HO SE AMEHE HA DITEFISO TSA PHETISO

Ho ipeha sehlohlolong, ditlhoko tsa ho se amehe ha Ditefiso tsa Phetiso di fumaneha karolong ya 9(20) ya Molao wa Ditefiso tsa Phetiso.
 
  • Ha ho ditefiso tse tlang ho leshwa mabapi le phumano efe kapa efe ya kgahleho efe kapa efe bodulong jwalokaha ho lohothwa serapeng sa 51 kapa 51A sa Sejule ya Borobong ya Molao wa Lekgetho la Lekeno,1962 (Molao wa Nomoro ya 58 wa 1962), moo phumano e jwalo e bang teng ka lebaka la phetiso kapa tlohelo e lohothwang ho enngwe ya dirapa tseo.

  • Sena se qala ho sebetsa ka la 1 Mphalane 2010 mme se ama diphumano tse etsahalang ka la kapa ka mora letsatsi leo le pele ho la Pherekgong 2013.

     
  • Ho ka nna ha etsahala hore mounamolemo ya itseng wa Therasete a se be monyetleng wa kimollo, mohlala, ka lebaka la hore a sa kgotsofatse ditlhoko tsa tshebediso ya lehae mme ka hona e sa sebediswe jwalo ka lelapa. Le ha ho le jwalo ho ka nna ha kgonahala ho fetisetsa bodulo ho mounamolemo mahala ntle le ho lefa Ditefiso tsa Phetiso (tlasa karolo ya 9(4)(b) ya Molao wa Ditefiso tsa Phetiso). Pehelo ena ya ho qetela e sebetsa ha mounamolemo ya amohelang phetiso e le wa "leloko" la mothehi wa Therasete mme a sa lefe letho le kang rente ya bodulo, ka ho toba le ka ho se tobe. Le ha ho le jwalo, Kuno e entsweng ka mora thekiso ya dithoto e ka nna ya lokela hore e leshwe. Ha ho ntse ho hlophiswa ditransekshene tsena ho se lebalwe karolo ya 20B ya Molao wa Ditefiso tsa Phetiso e sebetsang ditranseksheneng, ditshebetsong, dikemeng kapa kutlwisisong e mabapi le ho fumana kuno e sa tshwanehelang ya lekgetho.
 
Last Updated: 19/01/2018 12:04 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ