WERKLOOSHEIDVERSEKERINGSFONDS (WVF)

Wat is dit?

Die Werkloosheidversekeringsfonds (WVF) gee korttermyn verligting aan werkers wanneer hul werkloos word of as hulle nie kan werk nie as gevolg van kraamverlof, aannemingsverlof of siekte.  Dit bied ook verligting aan die afhanklikes van ‘n oorlede bydraer.
 
Die werkloosheidversekeringstelsel in Suid-Afrika word deur die volgende wetgewing van krag gemaak: 
 • Wet op Werkloosheidsversekering, (“the UI Act”)
 • Wet op Werkloosheidversekeringsbydrae, 2002 (“the UIC Act”)
Hierdie wette maak voorsiening vir die voordele waarop bydraers geregtig is en die oplegging en insameling van die bydraes tot die WVF afsonderlik, en het op 1 April 2002 in werking getree.

Vir wie is dit? 

Alle werknemers, asook hul werkgewers, is verantwoordelik vir bydraes tot die WVF.  ‘n Werknemer is egter vrygestel van bydrae tot die WVF as:
 • By die werkgewer indiens is vir minder as 24 ure per maand.
 • Vergoeding ontvang onder ‘n kontrak van indiensneming soos uiteengesit in artikel 18(2) van die Wet op Vaardigheidsontwikkeling, 1998 (Wet Nr. 97 van 1998)
 • Indiens is as ‘n offisier in die nasionale of provinsiale terrein van die Regering. 
 • Die Republiek binne gekom het met die doel om ‘n kontrak van diens uit te voer,vakleerlingskap of leerlingskap binne die Republiek.  Indien die werkgewer deur die wet of deur die diens-, vakleerling- of leerlingskapkontrak of enige ander ooreenkoms of onderneming, vereis is om daardie persoon huis toe te stuur, of as daardie persoon die Republiek moet verlaat
 • Die President, Adjunkpresident, ‘n Minister, Adjunkminister, ‘n Lid van die Nasionale Vergadering, ‘n permanente afgevaardige aan die Nasionale Raad van Provinsies, ‘n Premier, ‘n lid van ‘n Uitvoerende Raad of ‘n lid van ‘n provinsiale wetgewer of
 • ‘n Lid van ‘n munisipale raad, ‘n tradisionele leier, ‘n lid van ‘n provinsiale Huis van Tradisionele Leiers en ‘n lid van die Raad van Tradisionele Leiers. 

Watse stappe moet ek neem? 

‘n Werkgewer, wat by SARS geregistreer is vir Werknemersbelasting, moet ook registreer vir die betaling van WVF bydraes.
 
Die volgende werkgewers moet ook registreer by die Kommissaris van die WV se kantoor vir die doel om WVF bydraes te betaal, ‘n werkgewer wat:
 • Nie by SARS hoef registreer vir Werknemersbelasting doeleindes nie
 • Nie vrywilliglik by SARS as werkgewer geregistreer het nie 
 • Vergoeding aan ‘n werknemer betaal of aanspreeklik is om vergoeding aan ‘n werknemer te betaal, moet maandeliks ‘n bydrae tot die WV Fonds maak. 

Hoeveel moet jy betaal? 

Die hoeveelheid bydrae deur ‘n werknemer verskuldig, moet 1% wees van die vergoeding wat die werkgewer aan die werknemer betaal. 
 • Die werkgewer moet ‘n totale bydrae van 2% (1% deur die werknemer bygedra en 1% deur die werkgewer bygedra) betaal gedurende die voorgeskrewe tydperk. 
Let wel: Vanaf 1 Oktober 2012, is die maksimum verdienste plafon R14 872 per maand of R178 464 jaarliks.  Vir werknemers wat meer as hierdie bedrag verdien, word die bydrae bereken deur die gebruik van die maksimum verdienste plafon.  Daarom is die maksimum bydrae wat afgetrek kan word vir werknemers wat meer as R14 872 per maand verdien, R148.72 per maand. 
 • Oortollige bedrae moet nie as vergoeding of heffing oplegbare bedrag ingesluit word vir WVF bydrae doeleindes nie. 
 • Die bedrae afgetrek of teruggehou, moet op ‘n maandelikse basis deur die werkgewer aan SARS betaal word deur die, Maandelikse Werkgewer Verklaring (EMP201) te voltooi. Die EMP201 is ‘n betalingsverklaring waarin die werkgewer die totale betaling, tesame met die allokerings vir LBS, SDL, WVF en/of Employment Tax Incentive (ETI), verklaar, indien van toepassing.
 • ‘n Unieke Betalingverwysingsnommer (PRN) sal vooraf op die EMP201 voltooi wees en sal gebruik word om die werklike betaling aan die relevante EMP201 betalingverklaring te koppel.

Hoe en wanneer moet dit betaal word? 

Dit moet binne sewe dae na die einde van die maand waarin dit afgetrek is, betaal word.  As die laaste dag vir betaling op ‘n naweek of publieke vakansiedag val, moet die betaling op die laaste werksdag voor die naweek of publieke vakansiedag, gemaak word.  
 
Die volgende betalingsmetodes is beskikbaar: 
 • eFiling
 • Elektroniese Fonds Oorplasings deur die internet (EFT)
 • By ‘n tak van een van die relevante goedgekeurde bankinstansies.  Tjekbetalings mag nie R50 000 oorskry nie.  Hierdie limiet is van toepassing, ongeag die aantal belastingtydperke wat betaal word of al word veelvuldige tjekbetalings gemaak. 
 • By ‘n spesifieke SARS-tak, tjekbetalings mag nie R50 000 oorskry nie.  Hierdie limiet is van toepassing, ongeag die aantal belastingtydperke wat betaal word of al word veelvuldige tjekbetalings gemaak.

Oortredings

Hoofstuk 17 van die Wet op Belastingadministrasie, 2011, omskryf die oortredings gepleeg onder ‘n Belastingwet en is ook van toepassing op die WVB Wet. 
 
Dit word as oortreding beskou as ‘n persoon:
 • Versuim om:
  • ‘n Opgawe of dokument by SARS in te dien, of
  • ‘n Nodige dokument aan ‘n persoon uit te reik
 • Versuim of nalaat om: 
  • Te registreer of SARS te laat weet van ‘n verandering in geregistreerde besonderhede, of
  • Rekords te behou soos nodig
 • ‘n Vervalsde sertifikaat of staat indien. 
 • Weier of nalaat om ‘n eed of ‘n plegtige verklaring af te lê. 
‘n Persoon wat aan enige van hierdie oortredings skuldig bevind word, kan ‘n boete of gevangenisstraf vir ‘n tydperk van nie meer as twee jaar opgelê word.

Benodig jy hulp?

 
 

 

 

Last Updated: 28/06/2016 4:45 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ