MOLEKWANA WA KA PEJANA WA BATHO KA NOŠI & DIKHAMPHANI

Ka go fetola dipotšišo tše di latelago o tla kgona go laetša ge eba kgwebo e fihlelela kheraetheria ya go khwalifaya bakeng sa ngwadišo ya motšhelo wa poelo ya kgwebo.  
 
Ge eba karabo ya potšišo enngwe le enngwe ke “AOWA”, kgwebo e ka se khwalifaye bakeng sa ngwadišo ya motšhelo wa poelo ya kgwebo bakeng sa ngwaga woo wa kelo   
 
Mošomammogo go tšhomišanommogo ya go feta e tee a ka se khwalifaye bakeng sa “motšhelo wa poelo ya kgwebo”. Bašomammogo ba bangwe ba ka khwalifaya ge eba ke bašomammogo go kgwerano e tee ya tšhomišanommogo gomme ga ba fe karabo ya “Aowa” go enngwe le enngwe ya dipotšišo ka fase.
 
Ka kgopelo šupetša go Tlhahli ya Dikgwebo tša Maekro / tše nnyane go hwetša thušo ya go tlatša molekwana. 
 
​Dipotšišo
​Na “poelo ya kgwebo yeo e khwalifayago” eka fase ga goba e lekana le R1 million bakeng sa ngwaga wa kelo?
​Na o laodiša gore kgwebo ga se “mofana ka tirelo wa mong” goba “mmaditsela wa tša mošomo” ntle le setifikeiti sa tokollo sa SARS?
​Na kgwebo e gweba ka enngwe ya mekgwa e latelago: kgwebo ya motho a le noši, tšhomišanommogo, koporasi ya go tswalelwa, koporasi goba khamphani?
​Ge eba kgwebo ke ya tšhomišanommogo, na o a laodiša gore bašomišanemmogo ka moka e tla ba batho ka noši ngwaga ka moka wa kelo?
​Ge eba kgwebo ke koporasi ya go tswalelwa, koporasi goba khamphani, na o laodiša gore baswarakabelo/maloko e tla ba batho ka noši ngwaga ka moka wa kelo?
​Na o laodiša gore kgwebo ga se setheo sa go hola setšhaba, mokgatlo wa boitapološo, kamano ya batho goba setheo sa tefelo ya kgwebo ennyane?
​Na kgwebo e na le ngwaga wa kelo wo o felago ka letšatši la mafelelo la Feberware?

​Na o laodiša gore mong wa kgwebo, mošomišanemmogo yo mongwe le yo mongwe, baswarakabelo, maloko le dikgwebo ga bana dikabelo/dikgahlego go koporasi ya go tswalelwa, khamphani, goba koporasi ntle le maarogi a latelago:

  • Dikhamphani tša Afrika Borwa tše di Ngwadišitšwego;
  • Dikimi tša kgoboketšo ya dipeeletšo;
  • Dikoporasi tša lekgotla le dikhamphani tša dikabelo tša diploko;
  • Dikhamphani tša ditšhelete tša Dikgwebo tše di thomago;
  • Palo ya ka fase ga 5% ya dikoporasi tša selegae goba tša bareki;
  • Palo ya ka fase ga 5% ya mekgatlo ya dikoporasi ya dipoloko goba dipolokelo tša praemari tša dipanka tša koporasi;
  • Mekgatlo ya segwera;
  • Khamphani enngwe le enngwe yeo e sa gwebago ka ngwaga o mongwe le o mongwe wa kelo gomme ebego e se na dithoto tša palomoka ya boleng bja mmaraka bja go feta R5 000 ka nako ya ngwaga wa kelo;
  • Khamphani enngwe le enngwe yeo e tšerego magato a go fediša, tswalela goba go ngwadišolla?
​​a) Ge eba o motho wa tlhago, na o a laodiša gore letseno go tšwa go "ditirelo tša seprofešenale" ga di lebelelwe go fetiša 20% ya palomoka ya dirasiti ka ngwaga wa tekolo.
b) Ge eba kgwebo ke khamphani, koporasi ya go tswalelwa goba koporasi, na o a laodiša gore letseno la go tšwa go"ditirelo tša profešenale" le "letseno la peeletšo" ga le lebelelwe go fetiša 20% ya palomoka ya dirasiti bakeng sa kelo ya ngwaga?
Na o a laodiša ge eba letseno la go tšwa go tahlo ya dithoto ke dikgwebo ka ngwaga wa kelo le mengwaga ya go feta e mebedi ya kelo ga e lebelelwe go feta palomoka R1.5 million?
​Na o laodiša gore kgwebo e be e sa ngwadišwa peleng bakeng sa Motšhelo wa Poelo ya Kgwebo?
 

 

Last Updated: 19/01/2018 10:56 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ