana mohlala feela wa kgutliso ya lekgetho ya ITR12, tobetsa mona.

O hloka thuso?

 • Letsetsa SARS Contact Centre ho 0800 00 7277
  • Se eme moleng wa contact centre - Sebedisa boikgethelo ba 'Call-back' mme akgente ya SARS e tla o letsetsa. O tla nehwa boikgethelo ba 'Call-Back' ebang o bile moleng nako e itseng. O tla koptjwa lesedi le itseng le mabapi le wena, mmoho le nomoro eo o ka letsetswang ho yona. Ha o se o filwe monyetla wa 'Call-Back', o tla fumana nomoro ya mola mme jwale o ka beha mohala wa hao fatshe le ho emela akgente e mosa ya SARS ho o letsetsa. Bakeng sa Sehla sa Lekgetho sa 2017, tshebetso ya 'Call-Back' e fumaneha ka dihora tsa tshebetso tsa SARS Contact Centre, Mantaha ho fihlela Labohlano pakeng tsa 8:00 le 18:00.
  • Dumella akgente e mosa ya SARS Contact Centre ho o tataisa nakong eo o sebedisang eFile ka tshebediso ya Help-You-eFile.
 • Etela lekala la hao le haufi la SARS.
 • O ka boela o ba le seabo ho e nngwe ya diwekshopo tsa rona tsa lekgetho kapa o etele lekala la hao le haufi la yuniti e tsamayang ya SARS.
 • Ebang o lebetse lentswe la hao la lekunutu (password) o ka e teha botjha ka ho letsetsa SARS Contact Centre ya rona mme o latele motjha ona o bonolo. Boha motjha wa rona o bonolo wa ho itshebeletsa ka bowena.

Keletso ya bohlokwa: Ipehe sehlohlolong sa ditaba ka ho etela websaete ya rona kgafetsa Sehleng sena sa Lekgetho sa 2017, kapa ho feta moo, eba lenaneng la rona la RSS feeds mme o tla lemoswa ebang ho na le diphetoho dife kapa dife tse etswang maqepheng ao o ikamahantseng le ona!

 

 

 

Last Updated: 28/07/2017 10:41 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ