UKUZILUNGISELELA INTELANTENGO

Kufanele ngilandele ziphi izinyathelo?

Uma ibhizinisi selibhaliselwe Intelantengo, umthengisi kumbe ummeleli womthengisi uphoqelekile ukuba ezne imisebenzi ethile futhi abe nempendulelo kokuthile, isibonelo, umthengisi noma ummeleli womthengisi kudingeka -
  • abandakanye iNtelantengo kuwo wonke amanani awakhangisile noma awahlongozile;
  • abize futhi aqoqe iNtelantengo;
  • alethe imbuyiselo nezinkokhelo ngesikhathi;
  • akhiphe iziliphu zentela zalokho akuthengisile;
  • agcine amarekhodi afanele empahla ayithengisile nayitholile;

INtelantengo kufanele ikhokhwe nini?

Emabhizinisini afaka izimbuyiselo zeNtelantengo nezikhokha bunyazi (okungukukuthi umthengisi ubhalisile njengomsebenzisi we-eFiling, okulapho imbuyiselo yeNtelantengo kufanele igcwaliswe kusetshenziswa iqophelo le-eFiling kanye nokukhokhelwa kweNtelantengo kungenziwa lapha), iNtelantengo mayikhokhwe lungakafiki usuku lokugcina lokusebenza enyangeni ngemva kokuphela kwesithuba senentela.
 
Emabhizinisi amanye, Intelantengo kufanele ikhokhwe ungakafiki umhla wesi-25 ngemva kokuphela kwesithuba sentela. Ngeminye imininingwane ngesithuba sentela seNtelantengo yabathengisi, cindezela lapha.

INtelantego kufanele ikhokhwe kanjani?

INtelantengo ingakhokhwa ngale migudu:
  • nge-eFiling yakwa-SARS;
  • Nge-EFT  ebhange
  • Egatsheni.
 
Last Updated: 25/10/2017 10:41 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ