​DIPUSETSO TSA DISELE HO TSA BOHWAI 

Nka fihlella Sekema sa Pusetso ya Disele jwang?

Bohwai ke ketsahalo e monyetleng tlasa Sekema sa Pusetso ya Disele.  Bongata ba dikgwebo tsa bohwai di tla ba monyetleng wa ho ngodisetswa Sekema sa Pusetso ya Disele. Motho ya ntseng a sebetsana le kgwebo ya tsa bohwai ka hona a ka etsa kopo ya ngodiso ya Sekema sa Pusetso ya Disele, ha feela e le hore kgwebo e ngodiseditswe VAT.  Ha jwale Sekema sa Pusetso ya Disele se tsamaiswa ka mokgwatshebetso wa VAT, ke ka hona ho nang le tlhokeho ya ngodiso ya VAT mme sena e le se hlokehang bakeng sa ho ba le seabo sekemeng.
Ebang motho a se a ingodiseditse VAT jwalo ka morekisi, boingodiso ba Sekema sa Pusetso ya Disele bo ka etswa ka ho tlatsa le ho nehelana ka foromo ya VAT 101D.
 
Ebang motho a sa ingodiseditsa VAT jwalo ka morekisi, boingodiso ba VAT jwalo ka morekisi mmoho le boingodiso ba Sekema sa Pusetso ya Disele bo ka etswa ka nako e le nngwe ka ho tlatsa le ho nehelana ka foromo ya VAT 101 le ya VAT 101D ka ho fapana. Hlokomela hore boingodisetso bona bo tla nne bo itshetleha hodima ditlhokeho tse ding tse setseng tseo ho lokelang hore ho ikobelwe tsona tsa boingodiso ba VAT mmoho le ba Sekema sa Pusetso ya Disele

Nka etsa tseko ya pusetso ya disele jwang?

Dipusetso tse tlasa Sekema sa Pusetso ya Disele di mpa di sebetswa ka ho sebedisa mokgwatshebetso wa tsamaiso ya VAT. Hantlentle tumello e fuwa bareki ba monyetleng wa sena tlasa Molao wa Bolaodi ba Thepa Meeding.
 
Hang ha o se o ngodisitse, tseko ya pusetso ya disele e tla etswa ka ho sebedisa kgutliso ya VAT201 e fumanehang ho eFiling. Tseko ya pusetso ya disele e tla fokotswa kgahlano le sekoloto sa VAT se lokelang ho leshwa bakeng sa nako ya lekgetho e amehang, kapa ka nqa e nngwe, tseko ya pusetso ya disele e tla nyolla pusetso ya VAT efe kapa efe e lokelang ho ba ya morekisi.
 
Ho bohlokwa hore ditokomane tsohle tse amehang tse mabapi le ho rekwa ha disele di bolokwe mmoho le dingolwa tse fapaneng tsa logbook kapa direkoto tse ding tse bontshang bokaalo ba nnete ba disele bo ntshitsweng setokong sa tshebediso se amehang le se sa amehang ka nako ya lekgetho.
 
Bokaalo bofe kapa bofe ba pusetso ya disele bo fumanweng bo buseditswe ka phoso bo tla tlameha hore bo leshwe hape ho SARS, mmoho le dikotlo le tswala dife kapa dife tse amehang.
Last Updated: 07/11/2017 2:02 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ