UKUXEGISELWA ISIBIZO SOKUDLULISELA

Uma ufuna ukuthathisela, izidingo zokuxegiswa kweSibizo Sokudlulisela zibaulwe esigabeni 9 (20) soMthetho Wesibizo Sokudlulisela.
 
  • Akukho sibizo esizokhokhwa maqondana nokutholakala kwengxenye yesakhiwo njengalokhu kusingwe  esigatshaneni 51 kumbe 51A seSheduli Lesishiyagalombili soMthatho Wentelangeniso, 1962 (Umthetho No. 58 ka-1962), uma lokho kuthola kwenzeke ngenxa yokudlulisa kumbe ukudedela okubalulwe kwesinye salezi zigaba.

  • Lokhu kuqala ukusebenza zi-1 kuMfumfu  2010 futhi kusebenza maqondana nokuthola ubunini okwenzeke ngololo suku noma ngemva kwalo kepha ungakafiki umhla zi-1 kuMasingana 2013.

  • Kungase kwenzeke ukuthi othile ongumhlomuli weQomangcebo angafaneleki ukuba angathola ukwethulwa ijoka, isibonelo, ngenxa yokuba engenelisi izidingo zokusebenzisela ukuzizuzisa okusho ukuthi ayisetshenziswa njengekhaya. Kungenzeka nakuba kunjalo ukuba indlu idluliselwe kumhlomuli ingasafakwanga Izibizo Zokudlulisela (ngaphasi kwesigaba 9(4)(b) soMthetho Wezibizo Zokudlulisela. Lesi sihlinzeko sokugcina sisebenza  uma umhlomuli odluliselwayo “eyisihlobo” somsunguli weQomangcebo futhi engakhokhi izibonelelo isb. Irenti kuleso sakhiwo,ngqo noma ngenye indlela. Intela Yenzuzo Yezohwebo kungenzeka nokho belu ikhokhwe. Uma kusetshenzwa lezi zintengiselwano kufanele kungalibaleki  okwesigaba 20B soMthetho Wezibizo Zokudlulisa okusebenza lapho kuthengiselwana, kusetshenzwa, ezikimini kumbe ngaphansi kokuqondisisana bokuthola umhlomulo wentela ongabizwanga.
 
Last Updated: 19/01/2018 12:02 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ