MOKGWA WA HO INGODISETSA LEKGETHO LA TJHELETE E KENENG

O ka ingodisetsa lekgetho la tjhelete e keneng jwang?

Keletso ya bohlokwa: Ho sa natswe hore TT01 e tlatsitswe ka letsoho kapa inthaneteng, o ntse o lokela ho e printa ka mora hore o e phethele mme o e nkele Lekaleng la SARS.

Ebe nka fumana foromo ya ngodiso kae?

Foromo ena e fumaneha:
  • Leqepheng lena la websaete
  • SARS Contact Centre ho 0800 00 SARS (7277) kapa
  • Lekaleng la SARS.

Ebe kopo ya ngodiso e lokela ho nyehelwa neng?

E lokela ho romelwa pele ho maqalo a selemo sa hlahlobo (selemo sa hlahlobo se qala ka la 1 Tlhakubele ho isa ho la 28 Hlakola), kapa letsatsing le moraonyana le ka nna la tsebiswa ke Khomeshenara Tsebisong ya Mmuso.
 
Dinako di batla di fapana hannyane bakeng sa dingodiso tse ntjha le tsa dikgwebo tse seng di le teng tse ngodisitsweng:
  • Dikgwebo tse ntjha: Ebang kgwebo e ntjha e nnyane-nnyane e qala ho hweba ka nako ya selemo sa hlahlobo mme e lakatsa ho ingodisetsa lekgetho la tjhelete e keneng, kopo e tlameha ho romelwa dikgweding tse pedi ho tloha ka letsatsi leo kgwebo e qadileng ka lona.
  • Dikgwebo tse seng di le teng: dikgwebo tse nnyane-nnyane tse seng di le teng di ka ingodisetsa ho fetohela lekgethong la tjhelete e keneng pele ho qala selemo se setjha sa lekgetho.
O ka nkela foromo e tlatsitsweng lekaleng la hao le haufi la SARS kapa o e romele ka poso ho:
 
SARS Revenue Branch Office
PO Box 1003
Alberton
1450
 
SARS e tla o romella lengolo le mabapi le sephetho sa kopo. Moo foromo ya TT01 e nyehetsweng e sa phethahalang teng, molefalekgetho o tla tsebiswa mme kopo e tla lekolwa hape ha ho se ho nehelanwe ka lesedi lohle le hlokehang.

Ebe ho phumulwa ha boingodiso ho sebetsa jwang?

  • Ho phumulwa ha boingodiso ka boithaopo: Motho a ka ikgethela ho phumula boingodiso ka boithaopo pele ho maqalo a selemo sa hlahlobo kapa letsatsing le moraonyana le tsebisitsweng ke Khomeshenara Tsebisong ya Mmuso. Ho phumulwa ha boingodiso ho tla qala ho sebetsa maqalong a selemo seo sa hlahlobo.
  • Ho phumulwa ha boingodiso ka setlamo: O ka qobelleha ho phumula boingodiso ebang tjhelete e keneng e feta R1 million bakeng sa selemo se itseng sa lekgetho kapa metjha e itseng e o behang monyetleng wa seo e se e sa kgotsofatswe (serapa sa 3 sa Sejule ya Botshelela). Moo ho buuwang ka ho phumulwa ha boingodiso ka setlamo, kgwebo e tla phumulwa boingodiso maqalong a kgwedi e latelang kgwedi eo ka yona ho seng ho se na monyetla wa lekgetho la tjhelete e keneng.
Keletso ya Bohlokwa: Ebang motho a se a phumutswe boingodisong (ka boithaopi kapa ka setlamo) ba ho lefa lekgetho la tjhelete e keneng, ha ba lokela ho ngodiswa e le kgwebo e kgwebo e nnyane-nnyane hape.

Mokgwa wa ho tlatsa foromo ya TT01?

Ha o bula foromo ya kopo ya TT01, o tla lokela hore o phethele Teko e Potlakileng pele foromo e buleha ho ya pele.  

Ebang karabo ya dipotso dife kapa dife tsa Teko e Potlakileng e le "Tjhe", kgwebo e keke
ya ba monyetleng wa Lekgetho la Tjhelete e keneng
 
Ebang Teko e Potlakileng e sa tlatswa ka nepo ho tla hlahella molatesa wa phoso o reng:


 
Ha o qeta ho phethela Teko e Potlakileng tobetsa "Create Form" mme ho tla hlahella molaetsa o reng:


 
Dintlha tsa mokopi
Bolela hore na mokopi ke:
Kgwebo ya motho a le mong
Bolekane
Koporasi e kwetsweng
Boikopanyi kapa
Khampani 
 
ka ho tshwaya lebokose le nepahetseng.
 
Ha o ka hloleha ho tshwaya e nngwe ya mabokose ana kopo ya hao e tla qhelelwa ka thoko.
 
Letsatsi la theho
Lena ke letsatsi leo ka lona kgwebo e ileng ya thehwa ka lona. Ka kopo netefatsa hore ho sebediswa mokgwa ona wa CCYYMMDD
jwaloka 20020601 bakeng sa kgwebo e qadileng ho hweba ka la 01 Phuptjane 2002.
 
Lebitso le Ngodisitsweng
Lena ke lebitso leo kgwebo e ngodisitsweng ka lona ho ya ka molao ka tlasa bolaodi bo amehang bo jwaloka
Khomeshene ya Dikhampani le Leruo la Boinahanelo (CIPC).
 
Sena ke sekgeo se tlamang ha feela e le hore koporasi e kwetsweng, boikopanyi kapa lebokose la khampani le hodimo foromong ena le tshwauwe.
 
Lebitso la Kgwebisano/le leng
Lena ke lebitso leo kgwebo e ngodisitsweng ka lona kapa leo ka kakaretso le tsejwang kateng ke dikhastamara tsa yona.
 
Nomoro ya referense ya Lekgetho la Lekeno
Ena ke nomoro ya ngodiso eo kgwebo e e fumamang ho tswa ho SARS nakong eo e ingodisetsang Lekgetho la Lekeno.
 
Nomoro ya referense ya Lekgetho la Lefa ha o ntse o fumana moputso (PAYE)
Ena ke nomoro ya ngodiso eo kgwebo e e fumamang ho tswa ho SARS nakong eo e ingodisetsang PAYE.
 
Nomoro ya Lekgetho la Boleng bo ekeditsweng (VAT)
Ena ke nomoro ya ngodiso eo kgwebo e e fumamang ho tswa ho SARS nakong eo e ingodisetsang VAT.
 
Nomoro ya ngodiso ya CIPC
Ena ke nomoro ya ngodiso eo koporasi e kwetsweng, boikopanyi kapa khampani e e fumanang ha e
ingodisa le CIPC (Lefapha la Kgwebisano le Indasteri).
 
Khoutu ya mohlodi wa lekeno le ka sehloohong
Ena ke khoutu e mabapi le lekala le itseng la ikonomi jwaloka bohlahisi, moo lekeno le ka sehloohong la kgwebo
le tswang teng. Dikhoutu tsa makala a fapaneng a ikonomi di ka fumanwa Sehlomathisong sa A
ka tlase mona.
 


Aterese ya Kgwebo
Ena ke aterese ya sebaka sa kgwebo ke hore tulo eo kgwebo e etsetswang ho yona.
 
Ebang kgwebo e etsetswa foleteng kapa ntlong ya karolelano ya bodulo, nomoro ya yuniti eo ya folete kapa ya ntlo eo ya karolelano ya bodulo e tlameha
ho kengwa ka hara “unit no”
 
Lebitso la boloko kapa boloko ba difolete kapa bodulo ba karolelano ya bodulo bo tlameha ho kenngwa ka hara  “complex” mme
Moo kgwebo e sa etsetsweng foleteng, ntlong ya karolelano ya bodulo kapa komplekseng, dikgeo tsena di tlohellwe di le feela.
 
Nomoro ya seterata
Seterata/Lebitso la polasi
Motsetoropo/Setereke
Motsemoholo/Toropo le
Khoutu ya poso.


Aterese ya Poso
Ena ke aterese eo kgwebo e lakatsang ho fumana poso ya yona ho yona. E ka nna ya tshwana le ya aterese ya kgwebo e ka hodimo kapa e ka nna ya ba nomoro ya lebokose la poso kapa aterese e nngwe hape. Ebang aterese e tshwana le ya kgwebo, tshwaya lebokose le amehang ka “X”.
Ebang karabo e le "Tjhe", ho tla hlahella dikgeo tsena tse latelang mme e le tse bulehileng le tseo o ka di editang:
 
Postal Agency kapa Other Sub-unit (ebang ho ameha) (jwaloka Postnet Suite ID)
PO Box: Bontsha lebokoseng le amehang le o le tshwahileng hore na aterese ya poso ke ‘P.O. Box’ kapa ‘Private Bag’
Private Bag: Bontsha lebokoseng le amehang le o le tshwahileng hore na aterese ya poso ke ‘P.O. Box’ kapa ‘Private Bag’
Other PO Special Service (hlalosa)
Nomoro
Ofisi ya Poso
Khoutu ya Poso
Sebontshi sa Aterese ya Poso se ngodisitsweng

Dintlha tsa Akhaonto ya Banka
Tsena ke dintlha tsa akhaonto ya banka tse tlang ho sebediswa ke kgwebo.
Nomoro ya Akhaonto
 
Hlokomela: Dikgeo tse latelang di tlameha ho tlatswa ka mora ho kgethwa ha Lebitso la Banka.
 
Nomoro ya Banka: Ebang karolo ya ‘Bank Name’ e le khoutu e sebetsang ka kakaretso, sekgeo sena se tla notlelwa mme se sebedise khoutu eo, ho seng jwalo sekgeo sena se ka kgona ho edituwa mme se tlameha ho phethelwa.
 
Lebitso la Lekala: Ebang ‘Bank Name’ e na le khoutu e sebetsang ka kakaretso, sekgeo sena se tla notlelwa mme se sebedise khoutu eo ya “Universal branch”, ho seng jwalo sekgeo sena se ka kgona ho edituwa mme se tlameha ho phethelwa. 
 
Mofuta wa Akhaonto – Kgetha Cheque kapa Savings/Transmission
 
Lebitso la Motshwari wa Akhaonto (Lebitso la Akhaonto jwalo kaha le ngodisitswe bankeng) – Lebitso la Banka: Tobetsa hodima letshwao la + ho fumana lenane la mabitso a dibanka le tlang ho pepeswa le moo o ka ikgethelang teng. Tobetsa konopo ya “OK” ho tswela pele.
 
Lebitso la Motshwari wa Akhaonto
 


Dintlha tsa monga kgwebo ka bomong ba hae/Molekane ya etsa kopo/Mohlanka wa Setjhaba
Ho hlokeha dintlha tse latelang:
 
Kgwebo ya motho a le mong: dintlha tsa monga kgwebo eo kapa tsa motho eo ka bomong ba hae.
 
Bolekane: Dintlha tsa molekane ya etsang kopo ya Lekgetho la Tjhelete e keneng. Moo  bolekane ba batho ba babedi kapa ho feta bo etsang kopo ya Lekgetho la Tjhelete e keneng molekane ka mong o tlameha ho tlatsa foromo ya hae ya kopo.
 
Koporasi e kwetsweng: Dintlha tsa ofisiri ya setjhaba ya koporasi e kwetsweng.
 
Khampani: Dintlha tsa ofisiri ya setjhaba ya khampani.
 
Boikopanyi: Dintlha tsa ofisiri ya setjhaba ya boikopanyi.
Nomoro ya referense ya Lekgetho la Lekeno mmoho le letsatsi la ho kgethwa ha batho ba lenaneng di tlameha hore di nyehelwe.
 
Ka kopo hlokomela:
Dikgeo tsohle tsa karolo ena ke tse tlamang. Le ha ho le jwalo, mokopi a ka nna a fana ka nomoro ya hae ya boitsebiso (ID) kapa nomoro ya phasepoto ke hore haho hlokehe hore di nyehelwe ka bobedi ba tsona. O boela a tlameha ho fana ka bonnyane nomoro e le nngwe ya mohala eo ho ka ikopanngwang le yena teng.
 
Moo ho nang le Balekane/Ditho/Beng ba diabo ba babedi kapa ho feta ba tlameha ho tlatsa dikgeo tse latelang ho ya ka Molekane/Setho/Beng ba diabo ka bomong ba bona:
Lebitso la pele
Ditlhaku tse qalang tsa mabitso
Sefane
Nomoro ya mohala wa lapeng
Maemo a tshwerweng
Nomoro ya mohala wa kgwebo
Nomoro ya ID
Letsatsi la tswalo (CCYYMMDD)
Nomoro ya referense ya lekgetho la lekeno
Nomoro ya fekse
Nomoro ya phasepoto
Naha ya phasepoto (jwalo ka South Africa = ZAF)
Letsatsi la ho kgethwa (CCYYMMDD)
Nomoro ya sele le
Aterse ya Imeile.
 


Dintlha tsa Balekane ba Bararo/Ditho/Beng ba diabo
Moo ho nang le balekane/ditho/beng ba diabo ba babedi kapa ho feta ba tlameha ho tlatsa palo ya balekane/ditho/beng ba diabo.
 
Dintlha tsa Balekane/Ditho/Beng ba diabo
Tlatsa dikgeo tse latelang tsa balekane/ditho/beng ba diabo:
Lebitso la pele
Ditlhaku tse qalang tsa mabitso
Sefane
Nomoro ya referense ya lekgetho la lekeno
Nomoro ya ID
Nomoro ya phasepoto
Naha ya phasepoto (jwalo ka South Africa = ZAF)
 
Ebang o leka ho printa foromo ya TT01 ntle le ho phethela dikgeo tse tlamehang ho tlatswa ho tla hlahella molaetsa o reng:


Ebang foromo e sa ka ya nyehelwa ka yona nako eo ka lebaka la qeaqeo ya dintlha tse hlokehang kapa ebang ho na le tlhokeho ya hore foromo e qalwe ho tlatswa botjha hape; ho tla hlahella boikgethelo bo latelang::
 


Tobetsa “Save” ho kenya lesedi le hlokehang hamoraonyana
Tobetsa “Reset” ho qala hape botjha ho tlatsa kgutliso kapa
Tobetsa “Print” ho printa foromo hore o e saene le ho e nyehela ho SARS.
 

Tsebahatso

Hang ha lesedi kaofela le se le phethetswe mokopi o lokela ho tlatsa, ho printa le ho saena leqephe la pele la kopo foromo ya kopo. Ho hloleha ho ho etsa jwalo ho tla baka hore kopo e qhelellwe ka thoko.
 
 

Ke e nyehela jwang?

Foromo ya kopo e phethetsweng ya TT01 e tlameha ho nyehelwa ho SARS ka hara lebokose le fumanehang lekaleng la SARS.  Boikgethelo ba eFiling ha bo so ka bo fumaneha nyehelong ya foromo ya kopo ya TT01.
 
 
 
Last Updated: 14/12/2017 12:19 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ