​DINAKO TŠA MOTŠHELO BAKENG SA BAREKIŠI

Na ke dinako dife tša motšhelo tše di hwetšagalago bakeng sa VAT?

Magoro a mahlano a latelago a dinako tša motšhelo a a hwetšagala:
 • Legoro la A
  • Ka fase ga legoro le, morekiši o swanetše go romela pušetšo e tee mo dikgweding tše dingwe le tše dingwe tše pedi tša khalentara, tša go felela ka letšatši la mafelelo la Janaware, Matšhe, Mei, Julae, Setemere le Nofemere.
  • Komišinare o tla akanya ge eba morekiši o wela ka gare ga legoro le.
 •  Legoro la B
  • Ka fase ga legoro le, morekiši o swanetše go romela pušetšo e tee mo dikgweding tše dingwe le tše dingwe tše pedi tša khalentara, tša go felela ka letšatši la mafelelo la Feberware, Aprele, June, Agostose, Oktobore le Disemere.
  • Komišinare o tla akanya ge eba morekiši o wela ka gare ga legoro le.
 • Legoro la C
  • Ka fase ga legoro le, morekiši o swanetše go romela pušetšo e tee bakeng sa kgwedi enngwe le enngwe e tee ya khalentara.
  • Morekiši o tla wela ka gare ga legoro le le tee ge:
   • palomoka ya boleng bja dithoto tša go tšhelelwa tše di dirilwego ke morekiši e fetišitše goba e nyakile go feta R30 million mo sebakeng sa dikgwedi tša go latelana tše 12,
   • morekiši o dirile kgopelo ka lengwalo gore e bewe mo legorong le, goba
   • morekiši o paletšwe ke go boeletša go phethagatša kgapeletšo enngwe le enngwe ka ge go nyakega go ya ka molao wa VAT.
 • Legoro la D
  • Ka fase ga legoro le, morekiši o romela pušetšo e tee mo dikgweding tše dingwe le tše dingwe tše tshela, tša go fela ka letšatši la mafelelo la Feberware le Agostose.  
  • Legoro le le ama fela barekiši bao ba –
   • Tšwelago pele ka ditiragalo tša temo, moo boleng bja palomoka ya dithoto tša go tšhelelwa bo lego ka fase ga R1.5 million bakeng sa sebaka sa dikgwedi tše 12,
   • Le go kgwebo ya maekro yeo e ngwadišitšwego go ya ka Šetšulu ya Boselela ya Molao wa Motšhelo wa Letseno.
 • Legoro la E
  •  Ka fase ga legoro le, morekiši o swanetše go romela pušetšo e tee mo dikgweding tše dingwe le tše dingwe tše lesomepedi, tša go felela ka letšatši la mafelelo la morekiši la ngwaga wa tekolo.
  • Legoro le le ama morekiši yo e lego khamphani goba sekhwama sa trasete. Dikheraetheria tša tlaleletšo, go wela ka gare ga legoro le, di beilwe go Kgaolo ya 3 ya VAT 404 guide.
 
Last Updated: 08/11/2017 3:21 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ