ISITHUBA SENTELA SABATHENGISI BENTELANTENGO

Yiziphi izithuba zentela ezikhona zeNtelantengo?

Lezi zigaba ezinhlanu ezilandelayo zezintuba zentela ziyatholakala:
 • Isigaba A

  • Ngaphansi kwalesi sigaba, umthengisi kudingeka alethe imbuyiselo eyodwa njalo ezinyangeni ezimbili zekhalenda, kuze kube lusuku lokugcina lukaMasingana, lukaNdasa, lukaNhlaba, lukaNtulikazi, lukaMandulo nolukaLwezi.
  • UKhomishana uzonquma ukuthi umthengisi uyangena yini kulesi sigaba.
 • Isigaba B

  • Ngaphansi kwalesi sigaba, umthengisi kudingeka alethe imbuyiselo eyodwa njalo ezinyangeni ezimbili zekhalenda, kuze kube lusuku lokugcina lukaNhlolanja, lukaMbasa, lukaNhlangulana, lukaNcwaba, lukaMfumfu nolukaZibandlela.
  • UKhomishana uzonquma ukuthi umthengisi uyangena yini kulesi sigaba.
 • Isigaba C

  • Ngaphansi kwalesi sigaba, umthengisi kudingeka ukuba alethe imbuyiselo eyodwa njalo ngenyanga.
  • Umthengisi ungena phansi kwalesi sigaba uma:
   • inani lesamba sempahla ethelayo ayenzile idlule noma ingase yedlule ku-R30 million noma kunini ezinyangeni ezili-12  ezilandelanayo,
   • umthengisi ecele ngokusibhalela ukuba afakwe kulesi sigaba, kumbe
   • umthengisi ubeyilokhu ehluleka ukulandela imigomo edingekayo yemithetho yeNtelantengo.
 • Isigaba D

  • Ngaphansi kwalesi sigaba, umthengisi uletha imbuyiselo eyodwa ezinyangeni eziyisithupha zekhalenda, okuba ngosuku lokugcina lukaNhlolanja nolukaNcwaba.
  • Lesi sigaba sizosebenza kumthengisi-
   • owenza imisebenzi yokulima, lapho isamba esiphelele sempahla yakhe singaphansi kuka-R1.5 million esikhathini esiyizinyanga ezili-12,
   • eyibhizinisi elincane elibhaliswe ngokweSheduli Lesithupha kuMthetho Wentelangeniso.
 • Isigaba E

  • Ngaphansi kwalesi sigaba, umthengisi kudingeka alethe imbuyiselo njalo ezinyangeni ezilishumi nambili zekhalenda, okuvala ngosuku lokugcina lonyaka wokubuyekezwa womthengisi
  • Lesi sigaba sisebenza kumthengisi oyinkampani noma isikhwama  seqomangcebo. Uhlelo olwengeziwe, ukuze ungene kulesi sigaba, lubekwe kwiSahluko 3 somhlahlandlela i-VAT 404.
 
Last Updated: 17/10/2017 3:09 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ