VINNIGE TOETS VIR INDIVIDUE & MAATSKAPPYE

Deur die volgende vrae te beantwoord sal jy in staat wees om te bepaal of 'n besigheid aan die regte kriteria voldoen om vir omset belasting te registreer.
 
Indien die antwoord op enige van die vrae "NEE" is, kwalifiseer die besigheid nie vir omsetbelastingregistrasie vir daardie jaar van aanslag nie.  
 
'n Vennoot in meer as een vennootskap sal nie vir "omsetbelasting" kwalifiseer nie. Die ander vennote kan steeds kwalifiseer indien hulle slegs in 'n enkelvennootskap is en nie "NEE" antwoord op enige van die vrae hieronder nie.
 
Verwys asseblief na die Tax for Micro Businesses-gids vir bystand om die toets te voltooi. 
 
Vrae
 
​Vrae
​Sal die "kwalifiserende omset" van die bedryf minder of gelyk wees aan R1 miljoen vir die jaar van aanslag?
​Verklaar jy dat die bedryf nie 'n "persoonlike diensverskaffer" of 'n "arbeidsmakelaar" sonder 'n SARS vrystellingsertifikaat is nie?
​Dryf die besigheid handel in enige van die volgende vorme: alleeneienaar, vennootskap, beslote korporasie, koöperatief of maatskappy?
​Indien die besigheid in 'n vennootskap is, verklaar jy dat al die vennote individue sal wees vir die volle jaar van aanslag?
​Indien die besigheid 'n beslote korporasie, koöperatief of maatskappy is, verklaar jy dat al die aandeelhouers/lede individue sal wees vir die volle jaar van aanslag?
​Verklaar jy dat die besigheid nie 'n openbare weldaadsorganisasie, ontspanningsklub, vereniging van persone of 'n kleinsake-befondsingsentiteit is nie? 
​Het die besigheid 'n jaar van aanslag wat op die laaste jaar van Februarie eindig?

​Verklaar jy dat die eienaar, enige vennoot, aandeelhouers, lede en die besigheid geen aandele/belange in 'n beslote korporasie, maatskappy of koöperatief het behalwe vir die volgende uitsonderings:

  • Gelysde Suid-Afrikaanse maatskappye;
  • Kollektiewe beleggingskemas:
  • Regspersone en aandeleblokmaatskappye;
  • Waagkapitaalmaatskappye;
  • Minder as 5% in sosiale of verbruikerskoöperatiewe;
  • Minder as 5% in koöperatiewe begrafnisverenigings of primêre koöperatiewe spaarbanke;
  • Vriendelike verenigings;
  • Enige ander maatskappy wat nie gedurende enige jaar van aanslag handelgedryf het nie en wat nie bates besit het met 'n totale markwaarde wat R5 000 oorskry in enige jaar van aanslag;
  • Enige maatskappy wat stappe geneem het om te likwideer, ontsluit of registrasie te skrap?
​a) Indien jy 'n natuurlike persoon is, verklaar jy dat die inkomste van "beroepsdienste" nie na verwagting 20% van jou totale ontvangste gedurende die jaar van aanslag sal oorskry nie?
Indien die bedryf 'n maatskappy, beslote korporasie of koöperatief is, dat inkomste van "beroepsdienste" en "beleggingsinkomste" nie na verwagting 20% van die totale ontvangste vir die jaar van aanslag sal oorskry nie?
​Verklaar jy dat die inkomste van die wegmaking van bates deur die bedryf oor die jaar van aanslag en die afgelope twee jaar van aanslag nie na verwagting R1.5 miljoen in totaal sal oorskry nie?
​Verklaar jy dat die besigheid nie voorheen vir omsetbelasting geregistreer was nie?
  

 

 

Last Updated: 19/01/2018 10:53 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ