LEKGETHO LA TJHELETE E KENENG

 Ke eng?

Lekgetho la tjhelete e keneng ke mokgwatshebetso o nolofaditsweng oo maikemisetso ka ona e leng ho nolofaletsa dikgwebo tse nnyane hore di kgone ho kgotsofatsa boitlamo ba tsona ba lekgetho. Mokgwatshebetso wa Lekgetho la tjhelete e keneng le nka sebaka sa Lekgetho la Lekeno, Lekgetho la Nakwana, Lekgetho la Kuno e entsweng ka mora thekiso ya dithoto le Lekgetho la Di-dividente bakeng sa dikgwebo tse nnyane tse monyetleng wa tjhelete e keng kgwebong ya R1 million kapa e ka tlase ho mona. Kgwebo e nnyane e ngodiseditsweng lekgetho la tjhelete e keneng, le ha ho le jwalo, e ka ikgethela ho dula e le mokgwatshebetsong wa VAT (ho tloha ka la 1 Tlhakubele 2012).

Lekgetho la tjhelete e keneng le sebetswa palo ka ho sebedisa sekgahla sa lekgetho hodima tjhelete e keneng ya kgwebo e nnyane e ka lefiswang lekgetho. Dikgahla tsena di sebetsa selemong sefe kapa sefe sa hlahlobo se felang nakong ya dikgwedi tse 12 mafelong a la 28 Hlakola 2018:

 

Tjhelete e keneng (R)​ ​Sekgahla sa lekgetho (R)
​0 - 335 000 ​0%
335 001 - 500 000​ ​1% ya R1 ka nngwe e ka hodimo ho 335 000
500 001 - 750 000​ ​1 650 + 2% ya bokaalo bo ka hodimo ho 500 000
750 001 le ka hodimo​ ​6 650 + 3% ya bokaalo bo ka hodimo ho 750 000
 

Tafole ya 1: Dikgahla tsa Lekgetho la Tjhelete e Keneng tsa selemo sefe kapa sefe sa hlahlobo se felang nakong ya dikgwedi tse 12 mafelong a la 28 Hlakola 2018.

E tobile mang?

Kgwebo e nnyane e nang le lekeno la R1 million selemo ka seng kapa le ka tlase ho mona. Balefalekgetho ba latelang ba ka ba monyetleng wa sena:

  • Beng ba dikgwebo ka bonnotshi ba bona (sole proprietors)
  • Bolekane
  • Dikoporasi tse kwetsweng
  • Dikhampani
  • Dihlopha tsa boikopanyi

O ka ingodisa jwang?

Mokgwa wa ho ingodisetsa Lekgetho la Tjhelete e Keneng:

O lefa jwang?

Ho na le matsatsi a mararo a tefo:

Ho fumana lesedi le fetang lena

Ke direkoto dife tse lokelang ho bolokwa?

Molemo o moholo wa lekgetho la tjhelete e keneng ke ditlhoko tse fokotsehileng tsa ho boloka direkoto. Ho tlameha hore ho bolokwe direkoto tse latelang:

  1. Direkoto tsa bokaalo bohle bo fumanweng;
  2. Direkoto tsa di-dividente tse tsebahaditsweng;
  3. Lenane la thepa ka nngwe la theko e fetang R10,000 mafelong a selemo sa hlahlobo mmoho le tsa dikoloto tse fetang R10,000.

Ho nkela hloohong ditshenyehelo tsa tlwaelo tse bang teng kgwebong e nnyane le ho fedisa tlhokeho ya poloko e tebileng ya direkoto bakeng sa ditshenyehelo tsa lekgetho tse ka hulwang, dikgahla tsa lekgetho la tjhelete e keneng di tlasana papisong le dikgahla tsa lekgetho tse fumanehang tlasa mokgwatshebetso o tlwaelehileng wa lekgetho.  

Tsena tse latelang di tla o thusa ho tse mabapi le poloko ya direkoto:

 

Last Updated: 19/01/2018 10:51 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ