​TEKO E POTLAKILENG YA BATHO KA BOMONG BA BONA LE DIKHAMPANI

Ka ho araba dipotso tsena tse latelang o tla kgona ho tseba hore na kgwebo e monyetleng wa boingodisetso ba lekgetho la tjhelete e keneng kapa tjhe.
 
Ebang karabo ya dipotso dife kapa dife ya tsena tse latelang e le "TJHE", kgwebo e ka se be monyetleng wa lekgetho la tjhelete e keneng bakeng sa selemo seo sa hlahlobo. 
 
Molekane ya leng bolekaneng bo fetang bonngwe a ka se be monyetleng wa " lekgetho la tjhelete e keneng". Balekane ba bang ba ka nna ba ba monyetleng ebang e le balekane feela bolekaneng bo le bong mme ba sa arabe ka "Tjhe" dipotsong dife kapa dife tse ka tlase.
 
Ka kopo boha Tataiso ya Lekgetho ya Dikgwebo tse Nnyane mabapi le thuso ya ho tlatsa teko ena. 
 
​Dipotso
​Ebe "tjhelete e keneng e monyetleng wa sena" ya kgwebo e tla ba ka tlase kapa e tla lekana le R1 million selemong sa hlahlobo?
​Na o tsebahatsa hore kgwebo ha se "mofani wa hao wa tsa ditshebeletso" kapa "mohirisi wa mosebetsi" e se nang setifikeiti sa ho se angwe sa SARS?
​Ebe kgwebo e hweba ka e nngwe ya ditsela tse latelang: kgwebo ya motho a le mong, bolekane, koporasi e kwetsweng, boikopanyi kapa khampani?
​Ebang kgwebo e le bolekane, na o tsebahatsa hore balekane bohle e tla ba batho ka bomong ba bona ho ya ho ile selemong sa hlahobo?
​Ebang kgwebo e le koporasi e kwetsweng, boikopanyi kapa khampani, na o tsebahatsa hore beng bohle ba diabo/ditho e tla ba batho ka bomong ba bona ho ya ho ile selemong sa hlahobo?
​Na o tsebahatsa hore kgwebo ha se mokgatlo o tswelang setjhaba molemo, sehlopha sa boikgathollo, mokgatlo wa batho kapa setheo se tshehetsang dikgwebo tse nnyane ka ditjhelete?
​Na kgwebo e na le selemo sa hlahlobo se felang ka letsatsi la ho qetela la Hlakola?

​Na o tsebahatsa hore monga sena, molekane ofe kapa ofe, beng ba diabo, ditho mmoho le kgwebo ha ba na diabo/kgahleho koporasing e kwetsweng, khampaning, kapa boikopanying ntle le mekgelo ena e latelang:

  • Dikhampani tsa Afrika Borwa tse lenaneng la mebaraka ya diabo;
  • Dikhampani tsa boikopanyi tsa botsetedi;
  • Makgotla a Taolo ya bodulo le dikhampani tsa karolelano ya boloko;
  • Dikhampani tsa ditjhelete tse qalang kgwebo;
  • Ka tlase ho 5% ho tsa setjhaba kapa tsa boikopanyi ba baji;
  • Ka tlase ho 5% ho tsa mekgatlo ya boikopanyi ba poloko kapa tsa dibanka tsa boikopanyi ba mantlha ba poloko;
  • Mekgatlo ya setswalle;
  • Khampani efe kapa efe e nngwe e neng e sa hwebe ka nako efe kapa efe ya selemo sa hlahlobo mme e neng e se na thepa tsa yona tse nang le paloyohle ya boleng ba mmaraka bo fetang R5 000 ka selemo sefe kapa sefe sa hlahlobo;
  • Khampani efe kapa efe e nkileng mehato ya rekisa, ho kwala kapa ho phumula boingodiso?
​a) Ebang o le motho ho ya ka tlhaho, na o tsebahatsa hore lekeno le tswang "ditshebeletsong tsa profeshenale" ha le a lebellwa ho feta 20% ya paloyohle ya dirasiti tsa hao ka nako ya selemo sa hlahlobo?
b) Ebang kgwebo e le khampani, koporasi e kwetsweng kapa boikopanyi, na o tsebahatsa hore lekeno le tswang "ditshebeletsong tsa profeshenale" le "lekenong la botsetedi" ha le a lebellwa ho feta 20% ya paloyohle ya dirasiti tsa ka nako ya selemo sa hlahlobo?
​Na o tsebahatsa hore lekeno le tswang ho tlohelweng ha thepa tsa kgwebo selemong sa hlahlobo le dilemo tse pedi tsa ho feta tsa hlahlobo ha di a lebellwa ho feta R1.5 million kaofela ha lona?
​Na o tsebahatsa hore pejana kgwebo e ne e sa ngodisetswa Lekgetho la tjhelete e keneng?
 
 

 

Last Updated: 19/01/2018 10:57 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ