ISIBIZO SOKUDLULISELA SAMAQOMANGCEBO

Isibizo Sokudlulisa samaQomangcebo sizokubalwa njengalokhu okulandelayo:
 
​Izinsuku Inani lesibizo​
Kuya zili-16 kuNtulikazi 1995​ ​Inani lesibizo linqunywa ngokuhambisana nokuthi impahla leyo ibibekelwe bani (Isigaba 2(7)) isib. Uma abahlomuli bekungabantu bemvelo Intela yokudlulisela izobalelwa ezingeni labantu bemvelo.
​Kusuka zili-17 kuNtulikazi 1995 kuya zingama- 31 kuNtulikazi 1996 ​Inani lesibizo linqunywa noma ngabe ababhekiqoma  ngabantu bemvelo noma cha.
​Kusuka zingu-1 kuNcwaba 1996 kuya zingama- 28/02/2006 ​Isibizo sawo WONKE AMAQOMANGCEBO  singu-10% wenani okuthengwa ngalo futhi akakhathalekile ukuthi  ngobani abangabahlomuli noma ababhekiqoma.
​Kusuka zingu- 1 kuNdasa 2006 kuya zingama- 22 kuNhlolanja 2011 ​Isibizo ngu- 8% wenani lokuthenga  futhi kakukhathalekile ukuthi abahlomuli noma ababhekiqoma ngobani.
​Kusukela zingama- 23 kuNhlolanja 2011 ​Kusebenza izinga elivamile lokhu kungenakwehlukaniseka phakathi komuntu wokwemvelo nongesiye owemvelo.
 
Last Updated: 19/01/2018 11:41 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ