​LEVI YA NTSHETSOPELE YA BOITSEBELO (SDL)

SDL ke eng?

SDL ke levi e teng ho kgothaletsa thuto le ntshetsopele Afrika Borwa mme e sebetswa ho latela mpotsi ohle o leshwang ke mongamosebetsi.
Morero ka matlole ana ke ho ntshetsapele le ho ntlafatsa boitsebelo ba basebetsi.

Ke mang ya tlamehang ho lefa SDL?

SDL e leshwa ke beng ba mesebetsi ba ngodisitsweng.
 
Keletso ya Bohlokwa: Moo mongamosebetsi a lebelletseng hore meputso ya hae kaofela e tla feta R500 000 dikgweding tse 12 tse tlang, mongamosebetsi ya jwalo o lokela ho lefa SDL.

Ke mehato efe e tlamehang ho nkuwa ke beng ba mesebetsi ?

Ebang beng ba mesebetsi a angwa ke sena, ba lokela ho ingodisetsa SDL.
 
Beng ba mesebetsi ba latelang ha ba angwe ke tefo ya SDL—
  • Mohiri ofe kapa ofe ya boemong ba naha kapa provense Mmusong (Beng bana ba mesebetsi ba tlameha ho etsa tekanyetso ya bokaalo bo lekanang le ba dilevi tse kolotwang tsa thupelo le thuto ya basebetsi ba bona).
  • Setheo sefe kapa sefe sa setjhaba se boemong ba naha kapa provense, ebang 80% kapa ho feta ya ditshenyehelo tsa sona di leshwa ka kotloloho kapa e seng ka kotloloho ho tswa matloleng a voutetsweng Palamenteng. (Beng bana ba mesebetsi ba tlameha ho etsa tekanyetso ya bokaalo bo lekanang le ba thupelo le thuto ya basebetsi ba bona).
  • Mokgatlo ofe kapa ofe wa setjhaba o unang molemo (PBO), o sa angweng ke ho leshwa ha Lekgetho la Lekeno ho latela dintlha tsa Karolo ya 10(1) (cN) ya Molao wa Lekgetho la Lekeno wa nomoro ya.58 wa 1962, o sebetsang feela ho fana ka ditshebeletso tsa thekolohelo, tsa botho, tsa bophelo bo botle, bodumedi, ditumelo kapa filisofi kapa e fanang ka matlole ho mekgatlo eo e seng ya mmuso mme ebile ba na le lengolo la ho se angwe ke lekgetho le ntshitsweng ke Yuniti ya ho se angwe ke lekgetho (TEU).
  • Masepala ofe kapa ofe o fumaneng setifikeiti sa ho se angwe ke lekgetho ho tswa ho Letona la tsa Mesebetsi.
  • Mongamosebetsi ofe kapa ofe eo meputso ya hae yohle e angwang ke SDL (bokaalo ba levit) bo lefilweng basebetsi bohle ba hae dikgweding tse 12 mme di sa fete R500 000. Ebang sena e le lebaka la ho se angwe, beng ba mesebetsi ba tjena ha ho hlokehe hore ba ingodisetse ho lefa SDL.

O lokela ho lefa bokae?

1% ya bokaalo bohle ba meputso e lefilweng basebetsi (ho kenyeleditswe le ditefo tsa dihora tse eketsehileng tsa mosebetsi, tsa lifi, dibonase, dikhomeshene le ditefo tse kgolo).
 
Bokaalo bo hutsweng kapa bo tshwerweng ke mongamosebetsi bo tlameha ho leshwa SARS kgwedi le kgwedi ka ho tlatsa Monthly Employer Declaration (EMP201). EMP201 ke tefo ya tsebahatso moo mongamosebetsi a tsebahatsang ka paloyohle ya ditefo mmoho le dikabelo tsa PAYE, SDL, UIF le/kapa Employment Tax Incentive (ETI).
 
Nomoro e ikgethang ya referense (PRN) e tla hlahella ka hara EMP201, mme e tla sebediswa ho hokahanya tefo e entsweng le tefo ya tsebahatso ya EMP201 e amehang.

E lokela ho leshwa jwang, neng?

E tlameha ho ba matsatsing a supileng ka mora ho fela ha kgwedi eo bokaalo boo bo ileng ba hulwa ka yona. Ebang letsatsi la ho qetela la tefo le wela letsatsing la phomolo kapa mafelong a beke, tefo e tlameha ho etswa ka letsatsi la ho qetela la kgwebo pele ho letsatsi leo la phomolo kapa mafelo ao a beke.
 
Ho na le mefuta e latelang ya tefo:
  • eFiling
  • Ditefo tsa elektronike ka inthanete (EFT)
  • Lekaleng kapa ho e nngwe ya dibanka tse dumelletsweng. Ditefo ka tjheke ha di a lokela ho feta R50 000. Moedi ona o dula o sebetsa ho sa natswe palo ya dinako tsa lekgetho tse lefellwang, kapa ho sa natswe hore ho etswa ditefo ka ditjheke tse ngata.
  • Ha o etsa ditefo lekaleng la SARS, ditefo tsa ditjheke ha di a lokela ho feta R50 000. Moedi ona o dula o sebetsa ho sa natswe palo ya dinako tsa lekgetho tse lefellwang, kapa ho sa natswe hore ho etswa ditefo ka ditjheke tse ngata.

Ho etsahala eng ka Levi ya SDL?

Dilevi tsena di ajwa ka tshebediso ya SETA.

O hloka thuso?

• Letsetsa SARS Contact Centre ho 0800 00 SARS (7277)
• Etela lekala la hao le haufi la SARS.
• O ka boela o ba le seabo ho e nngwe ya diwekshopo tsa lekgetho kapa o etele lekala la hao le haufi la yuniti e tsamayang ya SARS.
 
 
Last Updated: 28/06/2016 4:11 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ