​DIKGAFA TSA DITEFISO TSA PHETISO BAKENG SA DITHERASETE

 Dikgafa tsa Ditefiso tsa Phetiso bakeng sa Ditherasete di tla sebetswa palo ka tsela e latelang:

 

​Matsatsi ​Kgafa
Ho isa ho 16 Phupu 1995​ ​Kgafa e sebetswa ho latela hore thepa/ntlo e ne e tshwerwe ke mang ho latela (Karolo ya 2(7) mohlala: Ebang baunamolemo e ne le batho ho ya tlhaho ditefiso tsa phetiso di tla sebetswa palo ho latela sekgahla sa batho ka tlhaho
Ho tloha ka la 17 Phupu 1995 ho isa ho la 31 Phupu 1996​ ​Kgafa e sebetswa hore na batshepuwa e ne e le batho ho ya ka tlhaho kapa tjhe.
 
​Ho tloha ka la 1 Phato 1996 ho isa ho la 28/02/2006 ​Kgafa bakeng sa DITHERASETE KAOFELA ke 10% ya theko mme ha ho natswe hore baunamolemo kapa batshepuwa ke bomang.
​Ho tloha ka la 1 Tlhakubele 2006 ho isa ho la 22 Hlakola 2011 ​Kgafa ke 8% ya theko mme ha ho natswe hore baunamolemo kapa batshepuwa ke bomang.
Ho tloha ka la 23 Hlakola 2011​ ​Ho sebediswa sekgahla se tlwaelehileng ka ha ho se phapang pakeng tsa batho ho ya ka tlhaho le bao e seng batho ho ya tlhaho
 

Last Updated: 19/01/2018 11:45 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ