BOERDERYONDERNEMINGS 

Belastingtydperke

Dit is ‘n algemene wanopvatting dat alle boere verplig is, of verplig kan wees, om as Kategorie D (sesmaandelikse of tweejaarlikse belastingtydperk) te geregistreer.  Dit is nie waar nie omdat ‘n boerderyonderneming ‘n geskrewe aansoek aan die Kommissaris moet rig om as Kategorie D geregistreer te wees. Verder, ondernemers wat vir die Katogorie D-belastingtydperk kwalifiseer, moet aan die volgende vereistes voldoen:   
 • Die onderneming moet alleenlik vir landbou-, weidings- of boerdery-aktiwiteite bestaan. 
 • Die totale omset van alle boerdery-aktiwiteite moet nie R1,5 miljoen per aaneenlopende tydperk van 12 maande oorskry nie.  
Waar die waarde van belasbare voorrade R1,5 miljoen oorskry in enige aaneenlopende tydperk van 12 maande, sal die Kommissaris ‘n Kategorie A of B belastingtydperk aan die ondernemer toereken (tweemaandelikse belastingtydperk).  
 
Waar die waarde van belasbare voorrade R30 miljoen oorskry, per aaneenlopende tydperk van 12 maande, sal die ondernemer verplig wees om die BTW oor te betaal en maandelikse opgawes in te dien ingevolge Katogorie C-belastingtydperk.  

Nulkoersvoorrade

Om boere met hul kontantvloei by te staan, het baie van die produkte wat gebruik of verbruik word in die loop van die bedryf van boerderyondernemings, ‘n nulkoers of is vrygestel van BTW met invoer.  Voorbeelde van goedere wat teen nulkoerse aangekoop kan word, is - 
 • Veevoer;
 • Dieregeneesmiddels;
 • Misstof;
 • Plaagbeheermiddels;
 • Plante en sade gebruik vir verbouing.   
(verwys asseblief na Deel A van die Tweede Bylaag tot die Wet op BTW vir die volledige lys) 

Wat is die vereistes om goedere teen nulkoers aan te koop?   

Die volgende vereistes moet aan voldoen word vir die boerderyonderneming om goedere, genoem in die Bylaag, teen nulkoers aan te koop: 
 • Die boerderyonderneming moet in die besit van ‘n BTW-registrasiesertifikaat wees wat die boerderyonderneming se reg om die goedere in Bylaag 2 teen nulkoers aan te koop uiteensit;
 • Die voorafgenoemde kennisgewing van registrasie moet aan die verskaffende ondernemer getoon word; 
 • Die BTW-registrasienommer van die persoon wat die boerdery bedryf, moet op die belastingfaktuur verskyn wat aan die verskaffende ondernemer uitgereik word;  
 • Die goedere wat verskaf word, moet in Deel A van die Tweede Bylaag tot die Wet op BTW gelys wees en moet nie verbode goedere wees nie. 
Vir meer inligting oor Diesel-terugbetalings vir boerderye, klik hier.
 
Top Wenk: Die totale bedrag ontvang deur die verskaf van nulkoersgoedere (en dienste) moet in veld 2 op die BTW-opgawe aangedui word. 
 
Last Updated: 22/11/2017 9:45 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ