DITEKANYO (DITHARIFI) TŠA DITEFIŠO TŠA MOTŠHELO WA PHETIŠO BAKENG SA DITRASETE

Ditekanyo tša ditefišo tša motšhelo wa Phetišo bakeng sa Ditraste di tla hlakantšhwa ka tsela ye:
 
Matšatšikgwedi​ ​Tekanyo ya tefelo ya motšhelo (tharifi)
Go fihla  16 Julae 1995 ​Tekanyo ya tefelo ya motšhelo e šongwa go ya ka fao ntlo e bego e hlokometšwe ke mang go (Karolo ya 2(7)) mohl. Ge eba baholegi e be e le batho ba tlhago phetišo ya motšhelo e tla hlakanywa ka tekanyo ya motho wa tlhago
​Go tloga ka 17 Julae 1995 go fihla ka 31 Julae 1996 ​Tekanyo a tefelo ya motšhelo e šongwa go ya le ge eba batshephiwa ke batho ba tlhago goba aowa.
Go tloga ka  1 Agosetose 1996 go fihla ka 28/02/2006​ ​Tekanyo ya tefelo ya motšhelo bakeng sa DITRASETE KA MOKA ke  10% ya theko gape ga go na taba gore baholegi goba batshephiwa ke bo mang.
Go tloga ka  1 Matšhe 2006 go fihla ka 22 Feberware 2011​ ​Tekanyo a tefelo ya motšhelo ke 8% ya theko gomme ga go na taba gore baholegi goba batshephiwa ke bo mang.
​Go tloga ka 23 Feberware 2011 ​Tekanyo ya go tlwaelega e a dirišwa ka ge go se na phapano magareng ga batho ba tlhago le batho bao e sego ba tlhago. 
 
Last Updated: 19/01/2018 11:43 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ