MOTŠHELO WA PHETIŠO YA DISEKHURITI (PEELETŠO)

Na ke eng?

Motšhelo wa Phetišo ya Disekhuriti o lefišwa lebi go phetišo enngwe le enngwe ya sekhuriti gape e phethagaditšwe go tloga ka 1 Julae 2008 ka fase ga Molao wa Phetišo ya Disekhuriti, Nom. 25 ya 2007, gammogo le Molao wa Taolo ya Motšhelo wa Phetišo ya Disekhuriti, Nom. 26 ya 2007.
 • Ka ge diasete tša likhwiti di nyakega go bontši ka lebaka la matlotlo a godimo le dinyakwa tša likhwiti, ditumelelano tše dintši tša dikoloto di ama kholaterale gape di ka tšea mehuta e mebedi, yeo e lego, (i) kholofetšo (ga go na phetišo ya kholego ya mong wa kgwebo gape ga go na tlhakatlhakano ya motšhelo) le (ii) phetišo ya molaleng (ka ntle le ka ntle ga kholego ya mong wa kgwebo le tlhakatlhakano ya motšhelo).
 • Ge phetišo ya molaleng ya karanti e dirilwe go transekešene ya godimo ga sekhuriti, disekhuriti tša ekhwiti di swanelwa ke bobedi motšhelo wa letseno le motšhelo wa phetišo ya sekhuriti ka lebaka la gore phetišo ya molaleng e ama phetišo ya maleba ya kholego ya mong wa kgwebo
 • Go ya ka Karolo 8 ya Molao wa Motšhelo wa Phetišo ya Disekhuriti, 2007 (Molao Nom. 25 wa 2007) ke gore Motšhelo wa Phetišo ya Disekhuriti o tlo lokollwa ge e ba phetišo ya molaleng ga e na letseno la motšhelo gape motšhelo wa phetišo ya sekhuriti o dira dipeakanyo tša dikgwedi tše 12. Disekhuriti tša go swana tša dipeakanyo tša dikadimo tša dikabo tše di ngwadišitšwego di ka se dumelelwa sebaka sa dikgwedi tše 12.
  • Se se tla tsenywa tšhomong ka 1 Janaware 2016 gape e ama dipeakanyo tše di tsenetšwego ka le ka morago ga letšatšikgwedi leo.
Sekhuriti e hlalosa enngwe le enngwe ya:
 • Dikabelo goba dipolokelo ka gare ga khamphani; goba
 • Ditswala tša leloko ka gare ga koporasi ya go tswalelwa (CC);
Maele a Bohlokwa kudu: “Tokelo enngwe le enngwe goba tokelo ya go amogela thomelo go tšwa go khamphani goba koporasi ya go tswalela” e tlošitšwe go tšwa go “sekhuriti” go tloga ka 1 Aprele 2012.
 
Motšhelo wa phetišo ya sekhuriti e lefišwa lebi bakeng sa:
 • phetišo enngwe le enngwe ya sekhuriti yeo e ntšhitšwego ke:
  • koporasi ya go tswalelwa goba khamphani yeo e akareditšwego, e tlhomilwego goba e bopilwego ka gare ga Afrika Borwa; goba
  • khamphani yeo e akareditšwego, e tlhomilwego goba e bopilwego ka ntle ga Afrika Borwa gape e ngwadišitšwe go papatšo
 • peakanyo leswa ya disekhuriti tše dingwe le tše dingwe go tšwa go akhaonte ya setoko ya panka ya leloko goba akhaonte ya leloko ya go se ganetšwe le akhaonte ya setoko ya sekhuriti go akhaonte ya kakaretšo ya leloko ya go ganetšwa ya akhaonte ya setoko.
Motšhelo wa Sekhuriti o lefišwa lebi ka tekanyo ya 0,25%.

Na e diretšwe mang?

Motšhelo wa phetišo ya Sekhuriti o šoma go theko le diphetišo tša disekhuriti tše di ngwetšwego le tšeo di sa ngwalwago.
 • Ge disekhuriti tšeo di sa ngwadišwago di rekilwe goba di fetišeditwe ka goba go tšwa go leloko goba go mokgathatema, leloko goba mokgathateme o swanetše ke go lefela motšhelo. Leloko leo goba mokgathatema a ka, lege go le bjalo, a hwetša motšhelo o lefelwago go tšwa go batho bao phetišo ye sekhuriti e diretšwego
 • Phetišo ya sekhuriti enngwe le enngwe yeo e ngwadišitšwego e tla felela go motho yoo sekhuriti e fetišeditšwego, yo a swanetšego ke go lefela motšhelo. Motšhelo o swanetše, le ge go le bjalo o lefelwe ka leloko goba mokgathatema yo a swerego sekhuriti go tlhokomelo.Ge go ka se be bjalo, motšhelo o swanetše go lefelwa ka khamphani yeo e ntšhitšego sekhuriti.  
 • Ka phetišo ya peeletšo yeo e sa ngwadišwago, khamphani yei e sa ngwadišwago e tla swanelwa ke go lefela motšhelo. Khamphani le ge go le bjalo, e ka hwetšagape motšhelo wo o lefelwago go tšwa go motho yo sekhuriti se fetišeditšwego. 

Na ke swanetše go tšea dikgato dife?

Motho yo mongwe le yo mongwe yoo sekhuriti seo se sa ngwadišwago se fetišeditšwego o swanetše go tsebiša khamphani yeo e filego sekhuriti sa phetišo mo matšatšing a 30 a letšatšikgwedi la phetišo yeo.
 
Taodišo ya elektroniki e swanetše go tlatšwa gape e romelwa go sekhuriti se sengwe le se sengwe sa mokgwatšhomo wa SASRS e-STT.
 
Ge eba motšhelo wa phetišo ya sekhuriti ga se o lefelwe ka botlalo ka nako yeo e beilwego tswala e tlo lefišwa ka tekanyo yeo e e beilwego. Kotlo ya 10% e tla dirišwa, ge eba palo enngwe le enngwe e dula e sa lefelwa ka morago ga nako yeo e beilwego goba ge molefela motšhelo a ka palelwa ke go laodiša goba a dira setatamente sa go fošagala  go fomo ya taodišo.

Na o ka romela bjang dintlha tša transekšene ya eSTT go SARS?

Gore o kgone go tlatša le go romela transekšene ya eSTT, ngwadiša bakeng sa morero wa STTgo eFiling

Na e swanetše go lefelwa bjang?

 • Disekhuriti tše di ngwadišitšwego lenaneog: Motšhelo wa phetišo ya sekhuritio swanetše go lefelwa ka letšatši la bo 14 la kgwediyeo e latelago kgwedi yeo diphetišo tša disekhuriti tše di lego lenaneong le diragetšeng ka lona.  
 • Disekhuriti tše di sa ngwadišwago lenaneong: Disekhuriti tša phetišo ya motšhelo di swanetše go lefelwa mo dikgweding tše pedi go tloga mafelelong a kgwedi yeo phetišo yeo e sego lenaneong la sekhuriti e diregilego.

Na e swanetše go lefelwa bjang?

Motšhelo wa phetišo ya sekhuriti e ka lefelwa fela ka mokgwa wa elektronikika tirišo yasesteme ya SARS e-STT. Go hwetša tshedimošo enngwe ka ga sesteme ya SARS e-STT leletša SARS Contact Centre go 0800 00 SARS(7277).
 
Last Updated: 19/01/2018 11:26 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ