​MOTŠHELO WA MOTŠWAOSWAERE 

Na ke eng?

Motšhelo wa motšwaoswere ga se motšhelo wa go beelwa thoko. Ke mokgwa wa go lefela motšhelo wo o lebanego, go kgonthiša gore molefela motšhelo ga a lefele palo e kgolo ya tšhelete ka nako ya tekolo, ka ge sekoloto sa motšhelo se phatlalatšwa ka ngwaga wa tekolo. Go nyakega gore molefela motšhelo a lefele dipalo tše pedi, ka ngwaga wa tekolo, tšeo di theilwego go tekanyetšo ya letseno le le tšhelelwago. Tefelo ya boraro ke boikgethelo ka morago ga mafelelo a ngwaga wa motšhelo, eupša pele go ntšhiwa tekolo ya sekoloto sa Mafelelo, le ge go le bjalo, e šongwe ka tekolo gomme ditefelo  di tlo lefelwa kgatlhanong le sekoloto sa motšhelo wo o tlwaelegilego bakeng sa ngwaga wa tekolo wo o amegago.  

Na keya mang?

Motho yo mongwe le yo mongwe yo a amogelago letseno (goba motho yo letseno la gagwe le oketšegago) ntle le mogolo, ke molefela motšhelo wa motšwaoswere. Molefela motšhelo wa motšwaoswere o hlaloswa go temana ya 1 ya 1 Šetšulu ya Bone ya Molao wa Motšhelo wa Letseno, Nom. 58 wa 1962, bjale ka –
 • motho wa tlhago yo a hwetšago letseno, ntle le mogolo goba putsetšo bjale ka ge go hlalositšwe go karolo 8(1);
 • khamphani; goba
 • motho yo a boditšwego ke Komišinare gore ke yena molefela motšhelo wa motšwaoswere.
Go kgethollwa go ba molefela motšhelo wa motšwaoswere bjale kage go hlalositšwe ke ge –
 • mekgatlo ya kholego ya setšhaba yeo e dumeletšwego goba dihlopha tša boitapološo;
 • dikoporasi tša lekgotla, dikhamphani tša poloko ya kabelo goba dikamano tše dingwe tša batho; le 
 • batho bao ba lokolotšwego go lefela motšhelo wa sebakanyana, bao elego:
  • Motho yo e sego modudi wa naga yo e sego mong wa sekepe goba sefofane;
  • Motho yo mongwe le yo mongwe yo e sego motho wa tlhago yo a golego letseno go tšwa go kgwebo – ntle le ge motho yoo letseno la gagwe la go tšhelelwa le ka se fete morumo wa motšhelo (bakeng sa ngwaga wa motšhelo wa 2017:  bakeng sa balefela motšhelo ba mengwaga ya ka fase ga  65 -  R75 000; mengwaga ye 65 go ya ka fase ga 75 - R116 150 le mengwaga ye 75 le go feta - R129 850); goba letseno la go tšhelelwa la motho yoo (leo le gotšwego ka ditswala, dikabelo tëa naga ya ka ntle le khirišo ya thoto ya go se šuthe) e ka se fete R30 000;
Lemoga: Dikhamphani di wala ka fase ga sesteme ya motšhelo wa motšwaoswere ka go itiriša. Ga go na ngwadišo ya semmušo goba ga go hlokege go ngwadišolla goba molefela motšhelo wa motšwaoswere. Ge eba molefela motšhelo o swanetše ke motšhelo wa motšwaoswere, o swanetše go dira kgopelo le go romela pušetšo ya IRP6 ka eFiling.

Na ke dikgato dife tše ke swanetšego go di tšea go hwetša tšhelete yeo e kolotwago?

 • Palo yeo e swanetšego go lefelwa ya motšhelo wa motšwaoswere e šongwa ka letseno la go tšhelelwa la go lekanyetšwa bakeng sa ngwaga woo wa tekolo, ka fao go latelago: Nako ya Mathomo:
  • Seripa sa palomoka yeo e akantšwego ya motšhelo bakeng sa ngwaga ka botlalo;
  • Motšhelo o mo nnyane wa bašomi bakeng sa nako ye (dikgwedi tše 6);
  • Dikhrediti tša motšhelo wa naga ya ka ntle tše nnyane bakeng sa nako ye (dikgwedi tše 6) 
 • Nako ya Bobedi:
  • Palomoka yeo e akantšwego ya motšhelo bakeng sa ngwaga ka botlalo;
  • Motšhelo o mo nnyane wa bašomi bakeng sa ngwaga ka botlalo;
  • Dikhrediti tša motšhelo wa naga ya ka ntle tše nnyane bakeng sa ngwaga ka botlalo;
  • Palo e nnyane e lefetšwego bakeng sa nako ya mathomo ya motšhelo wa motšwaoswere.
 • Nako ya Borago (boithaopo):
  • Palomoka yeo e akantšwego ya motšhelo yeo e lefelwago bakeng sa ngwaga ka botlalo;
  • Motšhelo o mo nnyane wa bašomi bakeng sa ngwaga ka botlalo;
  • Dikhrediti tša motšhelo wa naga ya ka ntle tše nnyane tša go dumelelwa bakeng sa ngwaga ka botlalo;
  • Palo e nnyane e lefetšwego bakeng sa nako ya 1 le ya 2 ya motšhelo wa motšwaoswere.
Go hwetša tshedimošo enngwe ka fao palo ya tšhelete yeo e swanetšego go lefelwa e šongwago ka gona, kgotla mo. 

Na e swanetše go lefelwa bjang?

SARS e tsebagaditše diphetogo go motšhelo wa motšwaoswere wo o amago ka fao balefela motšhelo ba motšwaoswere ba faelago dipušetšo tša bona tša IRP6. Ka ge balefela motšhelo ba motšwaoswere ba bantši ba romela dipušetšo tša bona ka mokgwa wa elektroniki, SARS ga e sa tlo romela dipušetšo tša  IRP6 ka poso go balefela motšhelo ba motšwaoswere k age e ka taoneloutwa go wepsaete ya SARS. O tla kgopelwa go romela IRP6 ya gago ka o mongwe wa mekgwa yeo e latelago:
 • Ngwadiša bakeng sa SARS eFiling. Nolofatši ya eFiling e go dumelela go kgopela pušetšo ya gago ya  IRP6 le go dira pušetšo ya gago le tefelo ka inthanete, le go tiišetša gore o hwetša tekolo le pušetšo ya tefelo ka pejana. O ka ngwadiša ga tee bakeng sa mehuta kamoka ya motšhelo ka go diriša sesteme ya tshedimošo ya moreki.
 • Ge eba ke kgale o le mofaedi wa eFiling, tlatša motšhelo wa motšwaoswere go profaele ya gago gore o kgone go fihlelela faele ya gago ya pušetšo ya IRP6 ka inthanete.
 • Letšeša SARS Contact Centre go 0800 00 SARS (7277) go kgopela pušetšo ya IRP6 goba bo hwetša tshedimošo enngwe ka ga tshepetšo e mpsha ya Motšhelo wa Motšwaoswere.  
 • Etela lekala la SARSla kgauswi le wena moo bošomi b arena bat la go thušago go tlatša le go romela IRP6 ya gago ka mokgwa wa elektroniki.

Na e swanetše go lefelwa neng?

 • Tefelo ya mathomo ya motšhelo wa motšwaoswere e swanetše go dirwa mo dikgweding tše tshela tša mathomo a ngwaga wa tekolo wa 31 Agosetose goba dikgwedi tše tshel ka morago ga ngwaga wa tšhelete wa go dumelelwa. 
 • Tefelo ya bobedi e swanetše go dirwa e swanetše go dirwa pele ga nako ya letšatši la mafelelo la ngwaga wa tekolo la go fela ka 28/29 Feberware.
 • Tefelo ya boraro ke ya boithaopo gape e ka dirwa –
  • mo dikgweding tše šupa tša ngwaga wa tekolo, moo ngwaga wa tekolo o felago ka Feberware, yeo e lego 30 Setemere le
  • mo dikgweding tše tshela tša ngwaga wa tekolo, go kgetse enngwe le enngwe.
Maele a Bohlokwa kudu: Gopola gore, ka go dira thomelo ka nako, o ka kgonthiša thomelo ya go hloka bothata.  Thomelo ya go latelwa e ka dira gore o otlwe le go lefišwa tswala. 
 
Last Updated: 19/01/2018 11:14 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ