​GO SE AMEGE MABAPI LE TEFELO YA MOTŠHELO WA PHETIŠO

Go dira tšhupetšo, Dinyakwa tša go se amege ga tefelo ya Motšhelo wa Phetišo di hwetšagala go karolo 9(20) ya Molao wa Phetišo ya Motšhelo.
 
• Ga go motšhelo o swanetšego go lefelwa mabapi le go ba le khumano ya kgahlego ya madulo bjale ka ge go laeditšwe go temana ya 51 goba 51A ya Šetšulu ya Boseswai go Molao wa Motšhelo wa Letseno, 1962 (Molao wa Nom. 58 wa 1962), moo khumano e bjalo e diragalao ka lebaka la phetišo goba tlogelo yeo e laeditšwego go enngwe ya ditemana tšeo. 

• Se se thomile go šoma ka 1 Octobore 2010 gape se šoma mabapi dikhumano tše di diragalago ka morago ga letšatšikgwedi le pele ga 1 Janaware 2013.

• Go ka direga gore moholegi o itšeng wa Trasete a ka se khwalifaye bakeng sa kimollo, mohlala, ka lebaka la gore ga a fihlelele dinyakwa tša tirišo ya gae ka fao ga e dirišwi ka gae. Le ge go le bjalo go ka kgonagala go fetiša bodulo go moholegi ntle le tefišo ya Motšhelo wa Phetišo (ka fase ga karolo 9(4)(b) ya Molao wa Motšhelo wa Phetišo). Tlhagišo ya bjale e šoma ge moholegi yo a tšeago phetišo e le “leloko” motlhami wa Traset gomme a sa lefele selo mohl. rente ya bodulo, e kaba thwii goba e se thwii. Motšhelo wa Poelo ya Matlotlo o ka lefelwa. Ge go beakanywa kago ya ditransekšene lefelo le se timele la karolo ya 20B ya Molao wa Phetišo ya Motšhelo wo o amago ditransekšene, ditshepetšo, dikimi goba kwešišo ya go hwetša kholego ya motšhelo yeo e sego ya maleba.

Last Updated: 19/01/2018 12:03 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ