HO ITOKISETSA VAT

Ke tlameha ho nka mehato efe?

Hang ha kgwebo e ngodiseditswe VAT, morekisi kapa moemedi wa morekisi o na le boitlamo ba ho etsa mesebetsi e itseng le ho jara boikarabelo bo itseng, mohlala, morekisi kapa moemedi wa morekisi o lokela ho -
  • kenya VAT dithekong tsohle tse bapaditsweng kapa tseo ho entsweng kakanyo ya tsona;
  • lefisa le ho bokella VAT;
  • nehelana ka dikgutliso le ditefo ka nako;
  • ntsha di-invoese tsa lekgetho bakeng sa diphepelo tse entsweng;
  • boloka direkoto tse lekaneng bakeng sa diphepelo tse entsweng le tse amohetsweng;

Ebe VAT e lokela ho leshwa neng?

Bakeng sa dikgwebo tse faelang dikgutliso tsa tsona tsa VAT le ho etsa ditefo ka mokgwa wa elektronike (ke hore morekisi o tlameha hore a be a ngodiseditswe ho ba eFiler, ka mokgwa oo dikgutliso tsa VAT di tlameha ho tlatswa ka tshebediso ya mokgwa ona), VAT e tlameha ho leshwa ho eso fete letsatsi la ho qetela la kgwebo la kgwedi ka mora ho fela ha nako ya lekgetho.
 
Bakeng sa dikgwebo tsohle tse ding, VAT e tlameha ho leshwa ho eso fete letsatsi la la 25 la mafelo a nako ya lekgetho.  Ho fumana lesedi le fetang lena le mabapi le dinako tsa lekgetho tsa barekisi ba VAT, tobetsa mona.

Ebe VAT e lokela ho leshwa jwang?

VAT e ka leshwa feela ka:
 
Last Updated: 25/10/2017 10:45 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ