VAARDIGHEIDONTWIKKELINGSHEFFING (“SKILLS DEVELOPMENT LEVY” OF SDL)

Wat is SDL?

SDL is ‘n heffing opgelê om aanleer en ontwikkeling in Suid-Afrika aan te moedig en word deur ‘n werkgewer se salarisrekening bepaal. 

Die fondse moet tot die ontwikkeling en verbetering van werknemers se vaardighede aangewend word. 

Wie moet SDL betaal?

SDL is verskuldig deur werkgewers wat geregistreer het.
 
Top Wenk: Waar ‘n werkgewer verwag dat totale salarisse meer as R500 000 oor die volgende 12 maande gaan wees, word daardie werkgewer aanspreeklik om SDL te betaal.

Watter stappe moet die werkgewer neem?

As ‘n werkgewer aanspreeklik word, moet hul vir SDL registreer.
 
Die volgende werkgewers word van die betaal van SDL vrygestel: 
  • Enige openbare dienste werkgewer in die nasionale of provinsiale veld van die Regering.  (Hierdie werkgewers moet begroot vir ‘n bedrag gelykstaande aan die heffings verskuldig vir opleiding en onderrig van hul werknemers).
  • Enige nasionale of provinsiale openbare entiteit, indien 80% of meer van die entiteit se uitgawes, direk of indirek, uit fondse deur die Parlement bewillig, betaal word.  (Hierdie werkgewers moet begroot vir ‘n bedrag gelykstaande aan die heffings verskuldig vir opleiding en onderrig van hul werknemers).
  • Enige openbare weldaadsorganisasie (PBO), vrygestel van die betaal van Inkomstebelasting in terme van Artikel 10(1) (cN) van die Wet op Inkomstebelasting Nr. 58 van 1962, wat slegs sekere weldadige, humanitêre, gesondheidsorg, godsdienstige, gelowige of filosofiese openbare weldaadsaktiwiteite erken of slegs fondse  aan ‘n PBO voorsien en aan wie ‘n brief van vrystelling uitgereik is deur die Tax Exemption Unit (TEU).
  • Enige munisipaliteit aan wie ‘n brief van vrystelling uitgereik is deur die Minister van Arbeid. 
  • Enige werkgewer wie se totale vergoeding onderhewig aan SDL (heffingoplegbare bedrag) betaal/verskuldig aan al sy/haar werknemers oor die volgende 12 maande tydperk nie R500 000 sal oorskry nie.  Indien dit die rede vir vrystelling is, hoef sulke werkgewers nie vir die betaling van SDL te registreer nie. 

Hoeveel moet jy betaal? 

1% van die totale besoldigingsbedrag aan werknemers betaal (insluitend oortydbetalings, verlofbetaling, bonusse, kommissies en enkelbedragbetalings).
 
Die bedrae afgetrek of teruggehou deur die werkgewer moet op ‘n maandelikse basis aan SARS betaal word, deur die Maandelikse Werkgewer Verklaring (EMP201). Die EMP201 is ‘n betalingsverklaring waarin die werkgewer die totale oorbetaling verklaar, sowel as die allokerings vir LBS, SDL, WVF en Employment Tax Incentive (ETI).
 
‘n Unieke betalingverwysingsnommer (PRN) sal vooraf op die EMP201 voltooi wees en sal gebruik word om die werklike betaling te koppel aan die relevante EMP201 betalingsverklaring. 

Hoe en wanneer moet dit betaal word? 

Dit moet binne 7 dae na die einde van die maand, waarin die bedrag afgetrek is, betaal word. Indien die laaste dag vir betaling op ‘n naweek of publieke vakansiedag val, moet die betaling op die laaste werksdag voor die naweek of publieke vakansiedag gemaak word. 
 
Die volgende betalingsmetodes is beskikbaar: 
  • eFiling
  • Elektroniese Fonds Oorplasing (EFT)
  • By ‘n tak van een van die goedgekeurde bankinstansies.  Tjekbetalings mag nie R50 000 oorskry nie.  Hierdie limiet is van toepassing ongeag van die tydperke wat betaal word, of al word meervuldige betalings gemaak 
  • By ‘n spesifieke SARS-tak, tjekbetalings mag nie R50 000 oorskry nie.  Hierdie limiet is van toepassing ongeag van die tydperke wat betaal word, of al word meervuldige betalings gemaak.

Wat word van die SDL-heffing?

Die heffings word deur SETA versprei.

Benodig jy hulp?

• Skakel die SARS-kontaksentrum by 0800 00 SARS (7277)
• Besoek jou naaste SARS-tak.
• Jy kan ook een van ons belastingwerkswinkels of besoek jou naaste SARS mobiele eenheid.
 

 

Last Updated: 28/06/2016 3:41 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ