​KA FAO O KA LEFELAGO MOTŠHELO WA POELO YA KGWEBO

Go na le matšatšikgwedi a mararo a tefelo:
  • Tefelo ya 1 e dirwa magareng ga ngwaga wa motšhelo ka letšatši la mafelelo la kgwebo la Agostose k.g 29 Agostose 2014 go TT02 – Keletšo ya Tefelo bakeng sa Motšhelo wa Poelo ya Kgwebo
  • Tefelo ya 2 e dirwa mafelelong a ngwaga wa motšhelo ka Feberware k.g 27 Feberware 2015 go TT02 – Keletšo ya Tefelo bakeng sa Motšhelo wa Poelo ya Kgwebo
  • Tefelo ya mafelelo e dirwa ka morago ga TT03 ya ngwaga ka ngwaga – Pušetšo ya Motšhelo wa Poelo wa Poelo ya Kgwebo e tla be e rometšwe gape e dirilwe.
Ditefelo tše pedi tša mathomo tša motšwaoswere di swanetše go dirwa di theilwe go poelo ya kgwebo e akantšwego yeo e tšhelelwago ya kgwebo ya ngwaga woo wa motšhelo. Ka morago ga ngwaga wa motšhelo, pušetšo ya motšhelo wa poelo ya kgwebo (TT03) yeo e laetšago poelo ya kgwebo ya maleba yeo e tšhelelwago e swanetše go tlatšwa. Ditlhaelelo tše dingwe le tše dingwe / ditefelo tša go fetiša di tla lefelwa / bušetšwa.
 
Tefelo ya bobedi ya motšwaoswere e swanetše go lekana le palo ya motšhelo wa poelo ya kgwebo wo o lefelwago ka tekanyetšo bakeng sa ngwaga ka botlalo, ka fasenyana ga tefelo ya mathomo ya motšwaoswere.
 
Tswala e a lefišwa bakeng sa palo ya matšatši ao karolo ya motšhelo e dulago e sa lefelwa.
 
Fao tekanyo ya poelo ya kgwebo yeo e tšhelelwago bakeng sa tefelo ya bobedi ya motšwaoswere e lego ka fase ga dipersente tše 80 tša poelo ya kgwebo ya maleba yeo e tšhelelwago bakeng sa ngwaga wa kelo, kotlo yeo e beilwego e lekana le dipersente tše 20 tša phapano magareng ga dilo tše di latelago e tla lefišwa:
  • Motšhelo o lefelwago go tekanyetšo ya poelo ya kgwebo yeo e tšhelelwago; le
  • Motšhelo o lefelwago go poelo ya kgwebo ya maleba yeo e tšhelelwago bakeng sa tekolo ya ngwaga.
SARS e ka dira tekanyetšo ya tefelo ya motšwaoswere yeo e swanetšego go lefelwa ke kgwebo ya maekro ge kgwebo e ka palelwa ke go dira tefelo yeo goba ge SARS e sa kgotsofatšwa ke palo ya tšhelete ka lebaka la tefelo ya motšwaoswere.
Ge letšatši le lengwe le le lengwe leo le laeditšwego bakeng sa tefelo enngwe le enngwe yeo e swanetšego go dirwa le wela ka Mokibelo, Sontaga goba ka letšatši la boikhutša bohle, tefelo e swanetše go dirwa pele ga letšatši la mafelelo la kgwebo la Mokibelo, Sontaga goba letšatši la boikhutša bohle.
 
Maele a bohlokwa kudu: Gopola go lemoga nako yeo e hlokegago go tšweletša ditefelo tšeo di dirilwego ka panka goba ATM. 
 
Moo tefelo e dirilwego ka mokgwa wa elektroniki, dumelela nako ya panka ya mafelelo le nako ya go tšweletša tefelo ya sebaka sa magareng ga matšatši a mabedi le a mahlano.
 
Last Updated: 21/12/2017 3:18 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ