DITEFISO TSA PHETISO

Ke eng?

Ditefiso tsa Phetiso ke lekgetho le bang teng hodima boleng ba ntlo/thepa efe kapa efe e fumanweng ke motho ofe kapa ofe ka tsela ya transekshene kapa ka mokgwa ofe kapa ofe o mong. Moelelong wa Ditefiso tsa Phetiso, ka thepa re bolela mobu le tse ho ona mme di kenyeleditse ditokelo tsa nnete tsa mobu, ditokelo tsa dimenerale, seabo kapa kgahleho "khampaning ya bodulo" kapa seabo khampaning ya karolelano ya boloko. Baemedi bohle ba molao ba sebetsanang le tsa phetiso ya thepa ba koptjwa ho ingodisa le SARS. Boha tse ngata mona tse mabapi le boingodiso ba baemedi ba molao ba sebetsanang le tsa phetiso ya thepa.

Tsena ke dikgahla tsa Ditefiso tsa Phetiso tse sebediswang ntlong/thepeng e fumanweng ka la kapa ka mora la 1 Tlhakubele 2017, mme di ama batho bohle (ho kenyeleditswe le Dikhampani, Dikoporasi tse Kwetsweng le Ditherasete): 
 
    BOLENG BA THEPA/NTLO              
(Ranta)         
SEKGAHLA
0 – 900 000 0%
900 001 – 1 250 000 3% of the value above R900 000
1 250 001 – 1 750 000 ​R10 500 + 6% of the value above R 1 250 000
1 750 001 – 2 250 000 R40 500 + 8% of the value above R 1 750 000
2 250 001 – 10 000 000 R80 500 +11% of the value above R2 250 000
10 000 001 and above R933 000 + 13% of the value above R10 000 000
   
 
 
 
Keletso ya Bohlokwa: Netefatsa hore o sebedisa sekgahla se nepahetseng, ho itshetlehilwe hodima hore ntlo/thepa e fumanwe neng. 

Ke mang ya lefang Ditefiso tsa Phetiso? 

 • Bakeng sa phumano:

Motho ya fumanang ntlo/thepa

 • Bakeng sa ditlohelo:

Motho ya tla bang monyetleng kapa ya tlang ho tswelwa molemo ke kgahleho efe kapa efe ya ho sebedisa ntlo/thepa ena e tlohetsweng. 

Ho na le mekgelo, ho fumana dintlha tse ding tobetsa mona.

Ke nehelana jwang ka Tsebahatso ya Ditefiso tsa Phetiso?

 • Tsebahatso ya Ditefiso tsa Phetiso e ka nyehelwa ho SARS ka e nngwe ya ditsela tse latelang:
  • Ka eFiling, boha video e ka tlase; kapa
  • Ka mekgwatshebetso ya phetiso ya thepa ya Mokga wa Boraro e mohahaneng le eFiling. 

Video e ka tlase mona ke tataiso e bonolo e mabapi le Ditefiso tsa Phetiso ho eFiling

 • Ebang ho ka hlokeha ditokomane tsa tshehetso, ho tla lebellwa hore Setsebi sa tsa phetiso ya matlo se di romelle ka tsela ya elektronike. Hang ha re kgotsofetse, kopo e tla tjhaelwa monwana. Ebang ho sa hlokehe tefo, mokgwatshebetso ka boona o tla ntsha rasiti ka mora ho tjhaelwa monwana.

 • Ebang ho hlokeha tefo, Setsebi sa tsa phetiso ya matlo se tla etsa seo ka mokgwa wa elektronike mme ka mora moo ho tla ntshuwa rasiti.

 • Ho eletswa hore mekga yohle e netefatse hore merero ya yona ya lekgetho e eme hantle ka ha diphetiso di sebediswa e le boiteko ba ho netefatsa boikobelo ho phatlalla le makgetho kaofela. Mohlala, ebang o sa ingodisa kapa o na le dikgutliso tsa lekgetho tse so kang di nyehelwa, o tla fuwa monyetla wa ho lokisa seo le SARS. Ebang tsena di sa rarollwe, ho tla nkuwa mehato ho netefatsa boikobelo mme sena se ka qetella se diehisitse phetiso ya ntlo. Mohato o mong o jwalo o ka nkuwang ke ho kgethwa ha Setsebi sa tsa phetiso ya matlo kapa motho ofe kapa ofe e mong jwalo ka akgente e fuweng taelo ya ho lefa SARS ho tswa merokotsong ya thekiso. Kgothaletso e nngwe hape ke hore o netefatse hore dintlha tsa hao (Nomoro ya ID, Lekgetho la Lekeno/ nomoro ya VAT) mekgwatshebetsong di nepahetse ka ha diphoso di ka nna tsa baka ditehiso.

 • Phepelo e lefiswang lekgetho ke phepelo eo ho yona VAT e tlang ho lefiswa ho latela sekgahla sa tlwaelo (ha jwale ke 14%) kapa ka sekgahla sa zero (ha ho letho). Hore ho tle ho be le phepelo e lefiswang lekgetho (morekisi kapa mofetisi) o tlameha ho ba "morekisi" mme phepelo ya ntlo/thepa e tlameha ho ba molemong wa ho tswelliswa pele ha "kgwebo".

 • Phepelo ya kgwebo kaofela ha yona mmoho le thepa yohle ya yona (ho kenyeleditswe le thepa efe kapa efe e sa tsamayeng) ka "kgopolo ya hore tsohle di tla nne di tsamaye ho ya ka tlwaelo" e ka ba monyetleng wa tefiso ya lekgetho la phepelo ya sekgahla sa zero (ha ho letho) ebang dipehelo tsohle tsa karolo ya 11(1)(e) tsa Molao wa VAT di kgotsofaditswe. Sheba Tsebiso ya Botoloki ya 57: Thekiso ya kgwebo kapa karolo ya yona ka kgopolo ya hore tsohle di tla nne di tsamaye ho ya ka tlwaelo mmoho le VAT News 15 - Phato 2000 bakeng sa dintlha tse ding tse mabapi le sena.

E lokela ho leshwa neng?

Kgafa e lokela ho leshwa dikgweding tse tshelela (6) ho tloha ka letsatsi la phumano. Ebang Ditefiso tsa Phetiso di sa leshwe nakong ena, ho tla ba le tswala e sebetswang ka 10% ka selemo bakeng sa kgwedi ka nngwe.  Kgwedi e felletseng e sebetswa plao ho tloha ka letsatsi la pele ho tloha nakong ya ho fela ha dikgwedi tse 6 tsa ho se lefiswe ha tswala.  

Tswala e tla qala ho lefiswa ho latela "nako e behilweng". Le ha ho le jwalo, dipehelo tsena ka ho qolleha ha di a qala ka la 1 Mphalane 2012 ha Molao wa Tsamaiso ya Lekgetho o neng o qala ho sebetsa, empa di tla sebetsa ka tsela ya Phatlalatso ya Bopresidente ka hara Koranta ya Mmuso hamoraonyana.   

Hopola hore ho tse mabapi le dithekiso tse nang le dipehelo nako ya dikgwedi tse 6 e qala ho tloha ka letsatsi leo transekshene e etsahetseng ka lona (ke hore letsatsi la ho qetela la ho saenwa ha tumellano), mme e seng letsatsi leo kontraka e tlamang mekga ka lona (ke hore letsatsi leo ka lona dipehelo di ileng tsa kgotsofatswa ka lona). 

Ho fumana dikgahla tsa kotlo/tswala tobetsa mona.

E lokela ho leshwa jwang?

Ho tloha ka la 1 Mmesa 2011 Ditefiso tsa Phetiso tsohle di tlameha ho leshwa ka mokgwa wa elektronike ka eFiling. Hangata sena se tla etswa ke Setsebi sa tsa phetiso ya matlo, se etsa sena boemong ba hao. Boha video ya tataiso e mabapi le Ditefiso tsa Phetiso le eFiling ka tlase.

Last Updated: 19/01/2018 11:55 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ