​INTELA YESITHUTSHANA                                      

Iyini?

Intela Yesithutshana kakuyona intela ehlukile.Iyindlela yokukhokha intela oyibiziwe, yenzelwe ukuqinisekisa ukuthi umkhokhintela akakhokhi isamba semali enkulu lapho ebuyekezwa, lokhu intela ebiziwe ihlakazwa icazwe kuwo wonke unyaka wokubuyekeza. Idinga ukuba umkhokhintela akhokhe okungenani izinkokhelo ezimbili ezisuselwa engenisweni elithelayo ngaphambili, maphakathi nonyaka wokubuyekeza. Inkokhelo yesithathu ungazikhethela ukuyikhokha futhi iba sekuphetheni konyaka wentela, kepha kuba ngaphambi kwesikweleti sokugcina sokubuyekeza, nokho-ke ibalwa kahle ekubuyekezweni futhi izinkokhelo ezenziwe sezizosuswa kuso leso sikweletu sentela ejwayelekile yalowo nyaka wokubuyekeza okuqondenwe nawo.   

Yenzelwe bani?

Noma  ngubani  othola ingenisomali (noma ongenisomali liqoqeleka kuye) ngale  komholo, ungumkhokhintela wesithutshana. Umkhokhintela wesithutshana uchazwe esigabeni 1 seSheduli Lesine loMthetho Wentelangeniso, No. 58 ka-1962, njanganoma yimuphi –
 • Umuntu wemvelo othola ingenisomali, ngale komholo kumbe  imalisabelo kumbe isibonelelo lnjengalokhu kubalulwe kusigaba 8(1);
 • Inkampani; kumbe
 • Umuntu oyalelwe nguKhomishina ukuba yena ungumkhokhintela wesithutshana.
Abashiywe ngaphandle ekubeni ngabakhokhintela besithutshana ngomunye walaba –
 • Izinhlangano ezizuzisa umphakathi ezigunyaziwe kumbe amakilabhu ezokungcebeleka;
 • Imigwamanda yezokulawula, izinkampani zezingxenye zamasheya kumbe ososseshini babantu abathile; kany
 • Nabantu abaxegiselwe ukuthela intela yesithutshana, nokuyilaba:
  • Abanikazi bemikhumbi nezindizamshini abangebahlali kumbe abanamalayisense;
  • Noma yimuphi umuntu ozuza ingenisomali ngemisebenzi ayenzayo- inqobo nje uma ingenisomali elithelayo lalowo muntu lingeke leve emkhawulweni wentela (owonyaka ka-2017: abakhokhintela abangaphansi abangaphansi kweminyaka engama-65 –ngu-R75 000; abaminyaka esukela kwengama-65 kuya kwengama-75 –ngu-R116 150 bese abaminyaka engama-75 kuya phezulu –ngu-R129 850); kumbe ingenisomali elithelayo lalowo muntu (alithole ngenzalo, izabelo zasemazweni kanye nerenti yokuqashisa ngesakhiwo) lingeke leve ku-R30 000;

Qaphela: Izinkampani vele zingena ngaphansi kohlelo lwentela yesithutshana. Kakubhaliswa kumbe uzikhiphe ngokuhleliwe ukuze ube ngumkhokhintela wesithutshana. Uma umkhokhintela efanelwe ngukuthela intela yesithutshana, udinga ukuba acele futhi alethe imbuyiselo ye-IRP6 nge-eFiling.

Zinyathelo zini okumele ngizithathe ukubala imali okufanele ngiyithele?
Isamba sentela yesithutshana ethelwayo sibalwa ngokulinganisa ingenisomali elithelayo lalowo nyaka wokubuyekeza, kanje:
 • Isithuba Sokuqala:
  • Isigamu sesamba sentela ebaliwe yonyaka ogcwele;
  • Kususwe kuyo intela yabasebenzi yaleso sithuba (izinyanga eziyi-6);
  • Kususwe amakhredithi entela yasemazweni angaleso sithuba (izinyanga eziyi-6).
 • Isithuba Sesibili:
  • Isamba esiphelele sentela sonyaka ophelele;
  • Kususwe intela yabasebenza yalowo nyaka;
  • Kususwe amakhredithi entela yasemazweni yalowo nyaka;
  • Kususwe imali ekhokhwe ngesithuba sokuqala.
 • Isithuba Sesithathu (ngokuzithekhethela):
  • Intela ephelele yonyaka ogcwele;
  • Kususwe intela yabasebenza yalowo nyaka;
  • Kususwe amakhredithi entela yasemazweni yalowo nyaka;
  • Kususwe imali ekhokhwe ngesithuba sokuqala nesesibili.
Ngeminye iminingwane ngokubala isamba esikhokhwayo, cindezela lapha.

Kufanele ikhokhwe kanjani?

U-SARS usethule izinguquko zentela yesithutshana ezithinta indlela abakhokhintela yesithutshana abafayela ngayo imbuyiselo ye-IRP6.Lokhu abakhokhintela besithutshana abaningi beletha bunyazi izinto zabo, u-SARS akasezothumela ngeposi imbuyiselo i-IRP6 kubakhokhintela besithutshana  futhi angeke besakwazi nakuyitheza kuwebhsayithi yakwa-SARS. Uzocelwa ukuba uthumele i-IRP6 usebenzisa enye yalezi zindlela:
 • Zibhalise njengomsebenzisi we-SARS eFiling. Lolu hlelo lwe-eFiling lukuvumela ukuba ucele imbuyiselo i-IRP6 futhi ulethe uphinde ukhokhe bunyazi, futhi iqinisekisa ukuba uthola ukusizwa ngokushesha kubuyekezwa futhi ukhokhelwa okubuyayo. Ungazibhalisela umkanye zonke izinhlobo zentela usebenzisa uhlelo lwe-client information system.
 • Uma vele usungumsebenzisi we-eFiling, vele ufake intela yesithutshana kwiphrofayili yakho ukuze ukwazi ukufinyelela kwimbuyiselo ye-IRP6 bunyazi.
 • Ungashayela i-Contact Centre yakwa-SARS ku-0800 00 SARS (7277) ukuze ucele imbuyiselo ye-IRP6 kumbe ukuthola kabanzi ngohlelo lweNtela Yesithutshana.  
 • Iya egatsheni lakwa-SARS eliseduze nawe lapho abasebenzi bethu bezokusiza ngokuthumela bunyazi i-IRP6 yakho.

Kufanele uyikhokhe nini?

 • Ukuthelwa kwentela yesithutshana kokuqala kufanele kwenziwe ezinyangeni eziyisithupha zokuqala konyaka wokubuyekeza ku-31 kuNcwaba kumbe ezinyangeni eziyisithupha  ngemva kokugunyazwa kosuku lokugcina lonyakamali.
 • Ukuthelwa kwesibili kufanele kwenziwe lungakedluli usuku lokugcina lonyaka wokubuyekeza ophela zingama -28/29 kuNhlolanja.
 • Ukuthelwa kwesithathu okungukuzikhethela futhi kungenziwa –
  • Ezinyangeni eziyisithupha zonyaka wokubuyekeza, lapho lonyaka wokubuyekeza uphela ngoNhlolanja, okuba zingama-30 kuMandulo kanye
  • Ezinyangeni eziyisithupha zonyaka wokubuyekeza, ngaphansi kwanoma yimuphi umbandela.
Isungqangi: Khumbula ukuthi, ngokuletha ngesikhathi, uqinisekile ukuthola ukuletha okungenazihibe futhi okuhamba kahle. Ukuletha emva kwesikhathi kungaholela ekutheni  ubizwe inhlawulo kanye nenzalo.
 
Last Updated: 19/01/2018 11:13 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ