​PUŠETŠO MORAGO YA TISELE GO TEMO 

Na ke fihlelela bjang Sekimi sa Pušetšo morago ya Tisele?

Temo ke tiragalo ya go khwalifaya ka fase ga Sekimi sa Pušetšo morago ya Tisele. Bontši bja dikgwebo tša temo di tla khwalifaya go ngwadišwa bakeng saSekimi sa Pušetšo morago ya Tisele. Motho yo a swerego kgwebo ya temo a ka dira kgopelo ya go ngwadiša bakeng sa Sekimi sa Pušetšo morago ya Tisele, ge fela kgwebo e ngwadišitše bakeng sa VAT. Sekimi sa Pušetšo morago ya Tisele gabjale se laolwa ka mokgwatšhomo (sesteme) ya VAT, le ge go le bjalo, ngwadišo ya VAT ke kgapeletšo bakeng sa go tšea karolo sekiming.
Ge motho a šetše a ngwadišitše bakeng sa VAT bjalo ka morekiši, gona ngwadišo ya Sekimi sa Pušetšo ya Tisele e ka dirwa ka go tlatša le go romela foromo ya VAT 101D.
 
Ge motho a se a ngwadiše bakeng sa VAT bjalo ka morekiši, gona a ngwadiše bakeng sa VAT bjalo ka morekiši, gona ngwadišo bakeng sa VAT bjalo ka morekiši le ngwadišo bakeng sa Sekimi sa Pušetšo ya Tisele di ka dirwa sammaletee ka go tlatša le go romela diforomo tša VAT 101 le VAT101D, ka go latelana. Lemoga gore dingwadišo tše di tla ya le gore dinyakwa tše dingwe tše di šetšego bakeng sa Ngwadišo ya VAT le Sekimi sa Pušetšo morago ya Tisele di a obamelwa. 

Na ke kleima bjang pušetšo morago ya tisele?

Dipušetšo morago ka fase ga Sekimi sa Pušetšo morago ya Tisele di tšweletšwa ka go diriša mokgwatšhomo (sesteme) ya taolo ya VAT. Tumelelano e fiwa go bareki bao ba khwalifayago ka fase ga Molao wa Taolo ya motšhelo wa ditšwantle Mellwaneng le Metšhelo ya dithoto tša gae.
 
Ge e šetše e ngwadišitšwe, kleimi ya pušetšo morago ya tisele e ka dirwa ka do diriša pušetšo ya VAT201 yeo e hwetšagalago go eFiling. Kleimi ya pušetšo morago ya tisele e tla ntšhwa kgatlhanong le sekoloto se sengwe le se sengwe sa VAT seo se lefelwago mo nakong ya motšhelo yeo e amegago, goba ka tlhatlolano, kleimi ya pušetšo morago ya tisele e tla oketša pušetšo morago enngwe le ennge ya VAT yeo e swanetšego go lefelwa morekiši.
 
Go tloga go le bohlokwa gore ditokumente ka moka tša maleba di bolokwe mabapi le ditheko tša tisele gape le dingwalwa tša go fapana tša pukutiragalo goba direkhoto tše dingwe tšeo di laetšago palomoka ya nnete ya tisele yeo e gogilwego go tšwa thotong bakeng sa tirišo ya maleba le yeo e sego ya maleba ka nako ya motšhelo.
 
Pušetšo morago enngwe le ennge ya motšhelo yeo e hwetšwago e lefetšwe ka go se nepagale e tla lefelwa morago go SARS, gammogo le dikotlo le ditswala tšeo di amegago.
 
Last Updated: 24/10/2017 2:10 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ